Shënim: Brenda tre ditëve nga arsyetimi, vendimi u komunikohet palëve, nëpërmjet shpalljes në faqen e internetit të Gjykatës së Lartë dhe me njoftim individual kur palët ose përfaqësuesit e tyre kanë lënë të dhënat elektronike të kontaktit.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE PENALE

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI

KOLEGJI PENAL

TRUPI GJYKUES

ILIR PANDA

SOKOL BINAJ

SANDËR SIMONI

DATË 22 KORRIK 2022

NR.

RRETHI

NR. AKT

PALËT NDËRGJYQËSE

RELATORI

BAZA LIGJORE

U VENDOS

1.

KURBIN

70007-00617-00-2016


MARK PALI

I.Panda

Neni 57 i K.Penal

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga kërkuesi Mark Pali, kundër vendimit nr. 1857, datë 02.11.2015, të Gjykatës së Apelit, Tiranë.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE PENALE

PËR SHQYRTIM NË SEANCË GJYQËSORE

KOLEGJI PENAL

TRUPI GJYKUES

ILIR PANDA

SANDËR SIMONI

SOKOL BINAJ

DATË 22 KORRIK 2022

NR.

RRETHI

NR. AKT

PALËT NDËRGJYQËSE

RELATORI

BAZA LIGJORE

U VENDOS

1.

VLORË

59403-01460-00-2017

SERRI COBO

I.PANDA

Neni 512 i K.Pr.Penale

Shtyrë për në datën 27/07/2022 ora 09:30.

2.

DURRËS

59403-01967-00-2016

ILIR JASHARI

S.BINAJ

Neni 512, 514, 516 të K.Pr.Penale

Shtyrë për në datën 20/09/2022 ora 09:30.

3.

MAT

52104-01951-00-2016

SELIMAN BARÇI

-//-

Neni 78 i Kodit Penal

Shtyrë për në datën 20/09/2022 ora 10:00.

4.

DURRËS

70001-00840-00-2017

ILIRJAN MEMAJ

-//-

Neni 4 i ligjit 154/2015, neni 17 i K.Penal

Shtyrë për në datën 27/09/2022 ora 10:30.

5.

TIRANË

70003-00348-2022

PETRIT LEKNDREAJ ALIAS AGIM PROGNI

S.SIMONI

Neni 488,489 të KPP

Prishjen e vendimit të Gjykatës së Apelit Tiranë nr.605 datë 17.11.2021 dhe kthimin e çështjes për rishqyrtim në atë Gjykatë me tjetër trup gjykues.

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte