Shënim: Brenda tre ditëve nga arsyetimi, vendimi u komunikohet palëve, nëpërmjet shpalljes në faqen e internetit të Gjykatës së Lartë dhe me njoftim individual kur palët ose përfaqësuesit e tyre kanë lënë të dhënat elektronike të kontaktit.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE PENALE

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI

KOLEGJI PENAL

TRUPI GJYKUES

ILIR PANDA

MEDI BICI

ALBANA BOKSI

DATË 23 QERSHOR 2022

Nr

RRETHI

NR. AKT

PALËT NDËRGJYQËSE

RELATORI

  BAZA LIGJORE

U VENDOS

1

KRUJË

55321-01389-00-2016

FATMIR SHANI

M.BICI

Neni 248 KP

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Prokuroria kundër vendimit nr. 517, datë 27.04.2016, të Gjykatës së Apelit Tiranë.

2

KRUJË

53301-01536-00-2016

RAMADAN SHIMA

Neni 150 KP

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Prokuroria kundër vendimit nr. 613, datë 18.05.2016, të Gjykatës së Apelit Tiranë.

3

POGRADEC

56250-01548-00-2016

FATJON KAMBELLARI

Neni 283/1 KP

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Prokuroria kundër vendimit nr. 159, datë 19.07.2016, të Gjykatës së Apelit Korçë.

4

FIER

61004-00391-00-2022

GRAMOS SHABANAJ

Vleftësim arresti, caktim mase sigurimi.

Neni 284/1 KPPP

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Prokuroria kundër vendimit nr. 238, datë 27.07.2021, të Gjykatës së Apelit Vlorë.

5

VLORË

70012-00338-00-2022

EQEREM BRACI

Kompetence

Neni 385, 385/a, dhe 470 te K.Pr.Penale.

Shqyrtimi i çështjes penale në Dhomë Këshillimi shtyhet për një datë tjetër.

6

LEZHË

52105-02037-00-2016

ALBAN MOLLA

A.BOKSI

Neni 79/a KP

Shqyrtimi i çështjes penale në Dhomë Këshillimi shtyhet për një datë tjetër.

7

GJIROKASTËR

53107-02040-00-2016

GËZIM VASI, ARMAND BARDHI, ROLAND ÇIKANI, DRILON TOTA, LORENC VASI

Neni 139 e 25 KP

Shqyrtimi i çështjes penale në Dhomë Këshillimi shtyhet për një datë tjetër.

8

FIER

70009-02050-00-2016

ILIR DINE

Neni 470/1, 470/2 KPP, neni 68 KP

Shqyrtimi i çështjes penale në Dhomë Këshillimi shtyhet për një datë tjetër.

9

SARANDË

55330-02055-00-2016

LINA VASO

Neni 257/a/2 KP

Shqyrtimi i çështjes penale në Dhomë Këshillimi shtyhet për një datë tjetër.

10

APEL GJIROKASTËR

53107-02052-00-2016

GENTIAN RAKIPI

I.PANDA

Neni 76 e 22, 139 e 25, 278/2 i K.Penal.

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Prokuroria kundër vendimit nr. 20-2016-878/206, datë 07.09.2016, të Gjykatës së Apelit Gjirokastër.

11

APEL GJIROKASTËR

53312-02053-00-2016

KULLA DHIMËRTIKA, NIKO DHIMËRTIKA, YLLI THOMAGJINI

Neni 161 i K.Penal dhe nenet 61, 62 e vijues te K.Pr.Penale, 625, 640 e vijus te K.Civil.

Prishjen e vendimit të Gjykatës së Apelit Gjirokastër dhe kthimin e çështjes për rigjykim në po atë gjykatë me tjetër trup gjykues.

12

DURRËS

53602-01429-00-2016

SHOQËRIA “XHESI 05”, KRISTO BIBA

Neni 181 i K.Penal.

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga i gjykuari Kristo Biba, kundër vendimit nr. 10-2016-596(198), datë 16.03.2016, të Gjykatës së Apelit Durrës.

13

TIRANË

53201-01388-00-2016

PAULIN ALIA

Neni 143/2, 146, 287 i K.Penal.

Shqyrtimi i çështjes penale në Dhomë Këshillimi shtyhet për një datë tjetër.

14

KURBIN

61006-00357-00-2022

ENEA BABASI, INDRIT NOJ

Nenet 253, 228, 229, 230, 238 dhe 244/1 të K.Pr.Penale.

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Prokuroria, kundër vendimit nr. 1155, datë 14.12.2021, të Gjykatës së Apelit Tiranë.

15

VLORË

61010-00325-00-202

DAUT ELMAZI

IGLI MEMAJ

ALBANO GOXHAJ

GENTIAN DAUTAJ

Neni 261/3,262/1,263/2 e vijues të K.Pr.Penale

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga kërkuesit Daut Elmazi, Igli Memaj, Albano Goxhaj, Gentjan Dautaj kundër vendimit nr. 497, datë 17.12.2021, të Gjykatës së Apelit Vlorë.

16

TIRANË

61004-00341-00-2022

GENTI BELLOVA

A.BOKSI

Nenet 228, 229, 230, 244/3,258, 259 dhe 238 te K.Pr.Penale

Shqyrtimi i çështjes penale në Dhomë Këshillimi shtyhet për një datë tjetër.

17

TIRANË

61007-00350-00-2022

ANDI VESHI

Neni 260 i K.Pr.Penale.

Shqyrtimi i çështjes penale në Dhomë Këshillimi shtyhet për një datë tjetër.

18

GJ.K.K.O

70007-00103-00-2022

EMILJANO SHULLAZI

Neni 471 i K.Pr.Penale. Neni 17 i ligjit 81/2020 "Për te drejtat dhe trajtimin e të dënuarve me burgim dhe te paraburgosurve", si dhe te udhezimit nr. 5, dt. 28.06.2019, të Ministrit të Drejtësisë "Për procedurën e brendshme të trajtimit të kërkesave për vendosjen e te dënuarve dhe te paraburgosurve ne regjimin e posaçme ne burgun e sigurisë se lartë". K.Pr.Administrative.

Shqyrtimi i çështjes penale në Dhomë Këshillimi shtyhet për një datë tjetër.

19

KRUJE

61014-00398-00-2022

ARTUR SALA

Nenet 229, 230, 237, 260 të K.Pr.Penale

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Prokuroria pranë Gjykatës së Apelit Tiranë kundër vendimit nr. 1203 datë 29.12.2021 të Gjykatës së Apelit Tiranë

20

MAT

60003-00383-00-2022

HAMIDE MEMA

Neni 466 i K.Pr.Penale

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga personi nen hetim Hamide Mema kundër vendimit nr. 47 datë 17.01.2022 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

21

GJKKO

70007-00279-00-2022

EDMOND KASMI

Nent 90, 91 e vijues te K.Pr.Penale..

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga kërkuesi Edmond Kasmi kundër vendimit nr. 52 datë 29.03.2022 të Gjykatës së Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.

22

GJ.AP.

DURRËS

53801-00313-00-2022

ARBEN TARAKU

FIQIRI DOMI

Viktima ; PROVINCA FRANCESKANE "ZOJA NUNICATE"

Neni 186/3 - 25 i K.Penal.

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga kërkuesi

Provinca Franceskane "Zoja Nunicate" kundër vendimit nr 10-2022-209/40 datë 22.02.2022 të Gjykatës së Apelit Durrës.

23

KAVAJË

70007-00396-00-2022

ILIRJAN MICI

Ligji nr. 81/2020, VKM nr. 437, date 20.05.2015

Shqyrtimi i çështjes penale në Dhomë Këshillimi shtyhet për një datë tjetër.

24

ELBASAN

61006-00380-00-2022

PELLUMBAR FERRA

Nenet 244 te K.Pr.Penale

Shqyrtimi i çështjes penale në Dhomë Këshillimi shtyhet për një datë tjetër.

25

DURRËS

01467-00-2016

XHONATAN IBRAHIMI,

MARIUS ÇIKORJA

Neni 300, paragrafi 1 etj., të kodit penal -//-

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga kërkuesi

Xhonatan Ibrahimi, kundër vendimit nr 414 datë 31.05.2016 të Gjykatës së Apelit Durrës.

26

TIRANË

01998-00-2018

EREDO BELULI

Nenet 450 e vijues të KPP -//-

Shqyrtimi i çështjes penale në Dhomë Këshillimi shtyhet për një datë tjetër.

27

KORÇË

01654-00-2016

KLEMENT KARAFILI, EGLANTINA KARAFILI, ILIRJAN MANKA

M.BICI

Neni 110 paragrafi 2, i Kodit Penal

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Prokuroria pranë Gjykatës së Apelit Korçë kundër vendimit nr 103 datë 26.05.2016 të Gjykatës së Apelit Korçë

28

GJIROKASTËR

60001-366-2022

CHIARA BALDINI BASTONI

Nenet 208, 2012 te K.Pr.Penale Kushtetuta e RSH-se. Konventa Evropiane për te Drejtat e Njeriut. Vendimi Unifikues i Gjykatës se Larte, nr. 3, i vitit 2012.

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga ankuesi Chiara Baldini Bastoni

kundër vendimit nr 20-2022-110/29 datë 01.03.2022 të Gjykatës së Apelit Gjirokastër

29

TIRANË

88000-352-2022

ILIR MUZHAQI

Nenet 462, 470 e vijues të Kodit Penal

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga kërkuesi

Ilir Muzhaqi

kundër vendimit nr 34 datë 26.01.2022 të Gjykatës së Apelit Tiranë

30

GJ.K.K.O

70015-00052-00-2022

EDISON ADEMI

Nenet 290 e 291 të K.Pr.Penale.

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga kërkuesi Edison Ademi kundër vendimit nr 249 datë 19.11.2021 të Gjykatës së Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.

31

VLORË

53504-02124-00-2016

AGRON HAXHIRAJ

Neni 174 i K.Penal.

Prishjen e vendimit nr.572, datë 29.10.2015

të Gjykatës së Rrethit gjyqësor Vlorë dhe vendimit nr. 316, datë 17.05.2016 të Gjykatës së Apelit Vlorë dhe pushimin e gjykimit.

32

GJ.K.K.O

01964-00-2016

ILIR (ALBERT) KUPA

Nenet 79/c etj., të Kodit Penal

Shqyrtimi i çështjes penale në Dhomë Këshillimi shtyhet për një datë tjetër.

33

FIER

02010-00-2016

REBANI LIKOMETA

Neni 186, paragrafi 2, i Kodit Penal

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga kërkuesi Rebani Likometa

kundër vendimit nr 429 datë 29.06.2016 të Gjykatës së Apelit Vlorë.

34

ELBASAN

56430-00-01205-2016

HYSEN RUSTA

Neni 290/2, 291 KP

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Prokuroria pranë Gjykatës së Apelit Durrës, kundër vendimit nr 10-2016-1160(385) datë 19.05.2016 të Gjykatës së Apelit Durrës

35

FIER

52105-00-01195-2016

SHPËTIM BISHANI, ILIR HOXHA

Neni 79/ë-22-25, 278/2 KP

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga kërkuesi Shpëtim Bishani, Ilir Hoxha

kundër vendimit nr. 145 datë 10.03.2016 të Gjykatës së Apelit Vlorë

36

ELBASAN

50061-00-01204-2016

SKËNDER TOLA

Neni 70/1 KP Ushtarak

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Prokuroria pranë Gjykatës së Apelit Durrës kundër vendimit nr 369/10-2016-1095 datë 11.05.2016 të Gjykatës së Apelit Durrës.

37

ELBASAN

56180-00261-00-2017

AUREL ISAKU, ILLI KOÇI, EDMOND KOÇI, SUBI KOÇI, ASTRIT BLLOU

Neni 278/6 i KP

Prishjen e vendimit

të Gjykatës së Apelit Durrës për të gjykuarit Edmond Koçi, Subi Koçi dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim në po atë gjykatë me tjetër trup gjykues.

Lënien në fuqi për pjesën tjetër të vendimit.

38

GJIROKASTËR

56250-00-00136-2017

FLORIAN SHURDHI

Neni 283/1, 284, 278 i KP

Shqyrtimi i çështjes penale në Dhomë Këshillimi shtyhet për një datë tjetër.

39

DURRËS

71008-00-00130-2017

DEGA E DOGANËS DURRËS- SHOQËRIA “SCT” SHPK

Ankim kundër vendimit te mosfillimit te procedimit penal (neni 291 KPP)

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga ankuesi Dega e Doganës Durrës

kundër vendimit nr 10-2016-2586(191) datë 23.11.2016 të Gjykatës së Apelit Durrës

40

DURRËS

70003-00337-00-2022

ANDI FOSA

Lejim ekstradimi

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga kërkuesi

Andi Fosa, kundër vendimit nr 10-2022-444/89 datë 07.03.2022 të Gjykatës së Apelit Durrës

41

DURRËS

56430-00736-00-2016

ARDIT ARIFI

Neni 290/3 K.Penal

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Prokuroria pranë Gjykatës së Apelit Durrës, kundër vendimit nr 192/10-2016-595 datë 16.03.2016 të Gjykatës së Apelit Durrës

42

VLORË

61014-00364-00-2022

LEJDI SHEHAJ

Nenet 234 , 237, 238 i K.Pr.Penale

Shqyrtimi i çështjes penale në Dhomë Këshillimi shtyhet për një datë tjetër.

43

SHKODER

54100-00265-00-2017

GJERGJ KOLAJ

I.PANDA

Neni 199/a KP

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Prokuroria pranë Gjykatës së Apelit Shkodër

kundër vendimit nr 614 datë 29.12.2016 të Gjykatës së Apelit Shkodër

44

KORÇË

01651-00-2016

DARIN RAPOLLARI

Neni 283 paragrafi 1 etj., të Kodit Penal -//-

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Prokuroria pranë Gjykatës së Apelit Korçë kundër vendimit nr 120 datë 10.06.2016 të Gjykatës së Apelit Korçë

45

SHKODËR

01962-00-2016

FREDERIK (PLLUMB) PUSI, GJEKSON (PETRIT) PUSI, BAL QARRICA, DADE SHQAU, GËZIM DODA

Nenet 139 e 25, 287/b, paragrafi1, i Kodit Penal

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Prokuroria pranë Gjykatës së Apelit Shkodër dhe nga i gjykuari

Frederik (Pllumb) Pusi, dhe Gjekson (Petrit) Pusi,

kundër vendimit nr 398 datë 04.11.2015 të Gjykatës së Apelit Shkodër

46

VLORË

61007-00392-00-2022

FETI BUSHI

I.PANDA

Neni 260/2 i K.Pr.Penale.

Shqyrtimi i çështjes penale në Dhomë Këshillimi shtyhet për një datë tjetër.

47

TIRANË

53201-01202-00-2016

BESIM SHABANI

Neni 143/2, 186/1 i Kodit Penal.

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga kërkuesi

Besim Shabani kundër vendimit nr 521 datë 28.04.2016 të Gjykatës së Apelit Tiranë

48

TIRANË

71008-235-00-2017

ARTAN DEDEJ

Personat e interesuar;

HAXHI SHEHI

JAKUP PICARI

KUJTIM MEMA

XHEMILE PICARI

VLADIMIR PELLUMBI

Neni 329 i K.Pr.Penale

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga kërkuesi

Artan Dedej

kundër vendimit nr 1484 datë 18.11.2016 të Gjykatës së Apelit Tiranë

49

GJ.K.K.O

70007-278-00-2022

EDMOND KASMI

Nenet 90, 91 e vijues te K.Pr.Penale

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga kërkuesi Edmond Kasmi kundër vendimit nr 46 datë 18.03.2022 të Gjykatës së Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.

50

SHKODËR

70019-00286-00-2022

TOMAS VATA, LUTFI KUBAZI

Nenet 329/a dhe 331 te K.Pr.Penale

Mospranimin e rekursit të paraqitur ..kundër vendimit nr 199 datë 09.09.2021 të Gjykatës së Apelit Shkodër

51

DURRËS

71008-02267-00-2016

SHOQATA "JETA E RE"

Neni 329 i K.Pr.Penale

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Shoqata "Jeta e Re"

kundër vendimit nr 10-2016-2212(163) datë 26.10.2016 të Gjykatës së Apelit Durrës

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte