Shënim: Brenda tre ditëve nga arsyetimi, vendimi u komunikohet palëve, nëpërmjet shpalljes në faqen e internetit të Gjykatës së Lartë dhe me njoftim individual kur palët ose përfaqësuesit e tyre kanë lënë të dhënat elektronike të kontaktit.

Shënim: ÇËSHTJET E SHPALLURA KANË VENDIM “PEZULLIMI”, VENDIM “PUSHIMI” DHE VENDIM “PRISHJE KTHIM PËR RIGJYKIM” DHE VENDIM “REVOKIM I VENDIMIT TE KALIMIT NE SEANCE GJYQESORE”

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE PËR SHQYRTIM

NE DHOME KESHILLIMI

KOLEGJI ADMINISTRATIV

TRUPI GJYKUES:

SOKOL SADUSHI

ASIM VOKSH

GENTIAN MEDJA

DATË 29 KORRIK 2022

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Objekti

Relatori


Dispozitivi

TIRANE

31003-01172-00-2019

PAMELA HYKA Kundër. FADIL DURAKU, AGJENSIA SHTETËRORE E KADASTRËS TIRANË (ish ZQRPP, ZVRPP)

Detyrimin e organit administrativ te kryeje veprimin administrativ. Konstatimin e pavlefshmerise absolute te urdherit nr.3296, dt.10/12/2014. Konstatimin si te pavlefshem te urdherit nr.3296, dt.10/12/2014 "Per ndarje dhe bashkim pasurie te ZVRPP Tirane. Detyrimin e pales se paditur ZVRPP Tirane te pajise paditesen me karterle pasurie dhe harte treguese per pasurine etj.
(pezullim)

S.SADUSHI

Prishjen e vendimit nr.579, date 26.02.2019, te Gjykates Administrative te Apelit dhe lenien ne fuqi te vendimit nr.5739 (80-2016-5796), date 01.12.2016, te Gjykates Administrative te Shkalles se Pare Tirane.

KOLEGJI ADMINISTRATIV

TRUPI GJYKUES

ARBENA AHMETI

DATË: 29 KORRIK 2022

NR

RRETHI

NR. AKT

PALËT NDËRGJYQËSE

OBJEKTI

RELATORI

PËRFUNDIMI

1.

TIRANË

35005-00172-00-2022

OLTA SHARRA PERSON FIZIK Kundër. KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK, AGJENCIA E BLERJEVE TE PERQENDRUARA, AVOKATURA E SHTETIT

Marrja e mases se sigurimit te padise, pezullimin e zbatimit te efekteve te aktit administrativ, vendimi i KPP 411/2022 date 29.04.2022 deri ne perfundim te gjykimit. Shfuqizimin e vendimit te Komisionit te Prokurimit Publik etj.

A.AHMETI

- Kthimin e rekursit për çeshtjen administrative me nr. 30002-172-00-2022 Regj.Regj.Themeltar, datë 14.06.2022, me kërkues Olta Sharra person fizik.

- Kundër vendimit te relatorit te çeshtjes ne Gjykaten e Larte per kthimin e rekursit nuk lejohet ankim sipas ligjit.

SHËNIM: Brenda 3 (tre) ditëve nga arsyetimi, vendimi u komunikohet palëve nëpërmjet shpalljes në faqen e internetit të Gjykatës së Lartë, dhe me njoftim individual kur palët ose përfaqësuesit e tyre kanë lënë të dhënat elektronike të kontaktit.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJES ADMINISTRATIVE PËR SHQYRTIM

NË DHOMË KËSHILLIMI

KOLEGJI ADMINISTRATIV

TRUPI GJYKUES

SOKOL SADUSHI

GENTIAN MEDJA

SOKOL NGRESI

DATË: 29 KORRIK 2022

NR

RRETHI

NR. AKTI

PALËT NDËRGJYQËSE

OBJEKTI

RELATORI

PËRFUNDIMI

1.

TIRANË

31003-02196-00-2015

ENVER LIRZA Kundër. DREJTORIA E PERGJITHSHME E POLICISE SE SHTETIT

Anullim urdheri nr. 2171 date 18.11.2013 te Drejtorit te Pergjithshem te Policise se Shtetit. Rikthim ne pune dhe demshperblim page.

G.MEDJA

Prishjen e vendimit nr. 184, datë 05.02.2015, të Gjykatës Administrative të Apelit, dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim në këtë gjykatë, me tjetër trup gjykues.

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte