Shënim: Brenda tre ditëve nga arsyetimi, vendimi u komunikohet palëve, nëpërmjet shpalljes në faqen e internetit të Gjykatës së Lartë dhe me njoftim individual kur palët ose përfaqësuesit e tyre kanë lënë të dhënat elektronike të kontaktit.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE CIVILE

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI

KOLEGJI CIVIL

TRUPI GJYKUES

ERVIN PUPE

ARTUR KALAJA

ALBANA BOKSI

DATË 20 QERSHOR 2022

Nr

RRETHI

NR. AKT

PALËT NDËRGJYQËSE

OBJEKTI

RELATORI

U VENDOS

1.

SARANDË

11115-00360-00-2014

SHOQËRIA “IRKO” SHPK - ARJAN LOLI, DHOKSI LOLI, ARJANA BRESHO (LOLI)

Lirim dorëzim trualli

E.PUPE

Prishjen e vendimit nr. 361 datë 25.06.2013 të Gjykatës së Apelit Gjirokastër dhe kthimin e çështjes për rigjykim në atë gjykate me tjetër trup gjykues.

2.

DURRËS

11241-01018-00-2014

TEUTA SINA-SHOQËRIA “ ALBTELECOM” SHA RAJONI DURRËS

Dëmshpërblim page

‘’

Ndryshimin e vendimit nr. 10-2014-64(154), datë 10.02.2014 të Gjykatës së Apelit Durrës dhe vendimit nr. (11-2013-1038) 541, datë 26.02.2013 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës dhe zgjidhjen përfundimisht të çështjes, në këtë mënyrë:

Rrëzimin e padisë së palës paditëse Teuta Sina.

3.

TIRANË

11243-01476-00-2014

SHOQËRIA “ONE MOBILE” ISH - “ALBANIAN MOBILE COMMUNICATIONS”

DREJTORIA

E PËRGJITHSHME E PARANDALIMIT TË PASTRIMIT TË PARAVE

TEATRI KOMBËTAR,

SHKOLLA E MESME E PËRGJITHSHME“MYSLIM SHIMA”, TIRANË

SHKOLLA 9 VJEÇARE “JERONIM DE RADA”, TIRANË, SHKOLLA 9 VJEÇARE ZALL-DAJT, TIRANË.

Pagim shume

‘’

Prishjen e vendimit nr. 503 datë 20.02.2014 të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe lënien në fuqi të vendimit nr. 2309 datë 12.03.2012 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.

4.

TIRANË

11118-01006-00-2014

AGRON GJOSHI-SHOQËRIA KURSIM-KREDITIT “QEHA”

Shpërblim dëmi

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse Agron Gjoshi, kundër vendimit nr.30 , datë 16.01.2014 të Gjykatës së Apelit Tiranë

5.

TIRANË

11243-01239-00-2014

ALTIN UKA,MIRLAND UKA,MIMOZA MILO- AGJENSIA E TRAJTIMIT TË PRONAVE (ish- AGJENSIA E KTHIMIT DHE KOMPESIMIT TË PRONAVE TIRANË.

Anullim akti administrativ

‘’

Prishjen e vendimit nr. 300 datë 06.02.2014 të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe kthimin e çështjes për rigjykim në atë gjykate me tjetër trup gjykues

6.

TIRANË

11111-00018-00-2014

TIJE ALLA( SHAMETI)-DAN ALLA, ISUF PETI, ABDYL PETI, AGJENSIA E TRAJTIMIT TË PRONAVE TIRANË (ish- AGJENSIA E KTHIMIT DHE KOMPESIMIT TË PRONAVE TIRANË, AGJENSIA SHTETËRORE E KADASTRËS, DREJTORIA RAJONALE TIRANË (ISH-ZVRPP TIRANË )

Njohje pronar

A.KALAJA

Shqyrtimi i ceshtjes në dhomë këshillimi shtyhet për një date tjetër

7.

DURRËS

11211-00113-00-2014

JETULLAH POGRAXHA

TRASHËGIMTARËT

LIGJOR TË TIJ:RUKIJE

POGRAXHA,

NAZMI POGRAXHA,ISMET

POGRAXHA ,MYZEJEN

BAÇI, SHPRESA VOGLI,

BUJARE DUSHKU,

DHURATA POGRAXHA,

HATIXHE POGRAXHA,

TRASHËGIMTARËT

LIGJORË TË SAJ

FATMIR POGRAXHA ,

FETI POGRAXHA, FAHRI

POGRAXHA, BAJRAM

PASHA, ARIANA BERBERI,

AGJENSIA SHTETËRORE

KADASTRËS, DREJTORIA

RAJONALE DURRËS

(ISH-ZVRPP DURRËS )

Pavlefshmëri kontratë shitje

‘’

Shqyrtimi i ceshtjes në dhomë këshillimi shtyhet për një date tjetër

8.

MAT

11115-00916-00-2014

GJET BASHA,KASTRIOT BASHA-MARK TUSHA, FLAMUR TUSHA,MARTE BASHA.

Kthim sendi

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Mark Tusha dhe Flamur Tusha, kundër vendimit nr.272 , datë 04.02.2013 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

9.

VLORË

11115-01276-00-2014

KRISTO DEDE-DHIMITËR DUKA, SHOQËRIA “IONIC SEA PRODUCTIONS INT”SHA

Lirim dorëzim sendi

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Dhimitër Duka, kundër vendimit nr. 05 , datë 14.01.2014 të Gjykatës së Apelit Vlorë.

10.

TIRANË

11241-01444-00-2014

YLLI BALLTA-SHOQËRIA “ALBTELECOM” SHA

Dëmshpërblim page

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse Ylli Balltaj, kundër vendimit nr. 643 , datë 28.02.2014 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

11.

TIRANË

11243-01593-00-2014

MUSA BYLYKBASHI- AGJENSIA E TRAJTIMIT TË PRONAVE TIRANË (ish- AGJENSIA E KTHIMIT DHE KOMPESIMIT TË PRONAVE TIRANË,SHOQËRIA “TROPIKAL” SHPK

Ndryshim vendimi

‘’

Shqyrtimi i ceshtjes në dhomë këshillimi shtyhet për një date tjetër

12.

DURRËS

11115-03890-00-2016

SHOQËRIA “LACKU” SHPK – EDUART BELISHOVA

Detyrim lirim dorëzim apartamenti

‘’

1.Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Eduart Belishova, kundër vendimit nr. 10-2016-1026(751), datë 21.09.2016, të Gjykatës së Apelit Durrës.

2.Revokimin e masës së pezullimit të ekzekutimit të vendimit nr. (11-2015-4771)1631, datë 16.10.2015 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës dhe të vendimit me nr.10-2016-1026(751), datë 21.09.2016 të Gjykatës së Apelit Durrës, të dhënë me vendimin nr. 46, datë 03.02.2017, të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë.

13.

GJYKATA APELIT

VLORË

3

KËRKUES:

TOMORR HOXHAJ

PADITËS:

TOMORR HOXHAJ

I PADITUR: ARJAN XHAFELLARI,ELISABETA COLLAKU.

Konstatim shkelje afatit tqë arsyeshëm për çështjen nr. 21303-01636-60-2018 Për Gjykatën e Apelit Vlorë.

‘’

Pranimin e kërkesës.

14.

GJIROKASTËR

11115-01770-00-2014

NASIBE DODA-XHELO DOKA,BESIM DODA, AGJENSIA SHTETËRORE E KADASTRËS, DREJTORIA RAJONALE TEPELENË (ISH-ZRPP TEPELENË),ROBERT SALIA.

Pavlefshmëri absolute kontrate shitje

E.PUPE

Prishjen e vendimit nr. 153 datë 26.03.2014 të Gjykatës së Apelit Gjirokastër, prishjen e vendimit nr. 921 datë 14.11.2013 të Gjykatës së Rethit Gjyqësor Gjirokastër dhe pushimin e gjykimit.

15.

SARANDË

11243-01821-00-2014

JORGJI MARTO- AGJENSIA E TRAJTIMIT TË PRONAVE TIRANË (ish- AGJENSIA E KTHIMIT DHE KOMPESIMIT TË PRONAVE TIRANË,BASHKIA SARANDË (ISH-KOMUNA FINIQ).

Kundërshtim vendimi të K.K.K.P, të ish rrethit Delvinë.

‘’

Prishjen e vendimit nr. 169 datë 02.04.2014 të Gjykatës së Apelit Gjirokastër dhe kthimin e çështjes për rigjykim në atë gjykate me tjetër trup gjykues.

16.

TIRANË

11243-01825-00-2014

MUSTAFA DRENI- OSHEE SH.A (ISH - ÇEZ SHPËRNDARJE SH.A).

Pavlefshmëri titulli ekzekutiv.

‘’

Prishjen e vendimit nr. 1061 datë 01.04.2014 të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rigjykim pranë kësaj gjykatë për vazhdimin gjykimit.

17.

TIRANË

11243-03391-00-2014

PETRIT VLADI- AGJENSIA E TRAJTIMIT TË PRONAVE TIRANË (ish- AGJENSIA E KTHIMIT DHE KOMPESIMIT TË PRONAVE TIRANË,AVOKATURA E SHTETIT-ZYRA VENDORE TIRANË, VATH VLADI, HARIF VLADI, BAJRAM XHEPA, NAZMI VLADI, GANI XHEPA, NADIRE VLADI

( SEFA), QAMIL XHEPA, CAJE SINA, BESIM XHEPA, SABRIJE SINA, XHEVDET VLADI, ZYBEJTE ZENELI, BESIM VLADI, RUKIJE PETI, NAZE RAMUSHI, FATMIRA RAMUSHI, ZOJE VLADI, XHAVIT VLADI, AISHE LUZI (XHEBRAHIMI), RAMAZAN XHEBRAHIMI, AFËRDITA ÇULLHAJ (XHEBRAHIMI), NAIM XHEBRAHIMI, QERIME SHEHU (XHEBRAHIMI), SHAJE TROGNER (XHEBRAHIMI).

Pavlefshmëri akti administrativ nr. 33 datë 22.02.2008 të AKKP , Qarku Tiranë.

‘’

Prishjen e vendimit nr. 2783 datë 24.06.2014 të Gjykatës së Apelit Tiranë dërgimin e çështjes për gjykim në Gjykatën Administrative të Apelit.

18.

FIER

11241-00336-00-2015

DHIMITËR DUSHI,FATIME ZISO,DASHURI FEJZAJ-SHOQËRIA ALBPETROL SHA.

Dëmshpërblim për vjetërsi për punë.

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse kundër vendimit nr. 1539 datë 29.10.2014 të Gjykatës së Apelit Vlorë.

19.

TIRANË

11220-03447-00-2015

ILIR ALUSHI-RAMAZAN SHKAMBI, AGIM SHKAMBI

Përmbushje kontrate

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse kundër vendimit nr. 1443 datë 09.06.2015 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

20.

TIRANË

11243-01631-00-2017

 

JONIDA DUDA-ARISTIDH NIKOLLARI

(me kërkesë për përshpejtim të pranuar)

Shpërblim dëmi

‘’

Prishjen e vendimit nr. 513

datë 24.02.2017 të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe kthimin e çështjes për rigjykim në atë gjykate me tjetër trup gjykues.

21.

TIRANË

11243-01246-00-2016

SHOQËRIA “DUNA ALBANIA”SHPK-SHOQËRIA HARI-LENA SHPK

(Për shkak të konstatimit të shkeljes së afatit të arsyeshëm dhe përshpejtimin e procedurave në gjykimin e çështjes civile)

Pagim shume

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur SHOQËRIA HARI-LENA SHPK

kundër vendimit nr.545 datë 10.03.2016 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

Revokimin e vendimit nr. 331 datë 06.07.2016 të Kolegjit Ciivl të Gjykatës së Lartë, për “Pezullimin e ekzekutimt të vendimit nr. 1875 datë 11.03.2015 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë lënë në fuqi me vendimin nr. 545 datë 10.03.2016 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

22.

GJIROKASTËR

11211-03461-00-2014

ERIKETA BAKIRI,DORINA BAKIRI-MIMOZA KROI,ADELINA BAKIRI, DREJTORIA RAJONALE E ENTIT KOMBËTAR TË BANESAVE GJIROKASTËR

AGJENSIA SHTETËRORE E KADASTRËS, DREJTORIA VENDORE GJIROKASTËR (ISH-ZRPP GJIROKASTËR)

Konstatim i pavlefshmërisë së kontratës së shitjes.

A.KALAJA

Prishjen e vendimit nr. 231 datë 16.05.2014 të Gjykatës së Apelit Gjirokastër dhe kthimin e çështjes për rigjykim pranë të njëjtës gjykatë me tjetër trup gjykues.

23.

TIRANË

11243-00844-00-2014

OSHEE SH.A (ISH - ÇEZ SHPËRNDARJE SH.A).-AVOKATURA E SHTETIT

Rënie mase sigurimi padie

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse OSHEE SH.A (ISH - ÇEZ SHPËRNDARJE SH.A).- kundër vendimit nr. 09 datë 15.01.2014 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

24.

DURRËS

21001-00885-00-2014

ELCA AVDO-BUJAR AVDO

Zgjidhje martese

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Bujar Avdo kundër vendimit nr. 10-2014-46 (26) datë 14.01.2014 të Gjykatës së Apelit Durrës.

25.

TIRANË

11111-00912-00-2014

SPYRIDON BALTAS-SHOQËRIA ‘TIRANA BANK” SH.A.

Dëmshpërblim page

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse

SPYRIDON BALTAS kundër vendimit nr. 2563 datë 26.11.2013 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

26.

TIRANË

11243-01774-00-2014

AVOKATURA E SHTETIT- AGJENSIA E TRAJTIMIT TË PRONAVE TIRANË (ish- AGJENSIA E KTHIMIT DHE KOMPESIMIT TË PRONAVE TIRANË, GOLE LIÇO.

Anullim vendim

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse AVOKATURA E SHTETIT kundër vendimit nr. 583 , datë 25.02.2014 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

27.

POGRADEC

11111-01926-00-2014

RAKIP PRIFTI, HALIM HAMZALLARI, KRISTO BEKE, KLEVIS BEKE, ILIR BEKE, DONIKA HAMZALLARI-AHMET MUKOLLARI, REXHEP MUKOLLARI, MYRVETE MUKOLLARI, LUZE MUKOLLARI, NEXHMIJE LATKA (MUKOLLARI), HATIXHE LUSHKA (MUKOLLARI), FLAMUR MUKOLLARI, TOMORR QORRI, RESMIJE QORRI, YLLI QORRI, FREDI QORRI, SUZANA QORRI, HASAN LYPE, TATJANA ZOYLA (LYPE), MATIA NIKOLLA (LYPE), FATMIR LYPE, VALBONA MURRIZI (LYPE), FLORESHA ZENGO (LYPE), ADRIATIK LYPE.

Njohje pronar

Prishjen e vendimit nr. 548 datë 05.12.2013 të Gjykatës së Apelit Korçë dhe lënien në fuqi të vendimit nr. 208 datë 21.03.2013 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Pogradec.

28.

DURRËS

11112-02261-00-2017

LUANA GJONI (EKONOMI), EKONOMI-KRISTAQ EKONOMI, EDLIRA EKONOMI, MARGARITA EKONOMI, LEDIA EKONOMI, NIRVAN FRASHERI, MARGARIT EKONOMI, KANDITA EKONOMI, MILVA DODBIBA, KARLI EKONOMI, KLIO RIZO, KETI EKONOMI, KLARA PRIFTI, KURT EKONOMI, KOSTANDIN

EKONOMI, KUJTIM EKONOMI, NAXHIJE EKONOMI, IDA EKONOMI

(me kërkesë për përshpejtim të pranuar)

Pjestim pasurie

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Kurt Ekonomi, Kostandin Ekonomi, Kujtim Ekonomi, Margarit Ekonomi, Edlira Ekonomi, Mirvan Frashëri kundër vendimit nr.10-2017-1007 (402) datë 27.04.2017 të Gjykatës së Apelit Durrës.

29.

FIER

56

MIRA METE-MERJEME YZEIRI

Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 705 datë 02.06.2016 të Gjykatës së Apelit Vlorë

Pranimin e kërkesës.pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 705 datë 02.06.2016 të Gjykatës së Apelit Vlorë.

30.

TIRANË

11111-03085-2015

FIQIRI KOKONOZI,BASHKIM KOKONOZI, SEID KOKONOZI,DRITAN KOKONOZI, ALTIN KOKONOZI, ARJANA KOKONOZI, JETA KOKONOZI, SUZANA UZNOVA, ISUF UZNOVA, VALTER UZNOVA- AGJENSIA E TRAJTIMIT TË PRONAVE TIRANË (ish- AGJENSIA E KTHIMIT DHE KOMPESIMIT TË PRONAVE TIRANË,AVOKATURA E SHTETIT

Anullim vendimi

‘’

Lënien në fuqi të vendimit nr. 1435 datë 09.06.2015 të Gjykatës së Apelit Tirane.

31.

TIRANË

11243-01949-00-2014

OPERATORI I SISTEMIT TË TRANSMETIMIT SHA(OST SHA)-SHOQËRIA PËRMBARIMORE TDR GROUP,SHOQËRIA RAD OKEJ SHPK,BANKA CREDINS SHA

Kundërshtim urdhëri, vënie sekuestro

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse OPERATORI I SISTEMIT TË TRANSMETIMIT SHA(OST SHA), kundër vendimit nr.201 datë 08.04.2014 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

32.

VLORË

11243-01297-00-2015

PAVLLO ÇIKA- AGJENSIA E TRAJTIMIT TË PRONAVE TIRANË (ish- AGJENSIA E KTHIMIT DHE KOMPESIMIT TË PRONAVE TIRANË,

Saktësim i kufijve të pronës

‘’

Prishjen e vendimit nr. 1754 datë 04.12.2014 të Gjykatës së Apelit Vlorë, prishjen e vendimit nr. 79 datë 20.01.2014 të Gjykatës së Rethit Gjyqësor Vlorë dhe pushimin e gjykimit.

33.

TIRANË

11111-00591-00-2015

DUHIJE SKËNDERI, AGIM LAMJA, HAJDAR LAMJA, QEMAL LAMJA- AGJENSIA E TRAJTIMIT TË PRONAVE TIRANË (ish- AGJENSIA E KTHIMIT DHE KOMPESIMIT TË PRONAVE TIRANË,AVOKATURA E SHTETIT.

Anullim vendimi

‘’

Shqyrtimi i ceshtjes në dhomë këshillimi shtyhet për një date tjetër

34.

FIER

11243-03359-00-2014

GËZIM XHAMALAJ -SHOQËRIA ALBPETROL SHA

Dëmshpërblim page

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur SHOQËRIA ALBPETROL SHA,kundër vendimit nr.1061 datë 12.06.2014 të Gjykatës së Apelit Vlorë.

35.

TIRANË

90600-001317-00-2021

PALË KËRKUESE:

SHOQËRIA “EURO

AL”SHPK

PALË PADITËSE:

SHOQËRIA “EURO

AL”SHPK

PALË E PADITUR:

SHOQËRIA “HYDRO ERGY”SHPK

Rishikim vendimi

E.PUPE

Pranimin e kërkesës, së paraqitur ng apala kërkuese palë kërkuese:

shoqëria “EURO AL”SHPK, me objekt :” Rishikim i vendimit Nr.407, dt.25/01/2018 te Kolegjit Civil te Gjykates se Larte qe la ne fuqi vendimin nr.10029, dt.27/11/2017 te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane i cili vendosi "Nxjerrjen e ceshtjes nr.13807 regj.them, dt.13/10/2017 regj., jashte juridiksionit gjyqësor”. Revokimin e vendimit nr.407, dt.25/01/2018 te Kolegjit Civil te Gjykates se Larte duke vendosur prishjen e vendimit nr. 10029 datë 27.11.2017 Të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë per “Nxjerrjen e ceshtjes 13807 regj.them, dt.13/10/2017 regj., jashte juridiksionit”.

Prishjen e vendimit Nr.407, dt.25/01/2018 te Kolegjit Civil te Gjykates se Larte

dhe Prishjen e vendimit nr.10029, dt.27/11/2017 te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane.

Dërgimin e çështjes në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë per vazhdimin e gjykimit.

36.

VLORË

11213-03419-00-2017

MEMLI XHAFERRI-SADETIN XHAFERRI, ADRIATIK XHAFERRI, FASLLI HAJRO, AGJENSIA SHTETËRORE E KADASTRËS, DREJTORIA RAJONALE VLORË (ISH-Z.V.R.P.P. VLORË)

Pavlefshmëri kontrate

E.PUPE

Prishjen e vendimit nr. 903 datë 11.07.2017 të Gjykatës së Apelit Vlorë dhe kthimin e çështjes për rigjykim në atë gjykate me tjetër trup gjykues.

TRUPI GJYKUES

ARTUR KALAJA

ALBANA BOKSI

ASIM VOKSHI

DATË 20 QERSHOR 2022

37.

TIRANË

11243-02668-00-2013

AVOKATURA E SHTETIT-SHOQËRIA “INTERKINEX”, SH.P.K., AGJENSIA SHTETËRORE E KADASTRËS, DREJTORIA VENDORE TIRANË (ISH-ZRPP TIRANË)

Pavlefshmëri krijimi shoqërie

A.KALAJA

Shqyrtimi i ceshtjes në dhomë këshillimi shtyhet për një date tjetër

 

TRUPI GJYKUES

ERVIN PUPE

ARBENA AHMETI

GENTIAN MEDJA

DATË 20 QERSHOR 2022

38.

TIRANË

14

MEREME SHKALLA (HOXHA)

Konstatim shkelje të afatit të arsyeshëm për ceshtjen civile nr. 2388/18

E.PUPE

Pushimin e gjykimit të çështjes civile nr. 14 Rregj.Them. datë 21.04.2022 Rregjistrimi.

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte