Shënim: Brenda tre ditëve nga arsyetimi, vendimi u komunikohet palëve, nëpërmjet shpalljes në faqen e internetit të Gjykatës së Lartë dhe me njoftim individual kur palët ose përfaqësuesit e tyre kanë lënë të dhënat elektronike të kontaktit.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE PENALE

PËR SHQYRTIM NË SEANCË GJYQËSORE

KOLEGJI PENAL

TRUPI GJYKUES

Ilir PANDA Kryesues

Medi BICI Anëtar

Albana BOKSI Anëtare/ Relatore

Sokol BINAJ Anëtar

Sandër SIMONI Anëtar

DATË 27 KORRIK 2022

NR

RRETHI

NR. AKT

PALËT NDËRGJYQËSE

RELATORI

BAZA LIGJORE

U VENDOS

1.

Gj.e Krimeve të Renda

( GjKKO)

52704-01164-00-2016

IBRAHIM XHAFA

XHEVDET XHAFA

A. BOKSI

Neni 110/a/4 i K.Penal

Prishjen e vendimit nr. 54, datë 16.05.2016, të (ish) Gjykatës së Apelit për Krime të Rënda dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim në Gjykatën e Apelit Tiranë, si gjykata që ka kompetencën lëndore për shqyrtimin e kësaj çështje penale. Ky vendim është njësues dhe dërgohet për botim në Fletoren Zyrtare. Tiranë, më 27.07.2022

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE PENALE

KOLEGJI PENAL

TRUPI GJYKUES

I.PANDA

A.BOKSI

M.BICI

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI

DATË 27.07.2022

Nr.

RRETHI

NR.

AKTI

PALËT

NDËRGJYQËSE

RELATORI

BAZA LIGJORE

U VENDOS

1.

GJ.Ap.K.K.O

15-2022

FJORILDA KALECI

A.BOKSI

Pezullimin e Vendimit

Rrëzimin e kërkesës së kërkueses Fjorilda Kaleci për pezullimin e ekzekutimit të vendimit penal nr. 6, datë 25.2.2021, të Gjykatës së Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar. e Tiranë, më 27.7.2022

2.

GJIROKASTER

61010-00474-00-2022

DRITAN DERVISHAJ

A.BOKSI

Nenet 267/2 i K.Pr.Penale.

1. Zgjidhjen e mosmarrëveshjes së kompetencës ndërmjet Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Sarandë dhe Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Gjirokastër për shqyrtimin e çështjes me objekt "Shuarjen e masës së sigurimit", duke përcaktuar Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Sarandë, si gjykata kompetente për shqyrtimin e çështjes.

2. Vendimi tu komunikohet gjykatave në mosmarrëveshje

Shënim: Brenda tre ditëve nga arsyetimi, vendimi u komunikohet palëve, nëpërmjet shpalljes në faqen e internetit të Gjykatës së Lartë dhe me njoftim individual kur palët ose përfaqësuesit e tyre kanë lënë të dhënat elektronike të kontaktit.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE PENALE

PËR SHQYRTIM NË SEANCË GJYQËSORE

KOLEGJI PENAL

TRUPI GJYKUES

ILIR PANDA

SANDËR SIMONI

SOKOL BINAJ

DATË 27 KORRIK 2022

NR.

RRETHI

NR. AKT

PALËT NDËRGJYQËSE

RELATORI

BAZA LIGJORE

U VENDOS

VLORË

59403-01460-00-2017

SERRI COBO

ILIR PANDA

Neni 512 i K.Pr.Penal

Lënien në fuqi të vendimit nr.119, datë 27.06.2017 të Gjykatës së Apelit Vlorë.

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte