Shënim: Brenda tre ditëve nga arsyetimi, vendimi u komunikohet palëve, nëpërmjet shpalljes në faqen e internetit të Gjykatës së Lartë dhe me njoftim individual kur palët ose përfaqësuesit e tyre kanë lënë të dhënat elektronike të kontaktit.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE CIVILE

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI

KOLEGJI CIVIL

TRUPI GJYKUES

ARTUR KALAJA

 

DATË 23 QERSHOR 2022

Nr.

RRETHI

NR. AKTI

PALËT NDËRGJYQËSE

OBJEKTI

RELATORI

U VENDOS

1.

KAVAJË

11248-00269-00-2022

YLLI ÇAÇA-BASHKIA KAVAJË

Dëmshpërblim page

A.KALAJA

Kthimin e rekursit të çështjes civile me nr. 11248-00269-00-2022, të palës së paditur Bashkia Kavajë.

Kundër këtij vendimi nuk lejohet ankim

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte