SHËNIM: Brenda 3 (tre) ditëve nga arsyetimi, vendimi u komunikohet palëve nëpërmjet shpalljes në faqen e internetit të Gjykatës së Lartë, dhe me njoftim individual kur palët ose përfaqësuesit e tyre kanë lënë të dhënat elektronike të kontaktit.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJES ADMINISTRATIVE PËR SHQYRTIM

NË DHOMË KËSHILLIMI

KOLEGJI ADMINISTRATIV

TRUPI GJYKUES

SOKOL SADUSHI

GENTIAN MEDJA

SOKOL NGRESI

DATË: 21 KORRIK 2022

NR

RRETHI

NR. AKT

PALËT NDËRGJYQËSE

OBJEKTI

RELATORI

PËRFUNDIMI

1.

TIRANË

31003-01606-00-2015

JORGO QIRKO Kundër.

BASHKIA, TIRANË

Detyrimin e pales se paditur qe ti paguaje paditesit si demshperblim nje muaj page mujore per mosrespektim te afatit te njoftimit per nderprerjen e punës.

G.MEDJA

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse Jorgo Qirko, kundër vendimit nr. 798 (42), datë 16.04.2015, të Gjykatës Administrative të Apelit, Tiranë.

2.

TIRANË

31001-01602-00-2015

ALBERT ASHIKU Kundër. DREJTORIA E QENDRËS SHËNDETSORE, PESHKOPI

Detyrimin e te paditurit te paguaje ne favour te paditesit dy paga mujore si pasoje e mosrespektimit te afatit te njoftimit per zgjidhjen e kontrates se punes.

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Drejtoria e Qendrës Shëndetësore, Peshkopi, kundër vendimit nr. (86-2015-11) 648, datë 02.04.2015.

3.

TIRANË

31003-01806-00-2015

RAMADAN SINA

Kundër. MINISTRIA E FINANCAVE

Konstatim i zgjidhjes se kontrates se punes ne menyre te menjehershme e te pajustifikuar.

Demshperblim page.

‘’

Lënien në fuqi të vendimit nr. 843, datë 22.04.2015, të Gjykatës Administrative të Apelit, Tiranë.

4.

VLORË

31001-01614-00-2015

VENIAMIN BIFSHA

Kundër. DREJTORIA E SHERBIMIT PYJOR, VLORË

Detyrimin e punedhenesit per shperblimin e demit te shkaktuar nga nderprerja e marredhenies se punes.

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur, Drejtoria e Shërbimit Pyjor Vlorë, kundër vendimit nr. 3792, datë 16.10.2014, të Gjykatës Administrative të Apelit, Tiranë.

5.

GJIROKASTËR

31003-02497-00-2015

ILIR METUSHA Kundër. MINISTRIA E MJEDISIT, TIRANË

AGJENCIA RAJONALE E MJEDISIT, GJIROKASTËR

Detyrimin e te paditurit te me demshperbleje me nje vit page per shkak te zgjidhjes se marrdhenies te punes pa shkak te justifikuar, detyrimin e te paditurit te me demshperbleje me 2 muaj per mosrespektim te afatit te njoftimit etj.

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur, Ministria e Turizmit dhe Mjedisit, kundër vendimit nr. 1809, datë 07.09.2015, të Gjykatës Administrative të Apelit, Tiranë.

6.

DURRËS

31003-01837-00-2015

MUZLI SHALA Kundër.

SHTËPIA E PUSHIMIT, DURRËS,

MINISTRIA E BRENDSHME

Pavlefshmeri zgjidhje kontrate pune, demshperblim page.

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur, Shtëpia e Pushimit, kundër vendimit nr. 1107, datë 20.05.2015, të Gjykatës Administrative të Apelit, Tiranë.

7.

VLORË

31001-01594-00-2015

LUIZA BANO Kundër.

AGJENCIA SHTETËRORE E KADASTRËS, DREJTORIA VENDORE, LUSHNJE (ISH ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUJTSHME LUSHNJE),

AGJENCIA SHTETËRORE E KADASTRËS,

(ISH ZYRA QENDRORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME TIRANË)

Pavlefshmerine e urdherit "Per zgjidhjen e menjehershme te kontrates se punes me afat te pacaktuar".

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Agjencia Shtetërore e Kadastrës, Drejtoria e Përgjithshme Tiranë, kundër vendimit nr. 570, datë 23.05.2015, të Gjykatës Administrative të Apelit, Tiranë.

8.

TIRANË

31003-01616-00-2016

ROMEO NAZARKO

Kundër.

AGJENCIA E TRAJTIMIT TË PRONAVE (ISH AGJENCIA E KTHIMIT DHE KOMPENSIMIT TË PRONAVE, TIRANË)

Detyrimin e pales se paditur te me paguaje demin e shkaktuar per shkak te mospermbushjeve te detyrimeve sipas kontrates se punes i cili konsiston ne pagen e 1 (nje) viti pune per nderprerjen e menjehershme dhe pa shkaqe te justifikuara te marredhenieve te punes, me 2 paga mujore per mosrespektim te procedures se zgjidhjes se kontrates se punes, etj.

G.MEDJA

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit të Pronave, Tiranë, kundër vendimit nr. 2197, datë 13.07.2016, të Gjykatës Administrative të Apelit, Tiranë.

(PEZULLIM EKZEKUTIM VENDIMI)

NR

RRETHI

NR. AKT

PALËT NDËRGJYQËSE

OBJEKTI

RELATORI

PËRFUNDIMI

9.

TIRANË

34

Vangjel Sinani,

Dashuri Sinani,

Ymer Sinani,

Flora Sinani,

Kundër

Spitali “Ihsan Çabej”

Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 52, datë 16.02.2022, të Gjykatës Administrative të Apelit.

G.MEDJA

Mospranimin e kërkesës së paraqitur nga pala e paditur (Kërkuese), Spitali “Ihsan Çabej”, Lushnje, përfaqësuar nga Avokatura e Shtetit, për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 52, datë 16.02.2022, të Gjykatës Administrative të Apelit.

10.

TIRANË

33

AVOKATURA E SHTETIT

Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 157, datë 10.03.2021, të Gjykatës Administrative të Apelit.

G.MEDJA

Mospranimin e kërkesës së kërkuesit Avokatura e Shtetit, për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 157, datë 10.03.2021, të Gjykatës Administrative të Apelit.

(MOSMARRËVESHJE KOMPETENCE)

NR

RRETHI

NR. AKT

PALËT NDËRGJYQËSE

OBJEKTI

RELATORI

PËRFUNDIMI

11.

DURRËS

30002-00210-00-2022

ENI SAKJA

Kundër.

SHOQERIA UJESJELLES KANALIZIME KAVAJE SH.A

Detyrimin e pales se paditur te paguaje kontributet shoqerore dhe shendetesore te papaguara nga muaji Nentor 2020 deri ne daten e largimit nga puna dt. 15.09.2021.

G.MEDJA

Rregullimin e kompetencës lëndore të gjykatave, duke përcaktuar si gjykatë kompetente për shqyrtimin e çështjes, Gjykatën e Rrethit Gjyqësor, Kavajë.

Prishjen e vendimit nr. 51, datë 16.02.2022, të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor, Kavajë.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE PËR SHQYRTIM

NË DHOME KËSHILLIMI

KOLEGJI ADMINISTRATIV

TRUPI GJYKUES

SOKOL SADUSHI

SOKOL NGRESI

GENTIAN MEDJA

DATË 21 KORRIK 2022

NR

RRETHI

NR. AKT

PALËT NDËRGJYQËSE

OBJEKTI

RELATORI

PERFUNDIMI

1.

TIRANE

31003-02767-00-2017

XHEVDET SHETA Kundër. ATP TIRANE (ISH AGJENCIA E KTHIMIT DHE KOMPENSIMIT TE PRONAVE)

Anullimin si te paligjshem te urdherit nr. 489, date 01.10.2013. Detyrimin e AKKKP për te me dëmshpërblyer me 1 vit page per shkak te zgjidhjes se menjëhershme e te pajustifikuar te kontratës se punës, 3 paga mujore te puneve per mosrespektim te procedurës,3 muajve per mosrespektimin e afatit te njoftimit, 1 (nje) 15 ( pesëmbëdhjete) ditesh page ,per vjetersi ne pune, 30 dite page per moskryerjen e lejes vjetore te vitit 2013.

S. NGRESI

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur, Agjensia e Kthimit dhe Kompensimit të Pronave Tiranë kundër vendimit nr. 3234, datë 06.07.2017 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë

2.

TIRANE

31003-01037-00-2016

JURIDA DIMROCI Kundër. ATP TIRANE (ISH AGJENCIA E KTHIMIT DHE KOMPENSIMIT TE PRONAVE)

Shfuqizimin si te paligjshëm te Urdhrit te Drejtorit te Përgjithshëm te AKKP-se për ndërprerjen e marrëdhënies se punës, dëmshpërblimin për shkak te mosrespektimit te afatit te njoftimit me nje page mujore, demshperblimi per shkak te mosrespektimit te procedures me dy paga mujore, demshperblimin per shkak te zgjidhjes se menjehershme pa shkaqe te justifikuara te kontrates se punes me 12 paga mujore etj.

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur, Agjensia e Kthimit dhe Kompensimit të Pronave Tiranë kundër vendimit nr. 1137, datë 12.05.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë

KOLEGJI ADMINISTRATIV

TRUPI GJYKUES

SOKOL SADUSHI

ASIM VOKSHI

ARBENA AHMETI

DATË 21 KORRIK 2022

NR

RRETHI

NR. AKT

PALËT NDËRGJYQËSE

OBJEKTI

RELATORI

PERFUNDIMI

1.

TIRANE

31003-00209-00-2022

KADRI DOMI Kundër. YLLI DOMI,AGJENCIA SHTETERORE E KADASTRES, DREJTORIA VENDORE DURRESAVOKATURA E SHTETIT, ZYRA VENDORE DURRES

Njohjen bashke investitore te Ylli Domi ne banesen objekt gjykimi e ndertuar mbi pasrine nr. 61/105, ne vol, 5, fq. 142, Zk 3225 me qellim perfundimin e procesit te legalizimit ne emer te Ylli Domi dhe Kadri Domi.

A.VOKSHI

1.Rregullimin e kompetencës lëndore të gjykatave në mosmarrëveshje, duke përcaktuar si gjykatë kompetente Gjykatën e Rrethit Gjyqësore Durrës. 2.Prishjen e vendimit nr. 278, datë 11.12.2018 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës dhe dërgimin e çështjes për vazhdimin e gjykimit në atë gjykatë dhe me të njëjtin trup gjykues. 3.Një kopje e këtij vendimi t’I komunikohet të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës, Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Durrës, si dhe palëve ndërgjyqëse.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE PËR SHQYRTIM

NE DHOME KESHILLIMI

KOLEGJI ADMINISTRATIV

TRUPI GJYKUES:

SOKOL SADUSHI

ASIM VOKSHI

ARBENA AHMETI

DATË 21 KORRIK 2022

Nr.

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Objekti

Relatori


Dispozitivi

1.

DURRËS

31003-00211-00-2022

DREJTORIA RAJONALE E ENTIT KOMBETAR TE BANESAVE DURRES Kundër. SHAQIBE ARAPI, DYLAVER ARAPI

Zgjidhjen e kontrates se shitblerjes me kusht nr. 3377 rep, nr. 879 kol, dt. 10.08.2010, te lidhur midis paleve.

A.AHMETI

Rregullimin e kompetences lendore te gjykatave ne mosmarrëveshje, duke përcaktuar si gjykate kompetente Gjykaten Administrative te Shkalles se Pare Durres. Lenien ne fuqi te vendimit nr.163, date 04/07/2019 te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Durres

2.

TIRANË

35/2022

SHOQERIA “OSHEE” SH.A.

Pezullim ekzekutim vendimi Nr.594 (728), dt.01.12.2021 te Gjykates Administrative te Apelit

Mopranimin e kerkeses se kërkuesit OSHEE Group sh.a. per pezullimin e ekzekutimit te vendimit nr.594, date 01.12.2021 te Gjykates Administrative te Apelit

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE PËR SHQYRTIM

NE DHOME KESHILLIMI

KOLEGJI ADMINISTRATIV

TRUPI GJYKUES:

SOKOL SADUSHI

SOKOL NGRESI

GENTIAN MEDJA

DATË 21 KORRIK 2022

Nr.

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Objekti

Relatori


Dispozitivi

1.

TIRANE

31003-00207-00-2022

MITER GJONI Kundër. BASHKIA DIVJAKE

Lirim dhe dorezimin e truallit te zene padrejtesisht nga pala e paditur. Pagimin e vleres se perdorimit te sendit qe nga data 28.12.1994, deri ne lirimin e truallit.

(KOMPETENCE)

S.SADUSHI

Rregullimin e kompetencës lëndore të gjykatave, duke përcaktuar si gjykatë kompetente për shqyrtimin e çështjes Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Lushnje.

Prishjen e vendimit nr. 246 datë 22.04.2022 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Lushnje.

2.

TIRANE

30002-00208-00-2022

FITNETE GRUDA Kundër. ZYRA VENDORE ARSIMORE TIRANE , SHKOLLA “9 VJECARE MARIE LOGORECI”

Detyrimin e te paditurit qe te me demshperbleje me 12 muaj page si pasoje e zgjidhjes se kontrates se punes ne menyre te menjehershme dhe pa shkak te justifikuar ne baze te neneit 155 te K.Punes. Detyrimin e te paditurit qe te me demshperbleje me nje muaj page si pasoje e mosrespektimit te procedures per njoftimin per takim sipas nenit 144/5 te K.Punes. Detyrimin e te paditurit qe te me paguaje shperblimin per vjetersi ne pune duke qene se marredhenia ime e punes me te paditurin kalon 3 vjeteshin ne baze te nenit 145 te K.Punes. Detyrimin e te paditurit qe te me demshperbleje me 3 muaj page si pasoje e procedures per zgjidhjen e marredhenies se punes sipas neneit 143/1 te K.Punes. Detyrimin e te paditurit qe te me paguaje shperblim nje page te trembedhjete. Demshperblimin si paspje e diskriminimit per shkak te ushtrimit te lirise se fjales dhe shprehjes se mendimit dhe bindjeve politike, dem moral, ekzistencial, biologjik, psiko emocional qe perbejne dem shendetesor ne vleren e 5 milion leke te reja. Pavlefshmerine e zgjidhjes se kontrates se punes dhe detyrimin e pales se paditur per te rikthyer ne pune paditesen Fitnete Gruda.

(KOMPETENCE)

Rregullimin e kompetences lendore te gjykatave ne mosmarreveshje, duke percaktuar si gjykate kompetente Gjykaten Administrative te Shkalles se Pare Tirane. Lenien ne fuqi te vendimit nr.2894, date 27.05.2021, te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane dhe dergimin e ceshtjes per vazhdimin e gjyimit ne Gjykaten Administrative te Shkalles se Pare Tirane me te njejtin trup gjykues. Nje kopje e ketij vendimi ti komunikohet Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane, Gjykates Administrative te Shkalles se Pare Tirane si dhe paleve ndergjyqese.

3.

TIRANE

302022

URDHRI I STOMATOLOGUT I REPUBLIKES SE SHQIPERISE

Pezullim ekzekutim vendimi nr.2454, date 18.09.2019, te Gjykates Administrative te Apelit.

Mospranimin e kerkeses se kerkuesit Urdhri i Stomatologut te Shqiperise per pezullimin e ekzekutimit te vendimit nr.2454, date 18.09.2019, te Gjykates Administrative te Apelit

4.

TIRANE

31003-02179-00-2016

MIMOZA DEMI (OMERI) Kundër. AGJENSIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE

Demshperblimin me 12 muaj page per zgjidhje te kontrates se punes ne menyre te menjehershme pa shkaqe te justifikuara, me 2 muaj page per mosrespektim te procedures se njoftimit, me 3 muaj page per mosrespektim te prioedures se zgjidhejs se kontrates se punes, etj.

(Kerkese heqje dore nga rekursi)

S.NGRESI

Mospranimin e rekursit te pales se paditur Agjensia e Trajtimit te Prones, kunder vendimit nr.2633, date 15.09.2016, te Gjykates Administrative te Apelit.

5.

TIRANE

37

DURIM KRAJA – MINISTRIA E FINANCAVE DHE EKONOMISE , DEPARTAMENTI I ADMINISTRATES PUBLIKE

Pezullim ekzekutimi te vendimit nr.4286, date 21.11.2018 të Gjykates Admininstrative të Apelit

S.SADUSHI

Pranimin e kerkeses se Departamentit i Administrates Publike (DAP), per pezullimin e ekzekutimit te vendimit nr.4286, date 22.11.2018, te Gjykates Administrative te Apelit.

KOLEGJI ADMINISTRATIV

TRUPI GJYKUES:

SOKOL SADUSHI

ASIM VOKSHI

ARBENA AHMETI

1.

TIRANË

31003-01123-00-2018

GJELE MALCI, VOJSAVA MERDHOQI (MALCI), ARDIAN MALCI, KOK MALCI, AGUSTIN MALCI - MINISTRIA E MBROJTJES, NDËRMARRJA “MEICO”, SHOQËRIA “ALBADEMIL”SHPK

Shperblimi i demit jopasuror, biologjik, moral, ekzistencial, per humbjen e jetes te te ndjerit Ilirjan Malci, ne shperthimin e Gerdecit me 15 mars 2008 ne lidhje me pasojat e lena tek te afermit e tyre.

S.SADUSHI

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga pala e paditur Ministria e Mbrojtjes, kunder vendimit nr. 467, datë 07.02.2018 të Gjykatës Administrative të Apelit

KOLEGJI ADMINISTRATIV

TRUPI GJYKUES:

SOKOL SADUSHI

ASIM VOKSHI

ARTUR KALAJA

1.

TIRANË

31003-00073-00-2018

GENTJAN RUCI – DREJTORIA E PËRGJITHSHME E BURGJEVE , AVOKATURA E SHTETIT ZYRA VENDORE TIRANË

Detyrimin e pales se paditur Drejtoria e Pergjithshme e Burgjeve Tirane, te shperbleje paditesin me 12 paga mujore bruto per shkak te zgjidhjes se kontrates se punes

S.SADUSHI

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse Gentian Ruçi kundër vendimit nr. 4200 datë 11.10.2017 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

KOLEGJI ADMINISTRATIV

TRUPI GJYKUES:

SOKOL SADUSHI

ASIM VOKSHI

GENTIAN MEDJA

1.

TIRANË

31003-01497-00-2015

GANI SHEHU Kundër. DREJTORIA E POLICISE SE QARKUT TIRANE – DREJTORIA E PËRGJTIHSHME E POLICISË SË SHTETIT

Shfuqizimin e Urdherit nr.3534, date 02.12.2013 te Drejtorit te Pergjithshem te Policise se Shtetit te nje punonjesi policie.

Detyrimin e te paditurve te rikthejne ne vendin e meparshem.

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga pala paditëse Gani Shehu, kunder vendimit nr.711, date 08.04.2015, te Gjykates Administrative te Apelit Tirane.

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte