Shënim : Brenda tre ditëve nga arsyetimi, vendimi u komunikohet palëve, nëpërmjet shpalljes në faqen e internetit të Gjykatës së Lartë dhe me njoftim individual kur palët ose përfaqësuesit e tyre kanë lënë të dhënat elektronike të kontaktit.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE PENALE

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI

KOLEGJI PENAL

TRUPI GJYKUES

ILIR PANDA

MEDI BICI

GENTIAN MEDJA

DATË 28 KORRIK 2022

NR

RRETHI

NR. AKT

PALËT NDËRGJYQËSE

RELATORI

BAZA LIGJORE

U VENDOS

1.

GJ.K.K.O

56250-00279-00-2016

GENTIAN GEGA

M.BICI

Neni 283/a/2-22 te K. Penal.

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga kërkuesi Gentian Gega, kundër vendimit nr. 128 datë 18.12.2015 të Gjykatës së Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE PENALE

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI

KOLEGJI PENAL

TRUPI GJYKUES

ILIR PANDA

SOKOL BINAJ

SANDËR SIMONI

DATË 28 KORRIK 2022

NR.

RRETHI

NR. AKT

PALËT NDËRGJYQËSE

BAZA LIGJORE

RELATORI

U VENDOS

TIRANË

50061-00555-00-2016

HYSNI ÇOÇKA

Nenet 4, 29, 41, 131/f, 134/1/g te Kushtetutes se RSH, nenet 6, 7 te KEDNJ, ligji 8577, date 10.02.2000.

I.PANDA

Mospranimin e rekursit të ushtruar ndaj vendimit nr.138, datë 13.02.2013 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte