Shënim: Brenda tre ditëve nga arsyetimi, vendimi u komunikohet palëve, nëpërmjet shpalljes në faqen e internetit të Gjykatës së Lartë dhe me njoftim individual kur palët ose përfaqësuesit e tyre kanë lënë të dhënat elektronike të kontaktit.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE CIVILE

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI

KOLEGJI CIVIL

TRUPI GJYKUES

ERVIN PUPE

ARTUR KALAJA

DARJEL SINA

DATË 22 QERSHOR 2022

Nr

RRETHI

NR. AKT

PALËT NDËRGJYQËSE

RELATORI

BAZA LIGJORE

U VENDOS

1.

TIRANË

11243-02170-2014

LUAN PERLEKA, BAREQ SADIKAJ, ALI DAÇI, ALMA DAÇI - ZYRA E PËRMBARIMIT TIRANË, IZET KURA, DONIKA KATELLARI, ILIR KATELLRI, AGIM PUSTINA, JETA PUSTINA, BASHKIA TIRANË, DREJTORIA NR.3 E PUNËTORËVE TË QYTETIT

Kundërshtim vep.permbarimore

D.SINA

Mospranim e rekursit të palës së paditur Donika e Ilir Kratellari kundër vendimit nr.2403, datë 07.11.2013 të Gjykatës së Apelit Shkodër.

2.

TIRANË

11217-02198-2014

LUTFIJE MUÇA (REXHA)-RAMAZAN REXHA, SHOQ.”PIENVIS” SH.P.K, ASHK, TRASHG. LIGJORE LIJE XHEPA, RAMIZ XHEPA, ISUF XHEPA, FATIME FATIME MUÇA (XHEPA), MERITA MUCAJ, HAMID XHEPA

Pavlef. kontrate dhurimi

-//-

Mospranim e rekursit të palës së paditur Ramazan Rexha kundër vendimit nr.1279, datë 08.04.2014 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

3.

SHKODËR

11115-02398-2014

ZEF VUKSANI- ERNEST SIMONI, PAL MARKU

Kthim sendi

-//-

Mospranim e rekursit të palës paditëse Zef Vuksani kundër vendimit nr.688, datë 20.02.2014 të Gjykatës së Apelit Shkodër.

4.

VLORË

11112-02280-2014

RIFAT FRASHËRI- SEDAT LIBOHOVA, ASHK (ISH ZRPP)

Lirim dhe kthim siperfaqe

-//-

Mospranim e rekursit të palës paditëse Rifat Frashëri kundër vendimit nr.447, datë 19.03.2014 të Gjykatës së Apelit Vlorë.

5.

BERAT

11241-00639-00-2019

HYRIE AGO – SHOQËRIA “ALBPETROL” SH.A

Detyrimin e pagesës së diferencës së pagës

E.PUPE

Mospranimin e rekursit të palës së paditur Albpetrol kundër vendimit nr.766, datë 25.09.2019 të Gjykatës së Apelit Vlorë.

6.

TIRANË

11243-00469-00-2021

FADIL SPAHIU – SHOQËRIA “UJËSJELLËS KANALIZIME TIRANË” SH.A

Pavlefshmëri titulli ekzekutiv

-//-

Mospranim e rekursit të palës paditëse Fadil Spahiu kundër vendimit nr.1327, datë 23.05.2017 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

7.

TIRANË

11243-00210-2014

DHIMITER KOLOVANI, JORGJI KARAJA, KOLI KARAJA, DHESPINA KARAJA, KAROLINA ZGENA, ANETA HEQIMI, STATHI KARAJA-ATP( ISH AKKP), AV.SHTETIT

Shfuqizim akti

D.SINA

Prishjen e vendimit nr.2546, datë 25.11.2013 të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rigjykim në Gjykatën e Apelit Vlorë

8.

TIRANË

11111-00517-2014

MYZEJEN SINA- MINISTRIA E INFRASTRUKTURES DHE EKONOMISE (ISH MINISTRIA E EKONOMISE, TREGETISE DHE ENERGJITIKES), DREJTORIA E ADMINISTRIMIT DHE SHITJES SE PRONES PUBLIKE, HYSENJ XHAMALLATI, TOPONE XHAMALLATI, ASHK (ISH ZRPP)

Njohje pronar

-//-

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Av.Shtetit, kundër vendimit nr.1772, datë 19.09.2013 të Gjykatës së Apelit Tiranë

9.

TIRANË

11243-00527-2014

AZEM LAMAJ – ATP (ISH AKKP), AVOKATURA E SHTETIT

Anullim vendimi

-//-

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Av.Shtetit ndaj vendimit nr.2037, datë 10.10.2013 të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rigjykim pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlore.

10

TIRANË

31001-00165-2014

AVOKATURA E SHTETIT- ATP (ISH AKKP), ASHK ( ISH ZRPP TIRANË), TRASH.LIGJORE TË ISH-PRONARES HAJRIE MILLA

Anullim vendimi

-//-

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse Av.Shtetit , kundër v3endimit nr.2495, datë 14.11.2013 të Gjykatës Së Apelit Tiranë.

11

SARANDË

11211-00169-2014

JORGO DIZDARI- ASHK DREJTORIA VENDORE VLORE (ISH DREJTORIA E ALUIZMIT QARKUT VLORE), ASHK TIRANË, ASHK DREJTORIA VENDORE SARANDË (ISH ZYRA VENDORE E ALUIZMIT SARANDË, ERJON ALIAJ, STEFAN BENDO, LEFTER SELO, SOTIR GJINI, MIHAL CURI, VILI STATHI, LORENC GJINI, FERMAN BENDAJ, KASIANI DHROSO, KASTRIOT RAMA

Pavlefshmeri e kontrates se shitblerjes

-//-

Shtyhet për një datë tjetër

12

GJIROKASTËR

11112-00239-2014

VASAL NIKA-ANGJELI NIKA, PARASHQEVI NIKA, ELENI NIKA, PANOREA NIKA

Pjestim i sendit të përbashkët

-//-

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse Vasil Nika, kundër vendimit nr.501, datë 09.10.2013 të Gjykatës së Apelit Gjirokastër.

13

TIRANË

11111-02358-00-2014

BASHKIM SULA, DRITA SULA-NDËRMARRJA E PUNËTORËVE TË QYTETIT NR.3, TIRANË, JORGO HARIZI

Detyrim njohje pronar

E.PUPE

Mospranimin e rekursit të palës paditëse Bashkim Sula dhe Drita Sula, kundër vendimit nr.2246, datë 20.05.2014 të Gjykatës së Apelit Tiranë

KOLEGJI CIVIL

TRUPI GJYKUES

ERVIN PUPE

SANDER SIMONI

DARJEL SINA

DATË 22 QERSHOR 2022

1

TIRANË

16/2022

SHOQËRIA “WADE CONSULTANTS” LTD – SHOQËRIA “TRING TV” SH.A

Konstatim shkelje të afatit të arsyeshëm për çështjen civile 976/2017 Civile të Gjykatës së Lartë.

E.PUPE

Rrëzimin e kërkesës nr.16 Akti datë 27.05.22 regjistri , te kerkuesit Shoqëria “WADE CONSULTANTS” LTD

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE CIVILE

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI

KOLEGJI CIVIL

TRUPI GJYKUES

ERVIN PUPE

ARTUR KALAJA

DARJEL SINA

DATË 22 QERSHOR 2022

Nr.

RRETHI

NR. AKTI

PALËT NDËRGJYQËSE

OBJEKTI

RELATORI

U VENDOS

1.

TIRANË

11211-04496-00-2014

GERHARD HAGG-SHOQËRIA “DAJTEL” SH.A., AGIM SELIMI, BASHKIMI I SINDIKATAVE TË PAVARURA SHQIPTARE

Konstatim pavlefshmëri veprimi juridik

A.KALAJA

Prishjen e vendimit nr. 3025 datë 23.07.2014, të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim në po atë gjykatë me tjetër trup gjykues.

2.

TIRANË

11243-02617-00-2014

AVOKATURA E SHTETIT-AGJENSIA E TRAJTIMIT TË PRONAVE, NIMET TAULLARAJ, FIQIRETE TAULLARAJ, MYRVETE TAULLARAJ, PËLLUMBESH TAULLARAJ, NJAZI TAULLARAJ, BARDHYL TAULLARAJ, BERTI TAULLARAJ, KASTRIOT TAULLARAJ, BESNIK TAULLARAJ, ARBEN TAULLARAJ, FIQIRIU TAULLARAJ, ERVEHE TAULLARAJ, DRITAN TAULLARAJ, QEMAL TAULLARAJ, AGJENSIA SHTETËRORE E KADASTRËS VLORË

Anullimin e vendimit nr. 166 datë 30.06.2009 të ZRKK Pronave Qarku Vlorë

‘’

Prishjen e vendimit nr. 1971 datë 08.05.2014 të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe prishjen e vendimit nr. 3781 datë 10.04.2013, të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë dhe kthimin e çështjes për rigjykim në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Vlorë.

3.

LEZHË

69

FONDI I SIGURIMIT TË DETYRUESHËM TË KUJDESIT SHËNDETËSOR, përfaqësuar nga AVOKATURA E SHTETIT, ZYRA VENDORE SHKODËR

Pezullimi i ekzekutimit të vendimit nr. 49, datë 02.02.2022, të Gjykatës së Apelit Shkodër

‘’

Pushimin e gjykimit për kërkesën e paraqitur nga pala kërkuese, Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetsor, përfaqësuar nga Avokatura e Shtetit për perzullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 49 datë 02.02.2022 të Gjykatës së Apelit Shkodër.

KOLEGJI CIVIL

TRUPI GJYKUES

ERVIN PUPE

ARTUR KALAJA

SANDËR SIMONI

DATË 22 QERSHOR 2022

Nr.

RRETHI

NR. AKTI

PALËT NDËRGJYQËSE

OBJEKTI

RELATORI

U VENDOS

4.

TIRANË

11115-03750-2014

Trashëgimtarët testamentarë të

SADIK XHAFA:

BAJRAM XHAFA,ADRIAN XHAFA-

Trashëgimtarët testamentarë të

SELIM XHAFA:

DRITA XHAFA,AGRON XHAFA,VILMA KONXHI,

SHOQËRIA “ERRE GI-ALBANIA”SHPK

Lirim sendi

A.KALAJA

Prishjen e vendimit nr. 2769 datë 23.06.2014, të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe kthimin e çështjes për rishqyrtim në po atë gjykatë me tjetër trup gjykues.

KOLEGJI CIVIL

TRUPI GJYKUES

ARTUR KALAJA

DARJEL SINA

SANDËR SIMONI

DATË 22 QERSHOR 2022

Nr.

RRETHI

NR. AKTI

PALËT NDËRGJYQËSE

OBJEKTI

RELATORI

U VENDOS

5.

TIRANË

62

BUJAR SHARRA

Pezullimi i ekzekutimit të vendimit nr. 368, datë 27.02.2018, të Gjykatës së Apelit Tiranë

A.KALAJA

Mospranimin e kërkesës së paraqitur nga kërkuesi Bujar Sharra , për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 368 datë 27.02.2018 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte