Shënim: Brenda tre ditëve nga arsyetimi, vendimi u komunikohet palëve, nëpërmjet shpalljes në faqen e internetit të Gjykatës së Lartë dhe me njoftim individual kur palët ose përfaqësuesit e tyre kanë lënë të dhënat elektronike të kontaktit.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE CIVILE

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI

KOLEGJI CIVIL

TRUPI GJYKUES

ARTUR KALAJA

ALBANA BOKSI

DARJEL SINA

DATË 20 KORRIK 2022

Nr.

RRETHI

NR. AKTI

PALËT NDËRGJYQËSE

OBJEKTI

RELATORI

U VENDOS

1.

BERAT

21001-00296-00-2015

OLTION DUSHI-IRMA DUSHI

Zgjidhje martese

A.KALAJA

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse Oltion Dushi ndaj vendimit nr. 1414 datë 30.09.2014, të Gjykatës së Apelit Vlorë.

2.

GJIROKASTËR

11243-00073-00-2015

PIRRO BOBOLI- OSHEE SH.A (ISH - ÇEZ SHPËRNDARJE SH.A).

Pavlefshmëri titulli ekzekutiv

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur shoqëria OSHEE SH.A (ISH - ÇEZ SHPËRNDARJE SH.A) ndaj vendimit nr. 401 datë 01.10.2014, të Gjykatës së Apelit Gjirokastër.

3.

GJIROKASTËR

11241-00075-00-2015

ORALDA BACO-POSTA SHQIPTARE SHA

Dëmshpërblim page

-Ndryshimin e vendimit nr. 21-2014-813/300 datë 03.07.2014, të Gjykatës së Rrethit Gjirokastër dhe vendimit Gjykatës së Apelit Gjirokastër nr. 20-2014-704/381 datë 24.09.2014, në këtë mënyrë:

-Detyrimin e të paditurit “Posta Shqiptare” sha ti paguajë paditëses Oralda Baco, pagën që do ta përfitonte nga data 31.03.2014 deri në datë 01.07.2014 datë në të cilën përfundonte kontrata e punës.

4.

TIRANË

11243-00175-00-2015

MEMLI XHEMALALLARI - OSHEE SH.A

Kthim shume

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur OSHEE sha ndaj vendimit nr. 3308 datë 07.10.2014 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

5.

TIRANË

11242-00176-00-2015

XHELAL GJANA-DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQËRORE TIRANË

Vërtetim fakti juridik

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga personi i trëtë DRSSH Tiranë ndaj vendimit nr. 3181 datë 23.09.2014 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

6.

MAT

21001-0197-00-2015

ARJANA GJONAJ-VIKTOR GJONAJ

Zgjidhje martese

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Viktor Gjonaj ndaj vendimit nr. 3515 datë 23.10.2014, të Gjykatës së Apelit Tiranë.

7.

MAT

11241-00308-00-2015

LEK GJINI-KURUM INTERNATIONAL SHA.

Dëmshpërblim page

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur shoqëria Kurum International sha, ndaj vendimit nr. 3668 datë 06.11.2014, të Gjykatës së Apelit Tiranë.

8.

TIRANË

11241-00312-00-2015

NARTILA MACAJ-SHOQËRIA “TREGI MARKETING GROUP “

SHPK

Dëmshpërblim page

‘’

Prishjen e vendimit nr. 3434 datë 16.10.2014, të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rigjykim në po atë gjykatë me tjetër trup gjykues.

9.

TIRANË

11243-00419-00-2015

YLBER VOKA- OSHEE SH.A

Pavlefshmëri titulli ekzekutiv

‘’

Prishjen e vendimit nr. 3843 datë 25.11.2014, të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rigjykim në po atë gjykatë me tjetër trup gjykues.

10.

VLORË

11241-00702-00-2015

ALDI SEVA- OSHEE SH.A (ISH - ÇEZ SHPËRNDARJE SH.A).

Dëmshpërblim page

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur OSHEE SH.A (ISH - ÇEZ SHPËRNDARJE SH.A) ndaj vendimit nr. 1500 datë 16.10.2014, të Gjykatës së Apelit Vlorë.

11.

FIER

11243-00108-00-2015

KËRKUES:

NAMIK SALIAJ

Palët Ndërgjyqëse në proçes:

PADITËS:

NAMIK SALIAJ

TË PADITUR :

ALBPETROL SHA

Rishikim i vendimit civil të formës së prerë të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Fier nr. 62-2011-1273-735 datë 03.05.2011.

‘’

Mospranimin e kërkesës së kërkuesit Namik Saliaj për rishikimin e vendimit civil të formës së prerë të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Fier nr. 62-2011-1273-735 datë 03.05.2011.

12.

LEZHË

11243-00245-00-2015

NDUE MARASHI- OSHEE SH.A (ISH - ÇEZ SHPËRNDARJE SH.A).

Pavlefshmëri titulli ekzekutiv

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur ndaj vendimit nr.832 datë 24.03.2014, të Gjykatës së Apelit Shkodër.

13.

SHKODËR

11243-00362-00-2015

SHOQËRIA RUBIN SHPK - OSHEE SH.A

Anullim fature të energjisë elektrike

‘’

Prishjen e vendimit nr. 1357 datë 10.11.2014, të Gjykatës së Apelit Shkodër dhe dërgimin e çështjes për rigjykim në po atë gjykatë me tjetër trup gjykues.

14.

SHKODËR

11243-00368-00-2015

GJERGJ KOÇEKU- DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQËRORE SHKODËR

Njohje vërtetësie flete rregjistri

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur ndaj vendimit nr. 57 datë 29.01.2015, të Gjykatës së Apelit Shkodër.

15.

TIRANË

11243-00095-00-2015

AGIKONS SHPK- OSHEE SH.A (ISH - ÇEZ SHPËRNDARJE SH.A).

Pavlefshmëri titulli ekzekutiv

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur ndaj vendimit nr. 3212 datë 25.09.2014, të Gjykatës së Apelit Tiranë

16.

ELBASAN

11243-00234-00-2015

KËRKUES:

REFAT META

FAIK META, MUHARREM META

Palët Ndërgjyqëse në proçes:

PADITËS:

SHABAN DAJA

TË PADITUR :

REFAT META

FAIK META, MUHARREM META

Rishikim i vendimit gjyqësor civil nr. 226 datë 05.02.2007 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Elbasan lënë në fuqi me vendimin nr. 378 datë 05.10.2009 të Gjykatës së Apelit Durrës.

‘’

Mopranimin e kërkesës së kërkuesve Refat Meta,Faik Meta, Muharrem Meta

për rishikimin e vendimit nr. 226, datë 05.02.2007 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Elbasan lënë në fuqi me vendimin nr. 378 datë 05.10.2009., të Gjykatës së Apelit Durrës.

17.

FIER

11243-00107-00-2015

KËRKUES:

ARBEN HAJDERAJ

Palët Ndërgjyqëse në proçes:

PADITËS:

ARBEN HAJDERAJ

TË PADITUR :

ALBPETROL

SHA

Rishikim i vendimit civil të formës së prerë të Gjykatës Së Rrethit Gjyqësor Fier nr. 62-2011-97(53) datë 17.01.2011.

‘’

Mopranimin e kërkesës së kërkuesit Arben Hajderaj për rishikimin e vendimit civil të formës së prerë të Gjykatës Së Rrethit Gjyqësor Fier nr. 62-2011-97(53) datë 17.01.2011.

18.

GJIROKASTËR

11243-00048-00-2015

VASILIQI BACO- OSHEE SH.A (ISH - ÇEZ SHPËRNDARJE SH.A).

Pavlefshmëri titulli ekzekutiv.Sigurim padie.

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur ndaj vendimit nr. 20-2014-675/363 datë 17.09.2014, të Gjykatës së Apelit Gjirokastër.

19.

LEZHË

11243-00353-00-2015

DREJTORIA RAJONALE E SHËNDETËSISË LEZHË-ZYRA PËRMBARIMORE “LISI”, MRIKË ÇUNI.

Kundërshtim veprimesh përmbarimore.

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur , ndaj vendimit nr. 1326 datë 30.10.2014, të Gjykatës së Apelit Shkodër.

20.

TIRANË

11241-00349-00-2015

ENDRIT CILI-SHOQËRIA”BILIM ILAC SANAYII VE TICARET AS”

Dëmshpërblim page

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse ndaj vendimit nr. 3366 datë 09.10.2014, të Gjykatës së Apelit Tiranë

21.

BERAT

11241-00246-00-2015

VASIL QIRICI-QENDRA MEKANIKE E NAFTËS KUÇOVË, ALBPETROL SHA

Kthim në punë

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur , ndaj vendimit nr. 1123 datë 03.07.2014, të Gjykatës së Apelit Vlorë.

22.

TIRANË

11241-00560-00-2015

ERMAL BAJRAKTARI -VODAFONE ALBANIA SHA

Dëmshpërblim page

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse, ndaj vendimit nr. 3781 datë 18.11.2014, të Gjykatës së Apelit Tiranë.

23.

SHKODËR

11243-00556-00-2015

DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQËRORE SHKODËR-ZYRA PËRMBARIMORE SHKODËR,VEHBI BEQIRI.

Kundërshtim veoprimesh përmbarimore

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur , ndaj vendimit nr. 977 datë 08.05.2014, të Gjykatës së Apelit Shkodër.

24.

MAT

11242-00181-00-2016

MARIJE HOXHA (PISLI)-DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQËRORE DIBËR

(heqje dorë nga rekursi)

Vërtetim fakti juridik

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore Dibër

kundër vendimit nr. 2152 datë 03.11.2015, të Gjykatës së Apelit Tiranë.

25.

MAT

11242-00372-00-2018

BUKURIE KURTI- DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQËRORE DIBËR

(heqje dorë nga rekursi)

Vërtetim fakti juridik

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore Dibër

kundër vendimit nr. 2514 datë 20.01.2017, të Gjykatës së Apelit Tiranë.

26.

MAT

11243-01707-2019

VERIJE RADANI- DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQËRORE DIBËR

Njohje e pjesshme e pavërtetësisë së dokumentit.

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur , ndaj vendimit nr. 335 datë 09.04.2014, të Gjykatës së Apelit Tiranë.

27.

MAT

11243-01404-2016

FILE STAFAJ- DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQËRORE DIBËR

Njohje vjetërsie në pune

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur ndaj vendimit nr. 542 datë 10.03.2016, të Gjykatës së Apelit Tiranë.

28.

KORÇË`

80

UJËSJELLËS KANALIZIME SHA POGRADEC.

Pezullimi i ekzekutimit të vendimit nr. 177 datë 17.12.2021, të Gjykatës së Apelit Korçë.

‘’

Mospranimin e kërkesës së paraqitur nga pala kërkuese Ujësjellës Kanalizime Sha Pogradec,

për

pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 177 datë 17.12.2021, të Gjykatës së Apelit Korçë.

KOLEGJI CIVIL

TRUPI GJYKUES

ARTUR KALAJA

ALBANA BOKSI

DARJEL SINA

DATË 20 KORRIK 2022

 

KOMPETENCA – JURIDIKSIONE – SIGURIM PADIE

Nr.

RRETHI

NR. AKTI

  PALËT NDËRGJYQËSE

OBJEKTI

RELATORI

U VENDOS

29.

FIER

11118-00401-00-2022

LEDJART BUSHAJ,KLAREND BUSHAJ,KASTRIOT BUSHAJ,ALMA BUSHAJ-INSIG SHA

Shpërblim dëmi

A.KALAJA

Prishjen e vendimit nr. 62-2022-1918-(461), datë 19.05.2022 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Fier dhe kthimin e çështjes për vazhdimin e gjykimit pranë kësaj gjykate.

30.

KURBIN

21001-00415-2022

JUKLINA DHIAMANDI-EGLANTINA DHIAMANDI

Zgjidhjen e martesës midis palëve ndërgjyqese, pa u përcaktuar fajesia dhe rregullimin e pasojave që vijnë nga zgjidhja e martesës si më poshtë, pas zgjidhjes së martesës i padituri të marrë mbiemrin e djalërisë Pulaj.

D.SINA

Prishjen e vendimit nr. 3192 datë 09.06.2022 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë dhe kthimin e çështjes pranë kësaj gjykate për vazhdimin e gjykimit, me të njëjtin trup gjykues.

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte