Shënim : Brenda tre ditëve nga arsyetimi, vendimi u komunikohet palëve, nëpërmjet shpalljes në faqen e internetit të Gjykatës së Lartë dhe me njoftim individual kur palët ose përfaqësuesit e tyre kanë lënë të dhënat elektronike të kontaktit.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE PENALE

PËR SHQYRTIM NË SEANCË GJYQËSORE

KOLEGJI PENAL

TRUPI GJYKUES

ILIR PANDA

SANDËR SIMONI

SOKOL BINAJ

DATË 15 KORRIK 2022

NR.

RRETHI

NR. AKT

PALËT NDËRGJYQËSE

RELATORI

BAZA LIGJORE

U VENDOS

PUKË

52102-00836-00-2016

ERALDO (MAKSIM) MEMAJ

I.PANDA

Neni 76-22, 278/4 i Kodit Penal

Shtyrë për në datën 20/09/2022 ora 09:00.

VLORË

59403-01460-00-2017

SERRI COBO

-//-

Neni 512 i K.Pr.Penale

Shtyrë për në datën 22/07/2022 ora 11:30.

TIRANË

70003-00348-00-2022

PETRIT LEKNDREAJ ALIAS AGIM PROGNI

S.SIMONI

Neni 488,489 të KPP

Shtyhet për në datë 22.07.2022 ora 12:00.

DURRËS

59403-01967-00-2016

ILIR JASHARI

S.BINAJ

Neni 512, 514, 516 të K.Pr.Penale

Shtyrë për në datën 22/07/2022 ora 10:00.

MAT

52104-01951-00-2016

SELIMAN BARÇI

-//-

Neni 78 i Kodit Penal

Shtyrë për në datën 22/07/2022 ora 10:30.

DURRËS

70001-00840-00-2017

ILIRJAN MEMAJ

-//-

Neni 4 i ligjit 154/2015, neni 17 i K.Penal

Shtyrë për në datën 22/07/2022 ora 11:00.

SARANDË

71001-00493-00-2017

ADRIATIK MUHARREMI

-//-

Neni 147 pika 2, 148 i K.Pr.Penale

Nisjen e procedurës për ndryshim të praktikës gjyqësore.

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte