Shënim: Brenda tre ditëve nga arsyetimi, vendimi u komunikohet palëve, nëpërmjet shpalljes në faqen e internetit të Gjykatës së Lartë dhe me njoftim individual kur palët ose përfaqësuesit e tyre kanë lënë të dhënat elektronike të kontaktit.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE PENALE

PËR SHQYRTIM NË SEANCË GJYQËSORE

KOLEGJI PENAL

TRUPI GJYKUES

ILIR PANDA

SANDËR SIMONI

SOKOL BINAJ

DATË 21 QERSHOR 2022

NR.

RRETHI

NR. AKT

PALËT NDËRGJYQËSE

RELATORI

BAZA LIGJORE

U VENDOS


1.

SHKODËR

70001-01458-00-2017

SENTILIANO GJERGJI

I.PANDA

Neni 71 i K.Penal

Shtyrë për mosformim trupi gjykues, për në datën 05.07.2022 ora 12.00.

2.

VLORË

59403-01460-00-2017

SERRI COBO

-//-

Neni 512 i K.Pr.Penal

Shtyrë për mosformim trupi gjykues, për në datën 05.07.2022 ora 12.30.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE PENALE

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI

KOLEGJI PENAL

ANËTARËT

ILIR PANDA

SOKOL BINAJ

SANDER SIMONI

DATË 21 QERSHOR 2022

Nr.

RRETHI

NR. AKT

PALËT NDËRGJYQËSE

BAZA LIGJORE

RELATORI

U VENDOS

1.

TIRANË

61004-00343-2022

ARMAND SHAKAJ

Neni 260 e vijues i KPP

S.SIMONI

Prishjen e vendimit nr.1153 datë 14.12.2021 të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe lënien në fuqi të vendimit nr.1755/1 datë 06.12.2021 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.

2.

TIRANË

70003-00348-2022

PETRIT LEKNDREAJ ALIAS AGIM PROGNI

Neni 488,489 të KPP

S.SIMONI

Kalimin e çështjes për shqyrtim në séancë gjyqësore në datë 05.07.2022 ora 13:00.

3.

FIER

61004-00363-2022

BANI MISHTAKU

Neni 228,229,258 259 i KP

S.SIMONI

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga personi nën hetim Bani Mishtaku, kundër vendimit 396 datë 18.10.2021 të Gjykatës së Apelit Vlorë.

4.

VLORË

55321-00669-2021

PETRAQ PULERI

KLODJAN JAHAJ

MIRJAM ISUFAJ

Neni 248 i KP

S.SIMONI

Prishjen e vendimit nr.90 datë 23.04.2021 të Gjykatës së Apelit Vlorë dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim, në po atë Gjykatë me tjetër trup gjykues

5.

PUKË

71012-00079-2021

SOKOL PERMARKAJ

Neni 140,143,308,449 i KPP

S.SIMONI

Shtyhet për në datë tjetër.

6.

DURRËS

61006-00340-00-2022

VLADIMIR PETO

Nenet 228, 229, 238 e 245, 244/1, 258, 259 te K.Pr.Penale.

S.Binaj

Mospranimin e rekursit

7.

GJKKO

70017-00342-00-2022

PARTIA DEMOKRATIKE E QARKUT KORÇE

Neni 331/a i Kodit Penal. Nenet 75/b, 83 dhe 89 te K.Pr.Penale. Neni 8 i ligjit nr. 95/2016.

-//-

Shtyrë për një datë tjetër

8.

DURRËS

61004-00345-00-2022

KLEDI SEJKO

Nenet 228, 229, 230 dhe 238 te K.Pr.Penale.

-//-

Mospranimin e rekursit të personit nën hetim Kledi Sejko, kundër vendimit 10-2022-479/98, datë 15.03.2022, të Gjykatës së Apelit, Durrës

9.

SARANDË

61005-00365-00-2022

ROMINA PULAJ

Neni 248 i K.Pr.Penale

-//-

Mospranimin e rekursit të personit nën hetim Romina Pulaj, kundër vendimit nr. 20-2022-168/40, datë 17.03.2022, të Gjykatës së Apelit, Gjirokastër.

10.

VLORË

61004-00367-00-2022

FATJON DAUTAJ

VILSON DAUTAJ

Nenet 228, 229, 258 dhe 259 i Kodit të Procedurës Penale

-//-

Mospranimin e rekursit të Prokurorisë së Apelit, Vlorë, kundër vendimit nr. 432, datë 03.11.2021, të Gjykatës së Apelit, Vlorë.

11.

TIRANË

61014-00362-00-2022

KOL KLLAPI

Neni 263 pika 3 germa “c” i K.Pr.Penale.

-//-

Prishjen e vendimit të Gjykatës së Apelit dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim në këtë gjykatë, me tjetër trup gjykues.

12.

MAT

61014-00358-00-2022

FLORENC GJOKOLA

Nenet 228, 229, 260, paragrafët e dytë e të katërt, 246/6, 264/a/b te K.Pr.Penale. Vendimi nr. 7, dt. 4.10.2011, i Kolegjeve të Bashkuara të Gjykatës së Lartë.

-//-

Prishjen e vendimit të Gjykatës së Apelit dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim në atë gjykatë, me tjetër trup gjykues.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE PENALE

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI

KOLEGJI PENAL

TRUPI GJYKUES

ILIR PANDA

SOKOL BINAJ

SANDËR SIMONI

 

DATË 21 QERSHOR 2022

NR.

RRETHI

NR. AKT

PALËT NDËRGJYQËSE

RELATORI

BAZA LIGJORE

U VENDOS

1.

SHKODËR

61014-00407-00-2022

ELMEDIN DYLI

I.PANDA

Nenet 10, 17, 88/2, dhe vijues i ligjit nr. 37/2017 “Kodi të Drejtësisë Penale për të mitur” të RSH.

Prishjen e vendimit nr. 88, datë 05.04.2022, të Gjykatës së Apelit, Shkodër, dhe lënien në fuqi të vendimit me nr. 136 (795), datë 02.03.2022, të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor, Shkodër. Njoftohet Prokuroria e Përgjithshme për ekzekutimin e menjëhershëm të vendimit.

2.

KRUJË

61005-00355-00-2022

PELLUMB KULLAJ

S.BINAJ

Nenet 228, 229, 230, 238, 244, 248 të K.Pr.Penale

Prishjen e vendimit nr. 1161, datë 14.12.2021, të Gjykatës së Apelit, Tiranë, dhe lënien në fuqi të vendimit me nr. 398, datë 03.12.2021, të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor, Krujë. Njoftohet Prokuroria e Përgjithshme për ekzekutimin e menjëhershëm të vendimit.

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte