Shënim: Brenda 3 (tre) ditëve nga arsyetimi, vendimi u komunikohet palëve nëpërmjet shpalljes në faqen e internetit të Gjykatës së Lartë, dhe me njoftim individual kur palët ose përfaqësuesit e tyre kanë lënë të dhënat elektronike të kontaktit.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJES ADMINISTRATIVE

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI

(Pezullim ekzekutim vendimi)

KOLEGJI ADMINISTRATIV

TRUPI GJYKUES

GENTIAN MEDJA

ASIM VOKSHI

ARBENA AHMETI

DATË: 22 QERSHOR 2022

NR

RRETHI

NR. AKT

PALËT NDËRGJYQËSE

OBJEKTI

RELATORI

PËRFUNDIMI

1.

GJYKATA E LARTË, TIRANË

29

AVOKATURA E SHTETIT

Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 1757 (554) dt. 21.11.2019, të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë, Korçë, lënë në fuqi me vendimin nr.7, datë 31.01.2022 të Gjykatës Administrative të Apelit.

G.MEDJA

Mospranimin e kërkesës së paraqitur nga pala e paditur (Kërkuese), Inspektoriati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit, Tiranë, përfaqësuar nga Avokatura e Shtetit, për pezullimin e vendimit nr. 07, datë 31.01.2022, të Gjykatës Administrative të Apelit, Tiranë.

 

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte