Shënim: Brenda tre ditëve nga arsyetimi, vendimi u komunikohet palëve, nëpërmjet shpalljes në faqen e internetit të Gjykatës së Lartë dhe me njoftim individual kur palët ose përfaqësuesit e tyre kanë lënë të dhënat elektronike të kontaktit.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE PENALE

PËR SHQYRTIM NË SEANCË GJYQËSORE

KOLEGJI PENAL

TRUPI GJYKUES

ILIR PANDA

ERVIN PUPE

MEDI BICI

 

DATË 21 KORRIK 2022

NR

RRETHI

NR. AKT

PALËT NDËRGJYQËSE

RELATORI

BAZA LIGJORE

U VENDOS

1.

GJ.K.K.O

56260-00108-00-2016

 

GËZIM ÇELAJ, REALT HYSOLLI

M.BICI

Neni 283/a/2 e 22 Kodit Penal

Shqyrtimi i çështjes penale në seancë gjyqësore, për shkak të mosformimit të trupit gjykues shtyhet për në datën 15.09.2022 ora 11.00

LISTA E ÇËSHTJEVE PENALE

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI

KOLEGJI PENAL

TRUPI GJYKUES

ILIR PANDA

ERVIN PUPE

MEDI BICI

DATË 21 KORRIK 2022

Nr.

RRETHI

NR. AKT

PALËT NDËRGJYQËSE

RELATORI

BAZA LIGJORE

U VENDOS

1.

GJ.K.K.O

56250-00643-00-2016

JULIAN ÇELA, TAULANT BALLIA, KRESHNIK BALLIA, ARBËR BRAHIMI, OLTJON ZEKA

M.BICI

Neni 283/a/2 e 22 Kodit Penal

Shqyrtimi i çështjes penale në dhomë këshillimi, për shkak të mosformimit të trupit gjykues, shtyhet për në datën 15.09.2022.

2.

GJ.K.K.O

56260-00664-00-2016

ERJON XHAFERRI

M.BICI

Neni 283/a/2 e 22 Kodit Penal

Shqyrtimi i çështjes penale në dhomë këshillimi, për shkak të mosformimit të trupit gjykues, shtyhet për në datën 15.09.2022.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE PENALE

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI

KOLEGJI PENAL

TRUPI GJYKUES

ILIR PANDA

ALBANA BOKSI

MEDI BICI

 

DATË 21 KORRIK 2022

NR

RRETHI

NR. AKT

PALËT NDËRGJYQËSE

RELATORI

BAZA LIGJORE

U VENDOS

1.

FIER

52909-01186-00-2017

FITIM MEHMETAJ

KLEJDI MEHMETAJ

ROLAND MEHMETAJ

I.PANDA

Neni 130 /a/4 i K. Penal.

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Prokuroria pranë Gjykatës së Apelit, Vlorë, dhe prej të gjykuarve Fitim Mehmetaj e Klejdi Mehmetaj, kundër vendimit nr. 46, datë 18.05.2017, të Gjykatës së Apelit, Vlorë

2.

TIRANË

53804-00786-00-2017

FABIEL HOXHA

Neni 189/1 i K. Penal.

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Prokuroria pranë Gjykatës së Apelit, Tiranë, kundër vendimit nr. 441, datë 24.03.2017, të Gjykatës së Apelit, Tiranë

3.

VLORË

56180-01189-00-2017

FABIAN CAKO

Neni 278/4,84 i K. Penal.

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Prokuroria pranë Gjykatës së Apelit, Vlorë, kundër vendimit nr. 283, datë 04.05.2016, të Gjykatës së Apelit, Vlorë.

4.

GJ.K.K.O

61005-00457-00-2022

EVISA SULEJMANI

 

 

Neni 238 i Kodit të Procedurës Penale

1.-Zgjidhjen e mosmarrëveshjes së kompetencës ndërmjet Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, dhe Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, duke përcaktuar si gjykatë kompetente për gjykimin e çështjes, Gjykatën e Rrethit Gjyqësor, Tiranë.

2.-Vendimi t’u komunikohet gjykatave në mosmarrëveshje.

5.

DURRËS

70007-2105-2016

KASTRIOT BACUKU

(Trup e veçante)

I.PANDA

A.Boksi/Relator

S.SIMONI

Neni 79/dh, 22, 25, 278/2 K.Penal

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Prokuroria pranë Gjykatës së Apelit Durrës

kundër vendimit nr. 145/10-2016-2020 datë 11.10.2016 të Gjykatës së Apelit Durrës

6.

GJ. KRIME të RRËNDA

(GJKKO)

52701-1074-00-2016

ARDI BOSHNJAKU

A.BOKSI

Neni 109/b/1 K.Penal

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga i gjykuari Ardi Boshnjaku

kundër vendimit nr. 56 datë 17.05.2016 të Gjykatës së Apelit për Krime të Rënda.

7.

LEZHË

71008-993-00-2017

VERA MATOSHI

PERSON I INTERESUAR

PJETER MILOTI

LEZINA FRANI

Kundërshtim i vendimit datë 15.05.2016 të Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Lezhe për pushimin e çështjes penale te vitit 2009.

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Lezina Frani, kundër vendimit nr. 56 datë 27.04.2017 të Gjykatës së Apelit Shkodër .

8.

SARANDË

71008-1090-00-2017

VASIL MASHO,

PERSON I INTERESUAR

VANGJEL MICI

Kundërshtim i vendimit të Prokurorisë pranë Gjykatës se Shkalles se Pare Sarandë nr. 284, dt. 25.12.2014 për pushimin e procedimit penal.

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga ankuesi Vasil Masho, kundër vendimit nr. 20-2017-163/43datë 03.03.2017 të Gjykatës së Apelit Gjirokastër.

9.

ELBASAN

71008-1252-00-2017

KOMUNITETI MYSLIMAN I SHQIPËRISË,

PERSON I INTERESUAR

XHEVAHIR BAHITI

Kundërshtim i vendimit te mosfillimit të procedimit penal nr. 3871 vitit 2015 të Prokurorisë se Rrethit Gjyqësor Elbasan.

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga kallëzuesi Xhevahir Bahiti kundër vendimit nr. 10-2017-1565/145datë 20.06.2017 të Gjykatës së Apelit Durrës

10.

GJIROKASTËR

71008-01037-00-2017

DASHNOR MULLAI

Ankim ndaj vendimit date 10.06.2016 të Prokurorisë pranë Gjykatës se Shkalles se Pare Gjirokastër mbi mosfilliminë procedimit penal ne lidhje me kallëzimin penal nr. 459, dt. 19.05.2015

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga ankuesi Dashnor Mullai kundër vendimit nr. 55 datë 20.03.2017 të Gjykatës së Apelit Gjirokastër

11.

TIRANË

71008-891-00-2017

KIROV BABLIKU

Kundërshtim dhe anullim i vendimit date 12.10.2016 për mosfilliminë procedimit penal te Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Tirane qe ka te beje me kallëzimin penal regjistruar e nr. 15213, datë 03.12.2015

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga ankuesi Kirov Babliku kundër vendimit nr. 691 datë 03.05.2017 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

12.

KORÇË

61005-00467-00-2022

ALBANO BIBO

VALTER GORA

Neni 248 i K.Pr.Penal

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Prokuroria pranë Gjykatës së Apelit Korçë, kundër vendimit nr. 7 datë 24.03.2022 të Gjykatës së Apelit Korçë

13.

KUKËS

56250-01778-00-2017

PASHK BIBA

ZEF BOCI

Neni 283/2 i K.Penal.

Prishjen e vendimit të Gjykatës së Apelit Shkodër nr. 559, datë 01.11.2017, dhe dërgimin për rishqyrtimin në po atë gjykatë, me një tjetër trupë gjykuese.

14.

LEZHË

52105-01196-00-2016

ALEKSANDER SALLAKU EVARISTO MIRASHI

GABRIEL MARKU

LEK SALLAKU

MATTEO PRENDI

NIKOLIN NDOKA

Nenet 79/dh -25-22, 278/2, 300/1 i K.Penal.

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Aleksander Sallaku,

Evaristo Mirashi,

Lek Sallaku, Nikolin Ndoka, kundër vendimit nr.194 datë 05.05.2016 të Gjykatës së Apelit Shkodër

15.

GJ.K.K.O

61006-00411-00-2022

EDVIN PRIFTI

Nenet 228,229,242 dhe 244 i K.P.Penal

Kalim për shqyrtim në Seancë Gjyqësore datë 15/09/2022 ora 11.15

16.

DIBËR

2026-00-2016

ARBEN TAFÇIU

A.BOKSI

Neni 135 i Kodit Penal

Shqyrtimi i çështjes penale në dhomë këshillimi shtyhet për një datë tjetër.

17.

TIRANË

2012-00-2016

ILIR PERAJ, ELIS PERAJ, ELIDON PERAJ

Nenet 76 e 25, 88 Paragrafi 1 e 25, të Kodit Penal

Shqyrtimi i çështjes penale në dhomë këshillimi shtyhet për një datë tjetër.

18.

SHKODËR

2009-00-2016

ANDREA KUKAJ, ESIDOR MARKU

Neni 134, Paragrafi 2, i Kodit Penal

Shqyrtimi i çështjes penale në dhomë këshillimi shtyhet për një datë tjetër.

19.

VLORË

1820-00-2017

(Neni 59)

OLSI NEXHIPI

Nenet 283 Paragrafi 1 Dhe 278 Paragrafi 3, të Kodit Penal

Shqyrtimi i çështjes penale në dhomë këshillimi shtyhet për në një datë tjetër.

20.

TIRANË

1197-00-2017

(Neni 59)

ARDIT LAÇI, ELTON MUJA

Nenet 139 Dhe 25, Të Kodit Penal

Shqyrtimi i çështjes penale në dhomë këshillimi shtyhet për në një datë tjetër.

21.

TIRANË

1198-00-2017

(Neni 59)

BLEDAR BARZIU

Neni 130/A, Paragrafi 1, i Kodit Penal

Shqyrtimi i çështjes penale në dhomë këshillimi shtyhet për në një datë tjetër.

22.

TIRANË

61004-00461-00-2022

RRAPUSH HAXHIU

M.BICI

Neni 228, 229, 244/1, 252, 258, 259 Kodit Penal

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Prokuroria e Apelit Tiranë, kundër vendimit nr. 212, datë 09.03.2022, të Gjykatës së Apelit Tiranë.

23.

FIER

1826-00-2017

(Neni 59)

LUAN ALLA

Neni 186 Paragrafi 3, i Kodit Penal

Shqyrtimi i çështjes penale në dhomë këshillimi shtyhet për në një datë tjetër.

24.

TIRANË

71008-00564-00-2017

KËRKUES: AGRON DACI, PERSON I INTERESUAR PROKURORIA PRANË GJYKATËS SË RRETHIT GJYQËSOR TIRANË

Neni 291, i Kodit të Procedurës Penale

Shqyrtimi i çështjes penale në dhomë këshillimi shtyhet për në një datë tjetër.

25.

KORÇË

71008-00600-00-2017

KËRKUES: THEODHRAQ MANUSHI, PERSON I INTERESUAR PROKURORIA PRANË GJYKATËS SË RRETHIT GJYQËSOR KORÇË, VASILLAQ VELO, GJERGJI VELO, FLORA KOJA (VELO), KELTI MANO

Nenet 328, 329, të Kodit të Procedurës Penale

Shqyrtimi i çështjes penale në dhomë këshillimi shtyhet për në një datë tjetër.

26.

TIRANË

71008-00656-00-2017

KËRKUES: SHOQËRIA OSHEE SHA, PERSON I INTERESUAR PROKURORIA PRANË GJYKATËS SË RRETHIT GJYQËSOR TIRANË, TOMORR LLALLA

Neni 291, i Kodit të Procedurës Penale

Shqyrtimi i çështjes penale në dhomë këshillimi shtyhet për në një datë tjetër.

27.

FIER

71008-00761-00-2017

KËRKUES : DHIMITËR KUMARAKU, PERSON I INTERESUAR PROKURORIA PRANË GJYKATËS SË RRETHIT GJYQËSOR FIER, ARJAN BOZHAJ, SAJMIR MUÇAJ, VJOLLCA VREKA

Neni 329, i Kodit të Procedurës Penale

Shqyrtimi i çështjes penale në dhomë këshillimi shtyhet për në një datë tjetër.

28.

GJIROKASTËR

52703-00-00137-2017

ALEKSANDER KALEMI,

ALFOS BUZHERI,

KASEM BUZHERI,

BLEDAR MUHO

M.BICI

Neni 110/2 i KP

Mospranimin e rekursit të të gjykuarve Aleksandër Kalemi dhe Alfons Buzheri, kundër vendimit nr. 20-2016-1053/258, datë 14.10.2016 të Gjykatës së Apelit Gjirokastër.

29.

GJIROKASTËR

71008-00-01238-2017

EMILIANO PETRO

Kundërshtimin vendimit të mosfillimit të procedimit penal, për materialin kallëzues më nr. 270, datë 27.03.2017.

Mospranimin e rekursit të ankuesit Emiliano Petro, kundër vendimit nr. 20-2017-554/134, datë 28.06.2017 të Gjykatës së Apelit Gjirokastër.

30.

GJ. KRIME TË RRËNDA

71008-00-00942-2017

FAJRE HOXHAJ

Kundërshtimin e vendimit të mosfillimit të procedimit penal të datës 23.01.2017 të Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë për Krime të Renda Tiranë.

Mospranimin e rekursit të ankueses Fajre Hoxhaj, kundër vendimit nr. 59, datë 18.05.2017 të Gjykatës së Apelit për Krime të Rënda Tiranë.

31.

ELBASAN

71008-1237-2017

BARDHYL IBRA

Kundërshtimin e vendimit të datës 25.08.2015 të Prokurorisë se Rrethit Gjyqësor Elbasan për mosfillimin e procedimit penal për kallëzimin nr. 2639/2015.

Mospranimin e rekursit të ankuesit Bardhyl Ibro kundër vendimit nr. 10-2017-1178 (109), datë 15.05.2017 të Gjykatës së Apelit Durrës.

32.

SARANDË

71008-1354-2017

DHIMITER QIRJAZI

Anullimin e vendimit te pushimit te procedimit penal nr. 416, date 22.12.2015 të Prokurorisë se Rrethit Gjyqësor Sarande.

Mospranimin e rekursit të ankuesit Dhimitër Qirjazi, kundër vendimit nr. 20-2017-448/114, datë 30.06.2017 të Gjykatës së Apelit Gjirokastër.

33.

POGRADEC

56440-01672-00-2017

ALEKSANDËR FRAKULLA

M.BICI

Neni 291 i K.Penal.

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Prokuroria pranë Gjykatës së Apelit Korçë, kundër vendimit nr. 249, datë 04.10.2017 të Gjykatës së Apelit Korçë.

34.

BERAT

52909-01783-00-2017

FATOS CELA

Neni 130/a; paragrafi 1,2,3 i K.Penal.

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Prokuroria pranë Gjykatës së Apelit Vlorë, kundër vendimit nr. 58 (60-2017-1728), datë 08.06.2017 të Gjykatës së Apelit Vlorë.

35.

TIRANË

52811-01702-00-2016

ARMAND PRAPA

Neni 121/a/2 i K.Penal

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Prokuroria pranë Gjykatës së Apelit Tiranë, kundër vendimit nr. 884, datë 01.07.2016 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

36.

VLORË

53104-01862-00-2016

EMILJANO ZENELI

Neni 137/2 i K.Penal.

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Prokuroria pranë Gjykatës së Apelit Vlorë, kundër vendimit nr. 358, datë 01.06.2016 të Gjykatës së Apelit Vlorë.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE PENALE

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI

KOLEGJI PENAL

TRUPI GJYKUES

ILIR PANDA

MEDI BICI

SANDËR SIMONI

DATË 21 KORRIK 2022

NR.

RRETHI

NR. AKT

PALËT NDËRGJYQËSE

BAZA LIGJORE

RELATORI

U VENDOS

37.

 

GJ.K.K.O

56250-00728-00-2016

SAIMIR BAJRAMI

MARENGLEN YMERAJ

KRISTJAN DEMÇE

KLEVIOL AHMETI

AUREL PUPE

ORGEST BILBILI

Neni 283/a/2-22, 278/2 i K. Penal.

I.PANDA

Shqyrtimi i çështjes penale në dhomë këshillimi shtyhet për në një datë tjetër.

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte