SHENIM: ÇËSHTJET E SHPALLURA PËR GJYKIM SI MË POSHTË, DO TË SHTYHEN PER NE DATË 23.06.2022.

LISTA E ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI,

KOLEGJI ADMINISTRATIV


TRUPI GJYKUES:

SOKOL SADUSHI

ASIM VOKSHI

ARBENA AHMETI

DATË 22 QERSHOR 2022

NR

RRETHI

NR.AKT

PALËT NDËRGJYQËSE

OBJEKTI

RELATOR

ORA

1.

SHKODËR

31001-01265-00-2015

DED KOLAJ Kundër. DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE SHKODER

Shfuqizimin e vendimit te Deges se Perfitimeve, vendimit te Komisionit Rajonal te ankimit te DRSSH Shkoder dhe te vendimit te Komisionit Qendror te ankimit te ISSH Tirane.


S.SADUSHI


09.00

2.

TIRANË

31003-02144-00-2015

KADRJE GURAMANI Kundër. DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE

Shfuqizimin e vendimit nr.2058, dt.14/06/2013 te Drejtorit te Pergjithshem te Tatimeve per dhenie mase disiplinore "kalim ne nje detyre te nje niveli apo klase me te ulet per nje periudhe 1 vjeçare.

09.10

3.

TIRANË

31003-01773-00-2015

RAHIME GJOCI Kundër. INSTITUTI I SIGURIMEVE SHENDETESORE TIRANE, INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQËRORE TIRANË

Kundershtim i vendimit nr. 22, date 13.09.2012 te DRSSH Tirane dhe vendimit nr. 75, date 04.03.2013 te ISSH Tirane. Detyrimin e pales se paditur te me lidhe pension qe nga momenti qe kam bere kerkesen.

09.20

4.

TIRANË

31003-01344-00-2018

SHOQERIA "EURONDERTIM 2000" SH.P.K. Kundër. INSTITUTI I SIGURIMEVE TE KUJDESIT SHENDETESOR

Detyrimin e pales se paditur te permbushe detyrimet e rrjedhura nga kontrata me nr.6, dt.14/09/2009. Pagimi i shumes prej 25.042.681 leke qe perfaqeson vleren e punimeve te kryera. Shperblimi i demit nga mosekzekutimi ne afat i ketij detyrimi ne vleren 4.957.319 leke. Sigurimin e padise

09.30

5.

KORCË

31003-01139-00-2018

BASHKIMI I OPERATOREVE EKONOMIKE "PASTER" SH.P.K., "LEAL" SH.P.K. DHE "JON ALB FLORA" SH.P.K. Kundër. BASHKIA POGRADEC

Detyrimin e pales paditur te permbushe detyrimin kontraktor lindur nga kontrata e sipermarrjes dt.22/12/2008 e nga shtesa e kontrates dt.21/08/2009 per pastrimin e qytetit te Pogradecit ne formen e faturave te palikuiduara ne masen 96,617,643 leke. Detyrimin e pales se paditur te demshperbleje ne lidhje me demin e shkaktuar ne baze te penaliteteve ne shumen 89,583,389 leke etj.

09.40

6.

TIRANË

31003-01123-00-2018

GJELE MALCI, VOJSAVA MERDHOQI (MALCI), ARDIAN MALCI, KOK MALCI, AGUSTIN MALCI - MINISTRIA E MBROJTJES, NDËRMARRJA “MEICO”, SHOQËRIA “ALBADEMIL”SHPK

Shperblimi i demit jopasuror, biologjik, moral, ekzistencial, per humbjen e jetes te te ndjerit Ilirjan Malci, ne shperthimin e Gerdecit me 15 mars 2008 ne lidhje me pasojat e lena tek te afermit e tyre.

09.50

7.

TIRANË

31003-00419-00-2016

SHOQERIA "ALB-RNK" SH.P.K. Kundër. DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE TIRANE, DREJTORIA RAJONALE TATIMORE TIRANË

Shfuqizimin teresisht te aktit administrative "Njoftim vleresimi detyrim tatimor" i Drejtorise Rajonale Tatimore prane Drejtorise se Pergjithshme te Tatimeve.

10.00

8.

TIRANE

31003-02501-00-2018

BARDHYLKA OLLDASHI Kundër. KOMANDA E DOKTRINES DHE STERVITJES, PRANE MINISTRISE SE MBROJTJES, MINISTRIA E MBROJTJES

Detyrimin e te paditurit te ekzekutoje shperblimin e njohur ndaj paditeses si autore e botimit "Fjalor te terminologjise ushtarake Shqip - Anglisht" dhe si autore e botimit "Fjalor i termave te ekonomise dhe legjislacionit financiar".

Shenim: Çeshtjet e vitit 2018/2019 jane ceshtje per te cilat ka vendim pezullimi

SHENIM: ÇESHTJET E SHPALLURA SI ME POSHTE SHTYHEN PER DT.23 QERSHOR

LISTA E ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI,

KOLEGJI ADMINISTRATIV


TRUPI GJYKUES:

SOKOL SADUSHI

ARBENA AHMETI

ASIM VOKSHI

DATË 23 QERSHOR 2022

NR

RRETHI

NR.AKT

PALËT NDËRGJYQËSE

OBJEKTI

RELATORE

ORA

1

DIBËR

31003-02337-00-2015

MUNIRE ELEZAJ Kundër. DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE DIBER

Konstatimin e pavlefshmerise absolute te vendimit nr.387/2, dt.24/07/2012 te Drejtorise Rajonale te Sigurimeve Shoqerore Diber. Detyrimin e pales se paditur te rilidhe pensionin nga data 31/12/2011 e ne vazhdim.


A.AHMETI


10.10

2.

TIRANË

31003-01915-00-2015

MYFIT KASEJA Kundër. DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE, INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE

Detyrim pagim diferencash te papaguara nga masa e pensionit te parakohshem. Indeksim mase pensioni te parakohshem.

10.20

3.

VLORË

31001-00856-00-2015

PARTIA DEMOKRATIKE, DEGA BERAT Kundër. BASHKIA BERAT

Shfuqizimin e urdherit te brendshem te Kryetarit te Bashkise Berat, duke duke u konstatuar absolutisht I pavlefshem.

10.30

4.

TIRANË

31001-01158-00-2015

 

XHOANA ICKA Kundër. MINISTRIA E ZHVILLIMIT EKONOMIK TREGTISE DHE SIPERMARRJES, DEPARTAMENTI I ADMINISTRATES PUBLIKE

Shfuqizimin e akteve administrative, vendimit te Ministrise se Zhvillimit Ekonomik, Tregtise dhe Sipermarrjes, me te cilin paditesja ka kaluar ne liste pritje.

10.40

5.

TIRANË

31001-02140-00-2015

 

EDUART GJERMENI Kundër. DREJTORIA E POLICISE SE QARKUT TIRANE

Shfuqizimin teresisht si absolutisht te pavlefshem te vendimit nr. 1277, date 17.02.2014 per kundravajtjen administrative, denim me gjobe dhe pezullim leje drejtimi.

10.50

6.

GJIROKASTËR

31003-02336-00-2015

 

KOZMA QURKU Kundër. NENPREFEKTURA SARANDE

Anullim i urdherit Nr.8, dt.07/03/2014 te Nenprefektit Sarande. Rikthim ne vendin e meprashem te punes dhe detyrimi i pales se paditur te me paguaje deri ne rikthimin ne pune. Detyrimi I te paditurit te paguaje demshperblim per largim nga puna ne kundershtim flagrant me ligjin. etj.

11.00

7.

VLORË

31003-02164-00-2015

 

PERIKLI TENKO Kundër. AGJENCIA SHTETERORE E KADASTRES, AGJENCIA SHTETERORE E KADASTRES DEGA KUCOVE, (ISH-ZYRA QENDRORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME TIRANE, ZVRPP KUÇOVE)

Shfuqizimin e urdherit te kryeregjistruesit nr.1104, 19/12/2013 per zgjidhjen e kontrates se punes. Demshperblimin per demin e shkaktuar si rezultat i mosrespektimit te procedures se zgjidhjes se kontrates se punes etj.

11.10

8.

VLORË

31003-00618-00-2019

ALBERT REXHEPI, ADRIAN XHAKA, BUJAR MADANI, Kundër. AGJENCIA SHTETERORE E KADASTRES DEGA VLORE (ISH-ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTASHME VLORE), ARDIAN DAUTI, ESMERALDA DAUTI, AVOKATURA E SHTETIT BASHKIA VLORE

Pavlefshmeri absolute e veprimit te regjistrimit te ndryshimit ne kartele te pasurise ne ZRPP Vlore te pasurise apartament nr.12/5+1-3, vol 14, fq.138, zk.8601 qe eshte bashkuar me dy pasurite e tjera apartament objekt gjykimi te Adrian Xhakes e Albert Rexhepit duke marre nga bashkimi regjistrim te ri nr.12/5+1-6, zk.8601, vol.27, fq.46 (ish hetuesia Vlore) kati 3 ne emer te Ardian dhe Esmeralda Dauti etj.

A.VOKSHI

11.20

9.

TIRANË

31003-01826-00-2015

SULEJMAN HAKA Kundër. DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE, INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE

Detyrimi i pales se paditur DRSSH Tirane per te paguar diferencen e mases se pensionit te parakohshem per vjetersi sherbimi te krijuar nga zbatimi i gabuar i nenit 11/a/b e ligjit 8087, date 13.03.1996 me ndryshimet me ligjin 8521, date 30.07.1999 me efekt veprues qe nga data 01.01.1999. Te indeksoje masen e pensionit te parakohshem per vjetersi sherbimi.

A.VOKSHI

11.30

10.

GJIROKASTËR

31003-01840-00-2015

KUJTIM DEMAJ Kundër. DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE SARANDE

Detyrimin e pales se paditur te perllogarise masen e pensionit te perkohshem per vjetersi sherbimi dhe te paguaje diferencen nga data 23.3.2004 e ne vazhdim. Te indeksuar masen e pensionit te parakohshem per vjetersi sherbimi. Te paguaje shumen e papaguar dhe te ndaluar padrejtesisht te pensionit te parakohshem per vjetersi sherbimi, te paguaje shumen e papaguar dhe te ndaluar padrejtesisht te pensionit te parakohshem per vjetersi sherbimi.

11.40

11.

TIRANË

31003-02481-00-2018

SEMIHA ALIAJ (MURATI) Kundër. MINISTRIA E FINANCAVE DHE EKONOMISE, DREJTORIA E DREJTIMIT TE PRONES PUBLIKE PRANE MINISTRISE SE FINANCAVE DHE EKONOMISE

Detyrimi i anes se paditur per te privatizuar truallin shtese funksionale te objektit "pastrImi kimik" ndertuar me leje ndertimi me vendodhje ne Tirane, Rr "Sami Frasheri" e identifikuar me nr. pasurie 2/858 ,vol 65, fq 134 me siperfaqe prej 107 m2, pasurine e identifikuar me nr. 2/338 me siperfaqe 41,3 m2, pasurine e identifikuar me nr. 2/833 siperfaqe 15,3 m2, pasurine e identifikuar me nr. 2/336 me siperfaqe 21,1 m2.

11.50

12.

TIRANË

31003-01232-00-2019

SHOQERIA "BLUMAR SKELE" SH.P.K. Kundër. AVOKATURA E SHTETIT, DREJTORIA E PERGJITHSHME E POLICISE SE SHTETIT

Detyrimi i anes se paditur per te privatizuar truallin shtese funksionale te objektit "pastrImi kimik" ndertuar me leje ndertimi me vendodhje ne Tirane, Rr "Sami Frasheri" e identifikuar me nr. pasurie 2/858 ,vol 65, fq 134 me siperfaqe prej 107 m2, pasurine e identifikuar me nr. 2/338 me siperfaqe 41,3 m2, pasurine e identifikuar me nr. 2/833 siperfaqe 15,3 m2, pasurine e identifikuar me nr. 2/336 me siperfaqe 21,1 m2. Detyrimi i te paditurit DPSH, per ti paguar paditesit shumen prej 8.507.640 leke e cila perfaqeson vleren e detyrimit per automjetet e e mbajtura ne ruajtje nga pala paditese deri ne dt.18/05/2014, ne zbatim te percaktimeve te kontrates nr.48/4, dt.27/11/2012. Detyrimi i te paditurit per te shperblyer demin e shkaktuar paditesit si pasoje e voneses ne pagimin e shumes se detyrimit ne vleren 402.481 leke

12.00

13.

TIRANË

31003-01399-00-2018

GEZIM KURBALAJ, PRANVERA KURBALAJ Kundër. AVOKATURA E SHTETIT, AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR, KESHILLI I MINISTRAVE

Kundershtimi dhe ndryshimi i pjesshem i aktit administrativ VKM nr. 697, date22.10.2014 persa i perket mases se shpronesimit te pasurive te paluajtshme ne pronesi te paditesave duke percaktuar vleren e pronave ne perputhje me cmimet e tregut te lire.

12.10

14.

TIRANË

31003-02462-00-2018

NURI KERCANI, SHPRESA KERCANI, LULJETA KERCANI Kundër. BASHKIA TIRANE, KESHILLI I MINISTRAVE, MINISTRIA E PUNEVE TE BRENDSHME

Detyrimin per shpronesimin e siperfaqes 1026 m2 , toke truall ndodhur ne qytetin e Tiranes ne favor te paditesave.

12.20LISTA E ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI,

KOLEGJI ADMINISTRATIV


TRUPI GJYKUES:

SOKOL SADUSHI

ASIM VOKSHI

ARBENA AHMETI

DATË 23 QERSHOR 2022

NR

RRETHI

NR.AKT

PALËT NDËRGJYQËSE

OBJEKTI

RELATORE

ORA

1

TIRANË

31001-01195-00-2017

SHOQERIA “S.A.S” SH.P.K. (ISH-SHOQERIA "ROGAT SECURITY GROUP") Kundër. AGJENCIA E PROKURIMIT PUBLIK, MINISTRIA E DREJTESISE

Shfuqizimin e vendimit nr. 95, date 23.09.2015 "perjashtim nga procedurat prokurimit publik per nje periudhe kohe 3 vjet".


A.AHMETI


12.40

2.

TIRANË

19

ESMERALDA SEFAJ

Konstatimin e shkeljeve te afatit te arsyeshem te gjykimit, gjykimin e ceshtjes me procedure te pershpejtuar

12.50Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte