Shënim: Brenda tre ditëve nga arsyetimi, vendimi u komunikohet palëve, nëpërmjet shpalljes në faqen e internetit të Gjykatës së Lartë dhe me njoftim individual kur palët ose përfaqësuesit e tyre kanë lënë të dhënat elektronike të kontaktit.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE CIVILE

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI

KOLEGJI CIVIL

TRUPI GJYKUES

ERVIN PUPE

ARTUR KALAJA

GENTIAN MEDJA

DATË 15 QERSHOR 2022

Nr.

RRETHI

NR. AKTI

PALËT NDËRGJYQËSE

OBJEKTI

RELATORI

U VENDOS

1.

TIRANË

90100-3319-00-2015

SHOQËRIA “BELLE AIR”SHPK -SHOQËRIA “VOLITO TËILIGHT AB”, SHOQËRIA “VOLITO AVIATION BELLE AB”, SHOQËRIA TIRANA INTERNATIONAL AIRPORT” SHPK, AUTORITETI I AVIACIONIT CIVIL

Çelje proçedure te falimentit

A.KALAJA

Prishjen e vendimit nr. 32 datë 22.01.2015 të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe pushimin e gjykimit në Gjykatën e Lartë.

2.

TIRANË

90100-3629-00-2015

AVNI LIKA -ABDYL ZGURA

Marrje mase sigurim padie

Pushimin e gjykimit të çështjes në Gjykatën e Lartë.

3.

ELBASAN

11115-00404-00-2016

SAMI BALI-ÇAUSH BALI

Lirim dorëzim trualli

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur në këtë gjykim Çaush Bali kundër vendimit nr. 10-2015-2673 (1106) datë 15.12.2015 të Gjykatës së Apelit Durrës.

4.

TIRANË

11241-2367-00-2016

KLAJD LLAMBI-SHOQËRIA “ALPHA BANK”SHA

Dëmshpërblim page

Shtyrjen e seancës gjyqësore (dhomë këshillimi për

papajtueshmëri të gjyqtarit Artur Kalaja .

5.

TIRANË

11112-2388-00-2018

MEREME SHKALLA(HOXHA)-REFIK HOXHA, MIGENA SHEHU, ERIKLIDA KROSI, HYSNI SHKALLA

Pjestim pasurie

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur në këtë gjykim Refik Hoxha dhe ndërhyrësit dytësor Migena Shehu( Hoxha); Eriklida Krosi (Hoxha), dhe Hysni Shkalla, kunër vendimit nr. 684 datë 15.05.2018 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

6.

ELBASAN

11243-1010-00-2021

HYSEN NEZIRI-ROBERT GJONA,

Lirim dorëzim sendi

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur kundër paditëse në këtë gjykim Robert Gjona, kundër vendimit nr. 296/10-2021-872 datë 11.05.2021 të Gjykatës së Apelit Durrës.

APEL

SHKODËR

76

OPERATORI I SISTEMIT TË TRASMETIMIT (OST SHA)

Pezullim in e ekzekutim vendimi ntr. 73 datë 14.02.2022 të Gjykatës së Apelit Shkodër.

‘’

Mospranimin e kërkesës së paraqitur nga kërkuesi, Shoqëria “Operatori i Sistemit të Transmetimit” sha, për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 630(2544), datë 17.05.2019 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Shkodër, lënë në fuqi me vendimin nr. 73, datë 14.02.2022 të Gjykatës së Apelit Shkodër.

APEL KORÇË

79

UJËSJELLËS KANALIZIME SHA POGRADEC

Pezullim ekzekutim vendimi nr. 167 datë 04.11.2021 të Gjykatës së Apelit Korçë.

E.PUPE

Mospranimin e kërkesës së paraqitur nga kërkuesi Shoqëria “Ujësjellës Kanalizime Pogradec” sha, për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. (949)-317, datë 20.11.2020 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Pogradec, lënë në fuqi me vendimin nr. 167, datë 04.11.2021 të Gjykatës së Apelit Korçë.

KOMPETENCA – JURIDIKSIONE – SIGURIM PADIE

Nr

RRETHI

NR. AKTI

PALËT NDËRGJYQËSE

OBJEKTI

RELATORI

U VENDOS

3.

LUSHNJE

11249-00315-00-2022

PERIN VOGLI-NOTER ARDJAN KARROQE

Lëshim dëshmi trashëgimie testamentare

A.KALAJA

Prishjen e vendimit nr. 685, datë 14.09.2021 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Vlorë. Përcaktimin si gjykatë kompetente, Gjykata Administrative të Shkallës së Parë Vlorë dhe dërgimin e çështjes për shqyrtim pranë asaj gjykate nga i njëjti trup gjykues.PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE CIVILE

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI

KOLEGJI CIVIL

TRUPI GJYKUES

ERVIN PUPE

ARTUR KALAJA

GENTIAN MEDJA

DATË 15 QERSHOR 2022

NR.

RRETHI

NR. AKT

PALËT NDËRGJYQËSE

OBJEKTI

RELATORI

U VENDOS

1.

TIRANË

11117-02128-00-2015

LULJETA KARAPICI, GEZIM KARAPICI BARDHYL QATIPI, VERA MËNERI-QATIPI – FATBARDHA MARIKA ALIMEHMETI, HAMIT ALIMEHMETI, FEHMI ALIMEHMETI, ASTRIT ALIMEHMETI, XHAFERR ALIMEHMETI, ADRIANA JANKU- ALIMEHMETI, BILAL ALIMEHMETI, SHPRESA ZYLFO- ALIMEHMETI, FADIL ALIMEHMETI, LILJANA ALIMEHMETI, SHPËTIME ALLUSHI- ALIMEHMETI, EDMOND ALIMEHMETI, ILJAZ ALIMEHMETI, MYZEJEN ALIMEHMETI, ET’HEM ALIMEHMETI, BUJAR ALIMEHMETI, LEJLA PETROPULLO- ALIMEHMETI, FAIK ALIMEHMETI, SKËNDER MULLICI, GENCI MULLICI, ALMA SULO-MULLICI, FLORIAN KERCI, VALBONA HAXHIYMERI-KERCI, BESNIK YMERAJ, ARIANA AGALLIU-YMERAJ, ZAMIRA THOMALLARI-YMERJA, RAZIJE NDREU-ALIMEHMETI, AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE (ISH -AGJENSIA E KTHIMIT DHE KOMPENSIMIT TË PRONAVE TIRANË), AGJENSIA SHTETËRORE E KADASTRËS, DREJTORIA RAJONALE TIRANË (ISH Z.V.R.P.P. TIRANË)

Anullim dëshmie trashëgimie

E.PUPE

Mospranimin e rekurseve të paraqitur nga pala paditëse në këtë gjykim, Luljeta Karapici etj.., kundër vendimit nr.855, datë 04.12.2014 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

2.

GJIROKASTËR

11243-02560-00-2015

MERUSHE MAKRI – RUDINA MAKRI, MIHAL MAKRI, AGJENSIA SHTETËRORE E KADASTRËS, DREJTORIA RAJONALE GJROKASTËR (ISH Z.V.R.P.P. GJROKASTËR), BANKA KOMBËTARE TREGTARE, DEGA GJROKASTËR, ARDITA MAKRI,

Lirim, dorëzim sendi

Prishjen e vendimit nr. 20-2015-487/297, datë 21.05.2015 të Gjykatës së Apelit Gjirokastër dhe dërgimin e çështjes për rigjykim pranë kësaj gjykate, me tjetër trup gjykues

3.

TIRANË

11243-02970-00-2015

ARBEN ISMAIL XIBRI – GENCI SHTËPANI, BASHKIA TIRANË, SHOQËRIA “TREG-TRANS” SH.P.K

Përmbushje detyrimi

Mospranimin e rekurseve të paraqitur nga e paditur në kete gjykim, Bashkia Tiranë, kundër vendimit nr. 967, datë 24.04.2015 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

4.

KURBIN

11115-03333-00-2015

IBRAHIM HULI – AHMET KATUCI, EDMOND KATUCI, AGJENSIA SHTETËRORE E KADASTRËS, DREJTORIA RAJONALE KURBIN (ISH Z.V.R.P.P. KURBIN), GANI ZENELI

Pushim cenim pronësie

Prishjen e vendimit nr.939, datë 18.04.2012 të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rigjykim pranë kësaj gjykate, me tjetër trup gjykues

5.

TIRANË

11243-02000-00-2017

SHOQËRIA PERMBARIMORE “BAILIFF SERVICES ALBANIA” SH.P.K – EGLANTINA VERZIVOLLI, SHPËTIM VERZIVOLLI, VALDET GJINALI (DERRALLA)

Veçim pjese takuese

Mospranimin e rekurseve të paraqitur nga të paditurit në kete gjykim, Eglantina Verzivolli dhe Shpëtim Verzivolli, kundër vendimit nr. 967, datë 24.04.2015 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

6.

TIRANË

11243-03368-00-2018

NIKO KORI – VASIL SHKALLA

Pushim cenim pronësie

Mospranimin e rekurseve të paraqitur nga pala e paditur Vasil Shkalla, kundër vendimit nr.329, datë 28.04.2017 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

7.

VLORË

73

SHOQËRIA “ENDRIU 08” SH.P.K

Pezullim ekzekutimi

të vendimit nr. 943, datë 20.09.2016 të Gjykatës së Apelit Vlorë

Mospranimin e kërkesës se paraqitur nga Shoqeria “Endriu 08” sh.p.k per pezullimin e ekzekutimit

të vendimit nr.943, datë 20.09.2016 të Gjykatës së Apelit Vlorë.

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte