Shënim: Brenda tre ditëve nga arsyetimi, vendimi u komunikohet palëve, nëpërmjet shpalljes në faqen e internetit të Gjykatës së Lartë dhe me njoftim individual kur palët ose përfaqësuesit e tyre kanë lënë të dhënat elektronike të kontaktit.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE

PËR SHQYRTIMNE DHOME KESHILLIMI

KOLEGJI ADMINISTRATIV

TRUPI GJYKUES:

SOKOL SADUSHI

ASIM VOKSHI

ARBENA AHMETI

DATË 23 QERSHOR 2022

Nr.

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Objekti

Relatori

Dispozitivi

1.

DIBËR

31003-02337-00-2015

MUNIRE ELEZAJ Kundër. DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE DIBER

Konstatimin e pavlefshmerise absolute te vendimit nr.387/2, dt.24/07/2012 te Drejtorise Rajonale te Sigurimeve Shoqerore Diber. Detyrimin e pales se paditur te rilidhe pensionin nga data 31/12/2011 e ne vazhdim.


A.AHMETI

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga pala e paditur Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore Diber kunder vendimit Nr.1817, dt.09.09.2015 te Gjykates Administrative te Apelit

2.

TIRANË

31003-01915-00-2015

MYFIT KASEJA Kundër. DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE, INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE

Detyrim pagim diferencash te papaguara nga masa e pensionit te parakohshem. Indeksim mase pensioni te parakohshem.

Prishjen e vendimit nr.1260, dt.04.06.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit Tirane dhe dergimin e ceshtjes per rishqyrtim ne kete gjykate me tjeter trup gjykues

3.

VLORË

31001-00856-00-2015

PARTIA DEMOKRATIKE, DEGA BERAT Kundër. BASHKIA BERAT

Shfuqizimin e urdherit te brendshem te Kryetarit te Bashkise Berat, duke duke u konstatuar absolutisht I pavlefshem.

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Bashkia Berat kundër vendimit nr.1228, dt.08.04.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit

4.

TIRANË

31001-01158-00-2015

XHOANA ICKA Kundër. MINISTRIA E ZHVILLIMIT EKONOMIK TREGTISE DHE SIPERMARRJES, DEPARTAMENTI I ADMINISTRATES PUBLIKE

Shfuqizimin e akteve administrative, vendimit te Ministrise se Zhvillimit Ekonomik, Tregtise dhe Sipermarrjes, me te cilin paditesja ka kaluar ne liste pritje.

Mospranimin e rekurseve të paraqitura nga pala e paditur Ministria e Zhvillimit te Tregtise dhe Sipermarrjes dhe departamenti i Administrates Publike kundër vendimit nr.4342, dt.01.12.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit

5.

TIRANË

31001-02140-00-2015

EDUART GJERMENI Kundër. DREJTORIA E POLICISE SE QARKUT TIRANE

Shfuqizimin teresisht si absolutisht te pavlefshem te vendimit nr. 1277, date 17.02.2014 per kundravajtjen administrative, denim me gjobe dhe pezullim leje drejtimi.

Prishjen e vendimit nr.1153, dt.27.05.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit dhe dergimin e ceshtjes per rigjykim ne po ate gjykate me tjeter trup gjykues

6.

GJIROKASTËR

31003-02336-00-2015

KOZMA QURKU Kundër. NENPREFEKTURA SARANDE

Anullim i urdherit Nr.8, dt.07/03/2014 te Nenprefektit Sarande. Rikthim ne vendin e meprashem te punes dhe detyrimi i pales se paditur te me paguaje deri ne rikthimin ne pune. Detyrimi I te paditurit te paguaje demshperblim per largim nga puna ne kundershtim flagrant me ligjin. etj.

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Nenprefektura Sarande kundër vendimit nr.1808, dt.07.09.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë

7.

VLORË

31003-02164-00-2015

PERIKLI TENKO Kundër. AGJENCIA SHTETERORE E KADASTRES, AGJENCIA SHTETERORE E KADASTRES DEGA KUCOVE, (ISH-ZYRA QENDRORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME TIRANE, ZVRPP KUÇOVE)

Shfuqizimin e urdherit te kryeregjistruesit nr.1104, 19/12/2013 per zgjidhjen e kontrates se punes. Demshperblimin per demin e shkaktuar si rezultat i mosrespektimit te procedures se zgjidhjes se kontrates se punes etj.

Mospranim rekursi

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE

PËR SHQYRTIMNE DHOME KESHILLIMI

KOLEGJI ADMINISTRATIV

TRUPI GJYKUES:

SOKOL SADUSHI

ASIM VOKSHI

ARBENA AHMETI

DATË 23 QERSHOR 2022

Nr.

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Objekti

Relatori

Dispozitivi

1.

TIRANË

35010-00178-00-2022

GUXIMTAR BOÇI, RAZIE BOÇI, ÇELJETA BOÇI, IRIDA BOÇI, ARMANDO HASANI Kundër. MINISTRIA E DREJTESISE, MINISTRIA E FINANCAVE, AVOKATURA E SHTETIT

Konstatimin e shkeljes se afatit te arsyeshem. Pershpejtimin e procedurave te shqyrtimit te ceshtjes. Shperblimin e demit te shkaktuar.


A.AHMETI

Rregullimin e kompetences funksionale te gjykatave ne mosmarrëveshje, duke përcaktuar si gjykate kompetente Gjykaten e Apelit Gjirokaster, per kërkimin per konstatimin e shkeljes se afatit te arsyeshem. Pershpejtimin e procedurave te shqyrtimit te ceshtjes. Rregullimin e kompetences funksionale te gjykatave ne mosmarrëveshje, duke përcaktuar si gjykate kompetente Gjyakten e Rrethit Gjyqesor Gjirokaster, per kërkimin e shpërblimit te demit me te paditur Ministria e Drejtesise Tirane, Ministria e Financave Tirane, Avokatura e Shtetit. Prishjen e vendimit Nr.89 (21-2022-353), dt.01/03/2022 i Gjykates se Rrethit Gjyqesor Gjirokaster

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE

PËR SHQYRTIM NE DHOME KESHILLIMI

KOLEGJI ADMINISTRATIV

TRUPI GJYKUES:

SOKOL SADUSHI

ASIM VOKSHI

ARBENA AHMETI

DATË 23 QERSHOR 2022

Nr.

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Objekti

Relatori

Dispozitivi

1.

TIRANË

31001-01195-00-2017

SHOQERIA “S.A.S” SH.P.K. (ISH-SHOQERIA "ROGAT SECURITY GROUP") Kundër. AGJENCIA E PROKURIMIT PUBLIK, MINISTRIA E DREJTESISE

Shfuqizimin e vendimit nr. 95, date 23.09.2015 "perjashtim nga procedurat prokurimit publik per nje periudhe kohe 3 vjet".


A.AHMETI

Ndryshimin e vendimit te Gjykates Administrative te Apelit dhe Gjykates se Shkalles se Pare Tirane dhe rrezimin e padise

2.

TIRANË

19

ESMERALDA SEFAJ

Konstatimin e shkeljeve te afatit te arsyeshem te gjykimit, gjykimin e ceshtjes me procedure te pershpejtuar

Pushimin e gjykimit te kerkeses.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE PËR SHQYRTIM

NE DHOME KESHILLIMI

KOLEGJI ADMINISTRATIV

TRUPI GJYKUES:

SOKOL SADUSHI

ASIM VOKSHI

ARBENA AHMETI

DATË 23 QERSHOR 2022

Nr.

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Objekti

Relatori

Dispozitivi

1.

SHKODËR

31001-01265-00-2015

DED KOLAJ Kundër. DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE SHKODER

Shfuqizimin e vendimit te Deges se Perfitimeve, vendimit te Komisionit Rajonal te ankimit te DRSSH Shkoder dhe te vendimit te Komisionit Qendror te ankimit te ISSH Tirane.

S.SADUSHI

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore Shkodër kundër vendimit nr. 2836 datë 04.07.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

2.

TIRANË

31003-02144-00-2015

KADRJE GURAMANI Kundër. DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE

Shfuqizimin e vendimit nr.2058, dt.14/06/2013 te Drejtorit te Pergjithshem te Tatimeve per dhenie mase disiplinore "kalim ne nje detyre te nje niveli apo klase me te ulet per nje periudhe 1 vjeçare.

Mospranimin e rekursit të Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve kundër vendimit nr. 175 datë 12.02.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

3.

TIRANË

31003-01773-00-2015

RAHIME GJOCI Kundër. INSTITUTI I SIGURIMEVE SHENDETESORE TIRANE, INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQËRORE TIRANË

Kundershtim i vendimit nr. 22, date 13.09.2012 te DRSSH Tirane dhe vendimit nr. 75, date 04.03.2013 te ISSH Tirane. Detyrimin e pales se paditur te me lidhe pension qe nga momenti qe kam bere kerkesen.

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore Tiranë kundër vendimit nr. 1072 datë 20.05.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

4.

TIRANË

31003-01344-00-2018

SHOQERIA "EURONDERTIM 2000" SH.P.K. Kundër. INSTITUTI I SIGURIMEVE TE KUJDESIT SHENDETESOR

Detyrimin e pales se paditur te permbushe detyrimet e rrjedhura nga kontrata me nr.6, dt.14/09/2009. Pagimi i shumes prej 25.042.681 leke qe perfaqeson vleren e punimeve te kryera. Shperblimi i demit nga mosekzekutimi ne afat i ketij detyrimi ne vleren 4.957.319 leke. Sigurimin e padise

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor dhe Avokatura e Shtetit kundër vendimit nr. 667 datë 20.02.2018 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

5.

KORCË

31003-01139-00-2018

BASHKIMI I OPERATOREVE EKONOMIKE "PASTER" SH.P.K., "LEAL" SH.P.K. DHE "JON ALB FLORA" SH.P.K. Kundër. BASHKIA POGRADEC

Detyrimin e pales paditur te permbushe detyrimin kontraktor lindur nga kontrata e sipermarrjes dt.22/12/2008 e nga shtesa e kontrates dt.21/08/2009 per pastrimin e qytetit te Pogradecit ne formen e faturave te palikuiduara ne masen 96,617,643 leke. Detyrimin e pales se paditur te demshperbleje ne lidhje me demin e shkaktuar ne baze te penaliteteve ne shumen 89,583,389 leke etj.

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë “Paster” shpk, “Leal” shpk dhe “Jon Alb Flora” shpk., si dhe pala e paditur Bashkia Pogradec kundër vendimit nr. 4912 (86-2017-5218) datë 22.11.2017 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

6.

TIRANË

31003-01123-00-2018

GJELE MALCI, VOJSAVA MERDHOQI (MALCI), ARDIAN MALCI, KOK MALCI, AGUSTIN MALCI - MINISTRIA E MBROJTJES, NDËRMARRJA “MEICO”, SHOQËRIA “ALBADEMIL”SHPK

Shperblimi i demit jopasuror, biologjik, moral, ekzistencial, per humbjen e jetes te te ndjerit Ilirjan Malci, ne shperthimin e Gerdecit me 15 mars 2008 ne lidhje me pasojat e lena tek te afermit e tyre.

Shtyrë për datë tjetër

7.

TIRANË

31003-00419-00-2016

SHOQERIA "ALB-RNK" SH.P.K. Kundër. DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE TIRANE, DREJTORIA RAJONALE TATIMORE TIRANË

Shfuqizimin teresisht te aktit administrative "Njoftim vleresimi detyrim tatimor" i Drejtorise Rajonale Tatimore prane Drejtorise se Pergjithshme te Tatimeve.

Prishjen e vendimit nr. 1066 (89) datë 19.05.2015, të Gjykatës Administrative të Apelit dhe dërgimin e çështjes për rigjykim në po atë gjykatë, me tjetër trupë gjykues.

8.

TIRANE

31003-02501-00-2018

BARDHYLKA OLLDASHI Kundër. KOMANDA E DOKTRINES DHE STERVITJES, PRANE MINISTRISE SE MBROJTJES, MINISTRIA E MBROJTJES

Detyrimin e te paditurit te ekzekutoje shperblimin e njohur ndaj paditeses si autore e botimit "Fjalor te terminologjise ushtarake Shqip - Anglisht" dhe si autore e botimit "Fjalor i termave te ekonomise dhe legjislacionit financiar".

Mospranimin e rekursit të pal ës s ë paditur Komanda e Doktrin ës dhe St ërvitjes pran ë Ministris ë s ë Mbrojtjes , kundër vendimit nr. 2345 datë 12.06.2018, të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE PËR SHQYRTIM

NE DHOME KESHILLIMI

KOLEGJI ADMINISTRATIV

TRUPI GJYKUES:

SOKOL SADUSHI

ASIM VOKSHI

ARBENA AHMETI

DATË 23 QERSHOR 2022

Nr.

RRETHI

NR.AKTIT

PALËT NDËRGJYQËSE

OBJEKTI

RELATORI

DISPOZITIVI

1.

VLORË

31003-00618-00-2019

ALBERT REXHEPI, ADRIAN XHAKA, BUJAR MADANI, Kundër. AGJENCIA SHTETERORE E KADASTRES DEGA VLORE (ISH-ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTASHME VLORE), ARDIAN DAUTI, ESMERALDA DAUTI, AVOKATURA E SHTETIT BASHKIA VLORE

Pavlefshmeri absolute e veprimit te regjistrimit te ndryshimit ne kartele te pasurise ne ZRPP Vlore te pasurise apartament nr.12/5+1-3, vol 14, fq.138, zk.8601 qe eshte bashkuar me dy pasurite e tjera apartament objekt gjykimi te Adrian Xhakes e Albert Rexhepit duke marre nga bashkimi regjistrim te ri nr.12/5+1-6, zk.8601, vol.27, fq.46 (ish hetuesia Vlore) kati 3 ne emer te Ardian dhe Esmeralda Dauti etj.

A.VOKSHI

Mospranimin e rekursit të paraqitura nga pala e paditur Ardian Dauti kundër vendimit nr. 1847 (86-2018-2074) datë 07.05.2018 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

2.

TIRANË

31003-01826-00-2015

SULEJMAN HAKA Kundër. DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE, INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE

Detyrimi i pales se paditur DRSSH Tirane per te paguar diferencen e mases se pensionit te parakohshem per vjetersi sherbimi te krijuar nga zbatimi i gabuar i nenit 11/a/b e ligjit 8087, date 13.03.1996 me ndryshimet me ligjin 8521, date 30.07.1999 me efekt veprues qe nga data 01.01.1999. Te indeksoje masen e pensionit te parakohshem per vjetersi sherbimi.

‘’

Prishjen e vendimit nr. 970 datë 13.05.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim në këtë gjykatë me tjetër trup gjykues.

3.

GJIROKASTËR

31003-01840-00-2015

KUJTIM DEMAJ Kundër. DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE SARANDE

Detyrimin e pales se paditur te perllogarise masen e pensionit te perkohshem per vjetersi sherbimi dhe te paguaje diferencen nga data 23.3.2004 e ne vazhdim. Te indeksuar masen e pensionit te parakohshem per vjetersi sherbimi. Te paguaje shumen e papaguar dhe te ndaluar padrejtesisht te pensionit te parakohshem per vjetersi sherbimi, te paguaje shumen e papaguar dhe te ndaluar padrejtesisht te pensionit te parakohshem per vjetersi sherbimi.

Prishjen e vendimit nr. 1559 (203) datë 25.06.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim në këtë gjykatë me tjetër trup gjykues.

4.

TIRANË

31003-02481-00-2018

SEMIHA ALIAJ (MURATI) Kundër. MINISTRIA E FINANCAVE DHE EKONOMISE, DREJTORIA E DREJTIMIT TE PRONES PUBLIKE PRANE MINISTRISE SE FINANCAVE DHE EKONOMISE

Detyrimi i anes se paditur per te privatizuar truallin shtese funksionale te objektit "pastrImi kimik" ndertuar me leje ndertimi me vendodhje ne Tirane, Rr "Sami Frasheri" e identifikuar me nr. pasurie 2/858 ,vol 65, fq 134 me siperfaqe prej 107 m2, pasurine e identifikuar me nr. 2/338 me siperfaqe 41,3 m2, pasurine e identifikuar me nr. 2/833 siperfaqe 15,3 m2, pasurine e identifikuar me nr. 2/336 me siperfaqe 21,1 m2.

Mospranimin e rekurseve të paraqitura nga pala e paditur Drejtoria e Drejtimit të Pronës Publike dhe Avokatura e Shtetit kundër vendimit nr. 2926 datë 13.07.2018 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

5.

TIRANË

31003-01232-00-2019

SHOQERIA "BLUMAR SKELE" SH.P.K. Kundër. AVOKATURA E SHTETIT, DREJTORIA E PERGJITHSHME E POLICISE SE SHTETIT

Detyrimi i anes se paditur per te privatizuar truallin shtese funksionale te objektit "pastrImi kimik" ndertuar me leje ndertimi me vendodhje ne Tirane, Rr "Sami Frasheri" e identifikuar me nr. pasurie 2/858 ,vol 65, fq 134 me siperfaqe prej 107 m2, pasurine e identifikuar me nr. 2/338 me siperfaqe 41,3 m2, pasurine e identifikuar me nr. 2/833 siperfaqe 15,3 m2, pasurine e identifikuar me nr. 2/336 me siperfaqe 21,1 m2. Detyrimi i te paditurit DPSH, per ti paguar paditesit shumen prej 8.507.640 leke e cila perfaqeson vleren e detyrimit per automjetet e e mbajtura ne ruajtje nga pala paditese deri ne dt.18/05/2014, ne zbatim te percaktimeve te kontrates nr.48/4, dt.27/11/2012. Detyrimi i te paditurit per te shperblyer demin e shkaktuar paditesit si pasoje e voneses ne pagimin e shumes se detyrimit ne vleren 402.481 leke

Prishjen e vendimit nr. 661 datë 06.03.2019 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe lënien në fuqi të vendimit nr. 2534 (80-2018-2599), datë 02.07.2018 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë.

6.

TIRANË

31003-01399-00-2018

GEZIM KURBALAJ, PRANVERA KURBALAJ Kundër. AVOKATURA E SHTETIT, AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR, KESHILLI I MINISTRAVE

Kundershtimi dhe ndryshimi i pjesshem i aktit administrativ VKM nr. 697, date22.10.2014 persa i perket mases se shpronesimit te pasurive te paluajtshme ne pronesi te paditesave duke percaktuar vleren e pronave ne perputhje me cmimet e tregut te lire.

Mospranimin e rekurseve të paraqitura nga pala e paditur Autoriteti Rrugor Shqiptar dhe Avokatura e Shtetit kundër vendimit nr. 5394 datë 18.12.2017 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

7.

TIRANË

31003-02462-00-2018

NURI KERCANI, SHPRESA KERCANI, LULJETA KERCANI Kundër. BASHKIA TIRANE, KESHILLI I MINISTRAVE, MINISTRIA E PUNEVE TE BRENDSHME

Detyrimin per shpronesimin e siperfaqes 1026 m2 , toke truall ndodhur ne qytetin e Tiranes ne favor te paditesave.

Prishjen e vendimit nr. 2700 datë 28.06.2018 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe kthimin e çështjes për rishqyrtim në këtë gjykatë me tjetër trupë gjykues.

8.

SHKODER

31003-00067-00-2018

LODOVIK MARKU Kundër. BASHKIA VAU DEJES, SHKODER

Shfuqizimin e vendimit nr. 1, date 28.02.20154 te pales se paditur. Konstatimin e pavlefshmërisë se zgjidhejs se kontratës se punes me vendimin nr. 1, date 28.02.2015 ne menyre te menjehershme pa shkaqe te justifikuara nga punedhenesi dhe detyrimin qe te me paguaje 12 paga bruto sipas nenit 146, 155 te K.punes, etj.

Prishjen e vendimit nr. 3842 datë 20.09.2017 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe lenien ne fuqi te vendimit nr. 806 date 15.10.2015 te Gjykates Administrative te Shalles se Pare Shkoder

9.

TIRANE

31003-00707-00-2018

GJERGJI VASILI Kundër. MINISTRIA E MBROJTJES dhe SHTABI I PERGJITHSHEM I FORCAVE TE ARMATOSURA

Detyrimin e te paditurit per te nxjerre aktin e emertimit ne detyre per paditesin. Detyrimin e te paditurit qe ti paguaje paditesit pagen per periudhen e mbajtjes se dispozicion nga data 01.12.2014 deri ne momentin e nxjerres se nje urdheri, i cili te percaktoje karrieren e metejshme te paditesit ne Forcat e amatosura.

Mospranimin e rekurseve të paraqitura nga pala e paditur Ministria e Mbrojtjes vendimit nr. 4979 datë 30.11.2017 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

10.

TIRANE

31003-01957-00-2018

NAZIF SPAHIU Kundër. AVOKATURA E SHTETIT dhe MINISTRIA TRANSPORTIT INFRASTRUKTURES, DREJTORIA E PERGJITHSHME E UJESJELLES KANALIZIMEVE , KESHILLI I MINISTRAVE

Shfuqizimin e pjesshëm te VKM nr.772, dt.16/09/2015 qe preken nga zbatimi i projektit, përmirësimi i sistemit te kanalizimit te Tiranes se madhe (shtesa), pika 9 e listës se pronareve qe shpronësohen nga ky projekt, tabela e vlerësimeve, kolona qe ben fjale per çmimin ne m2 nga 448 leke per m2 ne 150 euro per m2 sipas çmimeve te tregut etj.

.

Mospranimin e rekurseve të paraqitura nga pala paditese dhe pala e paditur vendimit nr. 1779 datë 26.04.2018 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

LISTA E ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE

KONSTATIM I SHKELJES SE AFATIT TE ARSYESHEM

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI

KOLEGJI ADMINISTRATIV

TRUPI GJYKUES

SOKOL SADUSHI

ASIM VOKSHI

ARBENA AHMETI

DATË 22 QERSHOR 2022

NR

RRETHI

NR. AKT

PALËT NDËRGJYQËSE

OBJEKTI

RELATORI

PERFUNDIMI

1.

TIRANE

NR. 20

DATE 07.04.2022

GJELE MALÇI

Konstatim i shkeljes se afatit te arsyeshëm te gjykimit.

gjykimin e çështjes me procedure te përshpejtuar

A. VOKSHI

Pushimin e gjykimit

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte