Shënim: Brenda tre ditëve nga arsyetimi, vendimi u komunikohet palëve, nëpërmjet shpalljes në faqen e internetit të Gjykatës së Lartë dhe me njoftim individual kur palët ose përfaqësuesit e tyre kanë lënë të dhënat elektronike të kontaktit.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE PENALE

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI

KOLEGJI PENAL

TRUPI GJYKUES

ILIR PANDA

SOKOL BINAJ

SANDËR SIMONI

DATË 19 KORRIK 2022

NR.

RRETHI

NR. AKT

PALËT NDËRGJYQËSE

BAZA LIGJORE

RELATORI

U VENDOS

GJYKATA E LARTË

23

ARBEN DEMNERI

Kërkesë për konstatim shkelje afati të arsyeshëm.

I.PANDA

Pushimin e gjykimit të kërkesës.

GJYKATA E LARTË

6

BARDHYL IBRA

Konstatim shkelje afati të arsyeshëm për kërkesën nr.25 datë 11.12.2019 dhe përshpejtimin e gjykimit.

-//-

Pushimin e gjykimit të kërkesës

GJYKATA E LARTË

7

BARDHYL IBRA

Konstatim shkelje afati të arsyeshëm për kërkesën nr.21 datë 11.12.2019 dhe përshpejtimin e gjykimit.

-//-

Pushimin e gjykimit të kërkesës

GJYKATA E LARTË

8

BARDHYL IBRA

Konstatim shkelje afati të arsyeshëm për kërkesën nr.20 datë 11.12.2019 dhe përshpejtimin e gjykimit.

-//-

Pushimin e gjykimit të kërkesës

GJYKATA E LARTË

11

BARDHYL IBRA

Konstatim shkelje afati të arsyeshëm për kërkesën nr.26 datë 11.12.2019 dhe përshpejtimin e gjykimit.

-//-

Pushimin e gjykimit të kërkesës

GJYKATA E LARTË

5

BARDHYL IBRA

Konstatim shkelje afati të arsyeshëm për kërkesën nr.24 datë 11.12.2019 dhe përshpejtimin e gjykimit.

-//-

Pushimin e gjykimit të kërkesës.

GJYKATA E LARTË

9

BARDHYL IBRA

Konstatim shkelje afati të arsyeshëm për kërkesën nr.17 datë 11.12.2019 dhe përshpejtimin e gjykimit.

-//-

Pushimin e gjykimit të kërkesës

GJYKATA E LARTË

24

RENATO BARBULLUSHI

Kërkesë për konstatim shkelje afati të arsyeshëm.

-//-

Pushimin e gjykimit të kërkesës së kërkuesit Renato Barbullushi.

GJYKATA E LARTË

18

ASTRIT GJUNKSHI

Kërkesë për konstatim shkelje afati të arsyeshëm.

-//-

Pushimin e gjykimit të kërkesës së kërkuesit Astrit Gjunkshi.

GJYKATA E LARTË

22

EDUART BRETI

Kërkesë për konstatim shkelje afati të arsyeshëm.

-//-

Pushimin e gjykimit të kërkesës së kërkuesit Eduart Breti

GJYKATA E LARTË

10

GRIGOR RISAT,

ANESTI RISTA,

ROBERT RISTA,

NATASHA NANO(RISTA)

Kërkesë për konstatim shkelje afati të arsyeshëm.

-//-

Pushimin e gjykimit të kërkesës së kërkuesve Grigor Rista, Anesti Rista, Robert Rista, Natasha Nano (Rista).

SARANDË

61007-000442-00-2022

SHANO FASLLIU

Neni 260 i K.Pr.Penale

S. BINAJ

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga kërkuesja Shano Faslliu, kundër vendimit nr. 20-2022-256/67, datë 26.04.2022, të Gjykatës së Apelit, Gjirokastër.

SHKODËR

3805-00627-00-2016

NDUE DEDA

Neni 190/2 dhe 248 i Kodit Penal

-//-

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Prokuroria e Apelit, Shkodër, kundër vendimit nr. 400, datë 05.11.2015, të Gjykatës së Apelit, Shkodër.

SHKODËR

52105-00344-00-2016

ASLLAN AGRAJA

Neni 79-22 dhe 278/5 te K. Penal.

-//-

1.-Lënien në fuqi të vendimit të Gjykatës së Apelit Shkodër, nr. 465, datë 10.12.2015, për veprën penale “Vrasje në rrethana cilësuese”, parashikuar nga neni 79-22 të Kodit Penal, nr. 465, datë 10.12.2015, të Gjykatës së Apelit, Shkodër.

2.-Prishjen e vendimit për pjesën e veprës penale të “Armbajtjes pa leje”, parashikuar nga neni 278/4, të K.Penal, dhe kthimin e akteve për rishqyrtim, pranë Gjykatës së Apelit, Shkodër, me tjetër trup gjykues.

KURBIN

70007-00617-00-2016

MARK PALI

Neni 57 i Kodit Penal.

I.PANDA

Çështja penale në Dhomë Këshillimi, shtyhet për një datë tjetër.

DIBËR

70007-00519-2021

ALBERT ÇAPA

Neni 112,332 e në vijim i KP

S.SIMONI

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga i gjykuari Albert Çapa , kundër vendimit nr.123 datë 10.03.2021 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

FIER

53201-00397-2016

LEDJAN MUÇARAKU

Neni 143/a,305, 305/b, 306 KP

-//-

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Prokuroria, kundër vendimit nr.778 datë 25.11.2015 të Gjykatës së Apelit Vlorë.

TIRANË

1526-01526-2017

ANDROKLI KOKTHI

IBRAHIM AKTOZ, EKREM OSTEMEL, FABIAN KOÇI

AUREL PRENI

FIQIRI HOXHA

Neni 180/3, 181 KP

-//-

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga të gjykuarit Ekerem Ostemel, Aurel Preni, Fiqiri Hoxha, kundër vendimit nr.1047 datë 06.07.2017 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

TIRANË

56250-00239-2017

ELVIS ALLIU

REDI GJUZI

Neni 283/2 i KP

-//-

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Prokuroria , kundër vendimit nr.1502 datë 21.11.2016 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

SHKODËR

56180-00024-2017

NDREKË KAPA

Neni 278/3,280,283/1,284 i KP

-//-

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga kërkuesi Ndrekë Kapa, kundër vendimit nr.487 datë 17.11.2016 të Gjykatës së Apelit Shkodër.

SARANDË

53104-01132-2016

RUHI ÇELO

Neni137/2 i KP

-//-

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga kërkuesi Ruhi Çelo, kundër vendimit nr.20-2016-470-109, datë 03.05.2016 të Gjykatës së Apelit Gjirokastër.

GJKKO

70019-00388-2022

FERHAT (VULLNET) AJDINI

FIQIRET SEFERI

Neni 331/1 i KP

-//-

Zgjidhjen e mosmarrëveshjes së komptencës lëndore ndërmjet GJKKO dhe Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kavajë, duke përcaktuar Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Kavajë, si gjykata kompetente për shqyrtimin e çështjes.

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte