Shënim: Brenda tre ditëve nga arsyetimi, vendimi u komunikohet palëve, nëpërmjet shpalljes në faqen e internetit të Gjykatës së Lartë dhe me njoftim individual kur palët ose përfaqësuesit e tyre kanë lënë të dhënat elektronike të kontaktit.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE PËR SHQYRTIM

NE DHOME KESHILLIMI

KOLEGJI ADMINISTRATIV

TRUPI GJYKUES:

SOKOL SADUSHI

ASIM VOKSHI

ARBENA AHMETI

DATË 20 QERSHOR 2022

Nr.

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Objekti

Relatori

Dispozitivi

1.

TIRANE

31001-01430-00-2015

JOVAN KACE Kundër. DREJTORIA E PERGJITHSHME E POLICISE SE SHTETIT TIRANE

Detyrimin e pales se paditur Drejtoria e Pergjithshme e Policise se Shtetit te demshperbleje me 3 paga mujore per zgjidhje te kontrates se punes pa respektuar afatin e njoftimit.

S.SADUSHI

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit, ndaj vendimit nr.6, datë 08.01.2014, të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

2.

TIRANE

31001-01443-00-2015

ERMELINDA DUKA Kundër. DREJTORIA ARSIMORE RAJONALE E QYTETIT TIRANE

Shfuqizimin e vendimit per zgjidhjen e menjehershme te kontrates se punes .

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Drejtoria Rajonale Arsimore Tiranë, ndaj vendimit nr.498, datë 12.03.2015, të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

3.

GJIROKASTER

31003-01112-00-2015

GERTIAN KOKALARI Kundër. PREFEKTURA E QARKUT GJIROKASTER

Detyrimin per demshperblim per zgjidhje pa shkaqe te justifikuara te kontrates se punes ne masen e nje viti per shkelje te afateve te njoftimit.

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Prefektura e Qarkut Gjirokastër, ndaj vendimit nr.71, datë 22.01.2015, të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

4.

DURRES

31001-00835-00-2015

ELSA ARIFI Kundër. DREJTORIA RAJONALE TATIMORE DURRES , DREJTORIA E PËRGJITHSHME E TATIMEVE

Kundershtim dhe shfuqizim te akt konstatimtit e shfuqizimin e procesverbalit te gjobes.

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditese Elsa Arifi, ndaj vendimit nr.4551, datë 19.12.2014, të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

5.

DURRES

31001-01638-00-2015

XHAMI UZUNI Kundër. DREJTORIA E SHERBIMIT SPITALOR KAVAJE

Konstatimin e zgjidhjes se kontrates se marrdhenies se punes me efekt te menjhershem pa shkaqe te justifikuara.

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Drejtoria Spitalore Kavajë , ndaj vendimit nr.1211, datë 28.05.2015, të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

6.

DURRES

31001-01637-00-2015

KLEVIS KOSOVA Kundër. AGJENSIA SHTETERORE E KADASTRES TIRANE , AGJENSIA SHTETERORE E KADASTRES ELBASAN

Rivendosjen ne vend te te drejtave perkatese si dhe zgjidhjen e te gjitha pasojave qe akne ardhur si rezultat i nderprerjes se marredhenieve te punes.

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Agjensia Shtetërore e Kadastrës (ish ZQRPP), ndaj vendimit nr. 1188 (96), datë 28.05.2015, të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

7.

VLORE

31003-01672-00-2015

ALQI CELNIKU Kundër. MINISTRIA E ARSIMIT DHE SPORTIT

Detyri i pales se paditur te demshperblej paditesin per shkak te zgjidhjes se kontrates se punes ne menyre te menjehershme e te pajustifikuar.

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Ministria e Arsimit dhe Sportit, ndaj vendimit nr.881, datë 23.04.2015, të Gjykatës Administrative të Apelit

8.

DURRES

31001-01655-00-2015

MEDINA ADEMI Kundër. SPITALI RAJONAL DURRES

Shfuqizimin e urdherit "per largim nga puna" .

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Spitali Rajonal Durrës, ndaj vendimit nr.1164, datë 27.05.2015, të Gjykatës Administrative të Apelit

9.

KORCE

31001-01168-00-2015

ESMERALD MUCOLLARI – AGJENSIA SHTETERORE E KADASTRES (ish-ALUIZNI)

Detyrimin e pales se paditur per pagimin e pages se tre muajve qe i perket afatit te njoftimit pas kohes se marrjes ne prove.

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Agjensia Shtetërore e Kadastrës (ish ZQRPP), ndaj vendimit nr.3832, datë 17.10.2014, të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

10.

TIRANE

31001-01437-00-2015

SABRI BALLKOCI Kundër. AUTORITETI KOMBETAR I USHQIMIT

Shfuqizimin e aktit administrative per zgjidhjen e menjehershme te kontrates individuale te punes.

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Autoriteti Kombëtar i Ushqimit ndaj vendimit nr.3478, datë 18.09.2014, të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

11.

VLORE

31001-00781-00-2015

LIRI TAUSHANI Kundër. AGJENSIA SHTETERORE E KADASTRES TIRANE , AGJENSIA SHTETERORE E KADASTRES KUCOVE

Shfuqizimin e urdherit te Kryeregjistruesit te Zyres Qendrore te Regjistrimit te Pasurive te PaLUAJTSHME, qe ka bere zgjidhjen e menjehershme te kontrates se punes me paditesen

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Agjensia Shtetërore e Kadastrës (ish ZQRPP), ndaj vendimit nr.3989, datë 30.10.2014, të Gjykatës Administrative të Apelit

12.

DIBER

31001-00924-00-2015

AVNI DAKA Kundër. DREJTORI RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE, DIBER, INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Anullimin e vendimit nr.622/1, date 15.10.2008 te pales se paditur per mbylljen e trajtimit te vecante.

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Drejtoria Rajonale e sigurimeve Shoqërore Dibër, ndaj vendimit nr.4357, datë 01.12.2014, të Gjykatës Administrative të Apelit

13.

TIRANE

31003-00978-00-2015

EDUARD DEDAJ Kundër. DREJETORIA E PERGJITHSHME E DOGANAVE

Detyrimi i pales se paditur te demshperbleje paditesin per zgjidhjen e menjehershme dhe te pajustifikuar te k.punes

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse Eduard Dedaj, dhe pala e paditur Drejtoria e Përgjithshme e Doganave, ndaj vendimit nr.107, datë 28.01.2015, të Gjykatës Administrative të Apelit

14.

DIBER

31003-01063-00-2015

RRAHMAN DANGA Kundër. DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE DIBER

Anullimin e urdherit te anes se paditur.

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore Dibër, ndaj vendimit nr.261, datë 13.02.2015, të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë

15.

TIRANE

31001-01198-00-2015

GANI LAHI Kundër. DREJTORIA E PERGJITHSHME E TAKSAVE DHE TARIFAVE VENDORE PRANE BASHKISE TIRANE, DREJTORIA E APELIMIT TATIMOR PRANE MINISTRISE SE FINANCAVE

Kundershtim i njoftim detyrimit tatimor te Drejtorise se Pergjithshme te Taksave dhe Tarifave Vendore prane Bashkise Tirane.

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditëse Gani Lahi, ndaj vendimit nr.222, datë 11.02.2015, të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë

16.

SHKODER

31001-00915-00-2015

TISH FRROKU Kundër. DREJTORI RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE SHKODER

Shfuqizimi i vendimit nr.91/1, date 22.07.2013 te DRSSH-Shkoder.

Detyrimin e DRSSH-Shkoder, qe t`i ktheje paditesit shumen e ndaluar si rezultat i vendimit per rishqyrtimin e te ardhurave.

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore Shkodër, ndaj vendimit nr.4359, datë 02.12.2014, të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

17.

SHKODER

31001-01055-00-2015

GJON LUCA Kundër. AGJENSIA SHTETERORE E KADASTRES TIRANE , AGJENSIA SHTETERORE E KADASTRES LEZHE

Demshperblim page.

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Agjensia Shtetërore e Kadastrës Drejtoria Vendore Lezhë (ish ZVRPP Lezhë) dhe pala e paditur Agjensia Shtetërore e Kadastrës Tiranë (ish ZQRPP), ndaj vendimit nr.3639, datë 02.10.2014, të Gjykatës Administrative të Apelit

18.

TIRANE

31001-01010-00-2015

FATOS MUHO Kundër. QENDRA SPITALORE UNIVERSITARE "NENE TEREZA"TIRANE

Demshperblim page.

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Qendra Spitalore Universitare “Nënë Tereza”, ndaj vendimit nr.4301, datë 20.11.2014, të Gjykatës Administrative të Apelit

19.

TIRANE

31003-02079-00-2015

INES MONE Kundër. DREJTORIA E PERGJITHSHME E BURGJEVE, INSTITUCIONI I EKZEKUTIMIT TE VENDIMEVE PENALE

Demshperblim page.

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Drejtoria e Përgjithshme të Burgjeve, ndaj vendimit nr.1497, datë 24.06.2015, të Gjykatës Administrative të Apelit

20.

DURRES

31003-02318-00-2015

KUSHTRIM ALIAJ Kundër. BORDI I KULLIMIT ELBASAN, MINISTRIA E BUJQESISE, ZHVILIMIT RURAL DHE ADMINISTRIMIT TE UJRAVE

Demshperblim per largim te menjehershem dhe te padrejte nga puna. Demshperblim per efekte vjetersie ne pune. Demshperblim per mosnjoftim te zgjidhjes se kontrates se punes. Demshperblim per mosrespektim te procedures se zgjidhjes se kontrates.

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Bordi i Kullimit Elbasan, ndaj vendimit nr.2052, datë 01.10.2015, të Gjykatës Administrative të Apelit

21.

DURRES

31003-01863-00-2015

ANJEZA ISLAMI Kundër. DEPARTAMENTI I ADMINISTRATES PUBLIKE, DREJTORIA E PERGJITHSHME E SHERBIMEVE TE TRANSPORTIT RRUGOR TIRANE, DREJTORIA RAJONALE E SHERBIMEVE TE TRANSPORTIT RRUGOR ELSBASAN

Pavlefshmeri absolute vendimi, kthim ne pune etj.

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditëse Anjeza Islami, ndaj vendimit nr.1404, datë 15.06.2015, të Gjykatës Administrative të Apelit

22.

FIER

31003-02456-00-2015

MUHARREM SULAJ Kundër. DREJTORIA E SHENDETIT PUBLIK MALLAKASTER

Demshperblim page per shkak te zgjidhjes se kontrate se punes ne menyre te menjehershme dhe te pajustifikuar.

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Drejtoria e Shendetit Publik Mallakastër, ndaj vendimit nr.2102, datë 07.10.2015, të Gjykatës Administrative të Apelit

23.

TIRANE

31003-01928-00-2015

MARK FASLIA Kundër. QENDRA E TRANSFERIMIT TE TEKNOLOGJIVE BUJQESORE (QTTB) FUSHE KRUJE

Pavlefshmeri urdheri nr. 117, dt. 31.10.2013 te QTTB Fushe Kruje. Rikthim ne vendin e meparshem te punes. Demshperblim page.

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Qendra e Transferimit të Teknologjisë Bujqësore Fushë Krujë, ndaj vendimit nr.906, datë 27.04.2015, të Gjykatës Administrative të Apelit

24.

GJIROKASTER

31001-02310-00-2015

MYNYR DOLLANI Kundër. DREJTORIA E PERGJITHSHME E DOGANAVE, DREJTORI I DEGES DOGANORE KAKAVIJE , ILIR MINO

Anullim akti administrativ.

Detyrimin e organit publik te riktheje ne detyren e meparshme paditesen dhe ta paguaje sipas K.Punes.

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Drejtoria e Përgjithshme e Doganave, ndaj vendimit nr.1031, datë 18.05.2015, të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

25.

VLORE

31003-02445-00-2015

CELESTE HARIZAJ Kundër.AGJENSIA SHTETERORE E KADASTRES (ish-ALUIZNI VLORE)

Demshperblim page per shkak te zgjidhjes se kontrate se punes ne menyre te menjehershme e te pajustifikuar.

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Agjensia Shtetërore e Kadastrës, Drejtoria Vendore Vlorë (ish ALUIZNI VLORË), ndaj vendimit nr.1893, datë 17.09.2015, të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

26.

VLORE

31003-01665-00-2015

MIMOZA XHELADINI Kundër. MINISTRIA E ARSIMIT DHE SHKENCES TIRANE, UNIVERSITETI ISMAIL QEMALI VLORE - KONTROLL I LARTE I SHTETIT

Anullimin e urdherit nr. 551, date 11.11.2011 te Ministrise se Arsimit dhe Shkences dhe konstatimi i pavlefshmerise se zgjidhjes se kontrates se punes. Kthimin ne vendin e meparshem te punes, demshperblim page.

Ndryshimin e vendimit nr.3316, datë 09.09.2014, të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe vendimit nr.1412, datë 08.05.2012, të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë dhe rrëzimin e padise.

27.

KORCE

31003-02284-00-2015

LEDIONA VERIGA Kundër. DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE KORÇE

Detyrimin e pales se paditur ti paguaje paditeses nje demshperblim prej 12 paga mujore bruto per zgjidhje te menjhershme te pajustifikuar te kontrates se punes. Detyrimin e pales se paditur ti paguaje paditeses 3 paga mujore bruto per mosrepsktim te afateve te njoftimit etj.

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Drejtoria e Sigurimeve Shoqërore Korcë, ndaj vendimit nr.1368, datë 10.06.2015, të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

28.

DIBER

31003-01845-00-2015

HABIB SHEHU Kundër. INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE, DREJORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE DIBER

Anullim urdheri nr. 3988 per lirim nga detyra. Rikthim ne vendin e punes, demshperblim page.

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Instituti i Sigurimeve Shoqërore Tiranë, ndaj vendimit nr.318, datë 20.02.2015, të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë

29.

SHKODER

31003-02297-00-2015

BUJAR HOXHA Kundër. BORDI I KULLIMIT LEZHE

Kthimin ne punen e meparshme ose detyrimin e anes se paditur te me paguaje nje demshperblim me pagen e nje viti, 3 muaj afat njoftimi si dhe shperblimin per vjetersin ne pune, per shkak te largimit te padrejte nga puna

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Bordi Kullimit Lezhë, ndaj vendimit nr.1365, datë 10.06.2015, të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

TRUPI GJYKUES:

SOKOL SADUSHI

ASIM VOKSHI

GENTIAN MEDJA

30.

TIRANE

31001-01119-00-2015

KOSTANDIN SHEHU Kundër. MINISTRIA E MIREQENIES SOCIALE DHE RINISE

Anullimin e aktit administrative, urdherit te Ministrit te Mireqenies Sociale dhe Rinise .

S.SADUSHI

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse Konstandin Shehu, ndaj vendimit nr.1935, datë 20.05.2014, të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

KOLEGJI ADMINISTRATIV

TRUPI GJYKUES

SOKOL SADUSHI

GENTIAN MEDJA

ASIM VOKSHI

DATË: 20 QERSHOR 2022

NR

RRETHI

NR. AKT

PALËT NDËRGJYQËSE

OBJEKTI

RELATORI

PËRFUNDIMI

1.

GJIROKASTËR

31003-00446-00-2015

ROBERT PIRO Kundër.

AGJENCIA SHTETËRORE E KADASTRËS

(ISH ZYRA QENDRORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUJTSHME), TIRANË

Detyrimin e pales se paditur te riktheje ne vendin e punes dhe te paguaje paditesin per zgjidhjen e kontrates se punes pa shkaqe te arsyeshme.

G.MEDJA

Prishjen e vendimit nr. 4379, datë 04.12.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit, Tiranë, dhe lënien në fuqi të vendimit nr. 185, datë 08.04.2017, të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë, Gjirokastër.

2.

VLORË

31003-02100-00-2015

MURAT BUSHI Kundër.

MINISTRIA E MJEDISIT

Demshperblim per zgjidhje te menjehershme dhe te pajustifikuar te kontrates se punes, shperblimin per 34 vjet vjetersi ne pune ne masen 17 muaj page etj.

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Ministria e Mjedisit, ndaj vendimit nr. 1284, datë 04.06.2015, të Gjykatës Administrative të Apelit, Tiranë.

3.

VLORË

31003-01676-00-2015

HAMZA KUTELI Kundër.

AGJENCIA SHTETËRORE E KADASTRËS (ISH AGJENSIA E LEGALIZIMIT, URBANIZIMIT DHE INTEGRIMIT TE ZONAVE INFORMALE), TIRANË

Detyrimin e pales se paditur te demshperblej paditesin per shkak te zgjidhjes se kontrates se punes ne menyre te menjehershme e te pajustifikar.

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Agjencia Shtetërore e Kadastrës (ish ALUIZNI), ndaj vendimit nr. 4604, datë 24.12.2014, të Gjykatës Administrative të Apelit, Tiranë.

4.

DURRËS

31003-02314-00-2015

SAFET BUDANI Kundër.

MINISTRIA E MJEDISIT, TIRANE

Detyrimin e pales se paditur te me demshperbleje per zgjidhje te menjehershme dhe pa shkaqe te arsyeshme te kontrates se punes si dhe per mosrespektim afati te njoftimit dhe te procedures per zgjidhjen e saj.

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Ministria e Mjedisit, ndaj vendimit nr. 1938, datë 23.09.2015, të Gjykatës Administrative të Apelit, Tiranë.

5.

VLORË

31003-02446-00-2015

KUJTIM BEHARI Kundër.

AGJENCIA SHTETËRORE E KADASTRËS (ISH ZYRA QENDRORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME TIRANE)

AGJENCIA SHTETËRORE E KADASTRËS, DREJTORIA VENDORE KUÇOVË (ISH ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME KUCOVE)
MINISTRIA E DREJTESISE

Shperblim demi nga zgjidhja e kontrates se punes.

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Agjencia Shtetërore e Kadastrës (ish ZQRPP) dhe Avokatura e Shtetit, ndaj vendimit nr. 1361, datë 10.06.2015, të Gjykatës Administrative të Apelit, Tiranë.

6.

VLORË

31003-02097-00-2015

ENERIDA KACANI

Kundër.

DREJTORIA E PERGJITHSHME E ALUIZNIT

Demshperblim page per zgjidhje te menjehershme dhe pa shkaqe te justifikuara te kontrates se punes etj.

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Agjencia Shtetërore e Kadastrës (ish ALUIZNI), ndaj vendimit nr. 1360, datë 10.06.2015, të Gjykatës Administrative të Apelit, Tiranë.

7.

TIRANË

31001-01110-00-2015

EDUART GJERMENI Kundër.

AGJENCIA SHTETËRORE E KADASTRËS (ISH ZYRA QENDRORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME TIRANE)

Detyrimin e pales se paditur te demshperbleje e 12 paga mujore per shkak te zgjidhjes se menjehershme te pajustifikuar te kontrates se punes.

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Agjencia Shtetërore e Kadastrës (ish ZQRPP), ndaj vendimit nr. 302, datë 19.02.2015, të Gjykatës Administrative të Apelit, Tiranë.

8.

GJIROKASTËR

31001-01431-00-2015

DRINI PASHO Kundër.

AGJENCIA SHTETËRORE E KADASTRËS (ISH ZYRA QENDRORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME, TIRANE)

AGJENCIA SHTETËRORE E KADASTRËS, DREJTORIA VENDORE, GJIROKASTËR (ISH ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME, GJIROKASTER)

Anullimin e urdherit te pales se paditur detyrimin per demshperblimin per zgjidhje pa shkaqe te justifikuara te kontrates se punes prej 12 muaj page per shkelje ne procedure dhe rikthimin ne vendin e punes.

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Agjencia Shtetërore e Kadastrës (ish ZQRPP), ndaj vendimit nr. 668, datë 03.04.2015, të Gjykatës Administrative të Apelit, Tiranë.

9.

TIRANË

31001-01407-00-2015

IDRIZ REXHAJ Kundër.

DREJTORIA E SHERBIMIT PYJOR KUKES,

MINISTRIA E MJEDISIT

Shfuqizimi i urdherit te Ministrit Lefter Koka, rikthim ne vendin e meparshem te punes.

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Ministria e Mjedisit, ndaj vendimit nr. 2, datë 08.01.2015, të Gjykatës Administrative të Apelit, Tiranë.

10.

TIRANË

31003-02083-00-2015

INGRID MUÇA Kundër.

QENDRA UNIVERSITARE SPITALORE TIRANE (QSUT) "NENE TEREZA"

Pavlefshmeri absolute vendimi, demshperblim page per mosrespektim te procedures se zgjidhjes se kontrates se punes etj.

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza", Tiranë, ndaj vendimit nr. 1217, datë 28.05.2014, të Gjykatës Administrative të Apelit, Tiranë.

11.

GJIROKASTËR

31003-01843-00-2015

ROLAND BEO Kundër.

BORDI I KULLIMIT GJIROKASTER

Demshperblim page per shkak te zgjidhjes se kontrates se punes ne menyre te menjehershme e te pajustifikuar.

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Bordi i Kullimit Gjirokastër, ndaj vendimit nr. 1754, datë 08.07.2015, të Gjykatës Administrative të Apelit, Tiranë.

12.

TIRANË

31003-01918-00-2015

MARK LEKGJONAJ Kundër.

MINISTRIA E ENERGJISË DHE INFRASTRUKTURËS

(ISH MINISTRIA E TRANSPORTIT DHE INFRASTRUKTURES)

Demshperblim page per shkak te zgjidhjes se kontrates se punes.

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës, ndaj vendimit nr. 1611, datë 02.07.2015, të Gjykatës Administrative të Apelit, Tiranë.

13.

TIRANË

31001-01932-00-2015

RAMADAN KONDI

Kundër.

MINISTRIA E FINANCAVE

Shfuqizim akti nr.16963 date 8.11.2013, nr.16931/2 date 9.12.2013 ,nr. 16962/1 date 9.12.2013 te Minisrise se Financave. Rikthim ne detyre pagim page.

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Ministria e Financave dhe Ekonomisë, ndaj vendimit nr. 1351, datë 10.06.2015, të Gjykatës Administrative të Apelit, Tiranë.

14.

TIRANË

31003-01919-00-2015

REDI KOKONOZI Kundër.

DREJTORIA E PERGJITHSHME E BURGJEVE TIRANE

Pavlefshmeri urdheri nr. 7722, date 14.11.2013 e Drejtorit te Pergjithshem te Burgjeve. Rikthim ne detyre, demshperblim page.

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve, ndaj vendimit nr. 1478, datë 24.06.2015, të Gjykatës Administrative të Apelit, Tiranë.

15.

GJIROKASTËR

31003-02311-00-2015

SKENDER DUKA Kundër.
MINISTRIA E MJEDISIT, TIRANË

DREJTORIA E SHERBIMIT PYJOR SARANDE

Aullimin e urdherit nr.1045, date 24.10.2013, detyrimi anes se paditur te paguaje demshperblimin ne masen 21 muaj..

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Ministria e Mjedisit, ndaj vendimit nr. 1100, datë 20.05.2015, të Gjykatës Administrative të Apelit, Tiranë.

KOLEGJI ADMINISTRATIV

TRUPI GJYKUES:

SOKOL SADUSHI

ASIM VOKSHI

ARBENA AHMETI

DATË 20 QERSHOR 2022

Nr.

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Objekti

Relatori

Dispozitivi

1.

DURRËS

31001-01195-00-2015

SOKOL THACI Kundër. DREJTORIA E PERGJITHSHME E BURGJEVE, IEVP PEQIN

Demshperblim per zgjidhjen e kontrates se punes ne menyre te menjehershme dhe pa shkaqe te arsyeshme.


A.AHMETI

Ndryshimin e vendimit Nr.478, dt.11.03.2015 te Gjykates Administrative te Apelit Tirane, vendimit Nr.508, date 29.04.2014 te Gjykates Administrative te Shkalles se Pare Durres dhe rrezimin e padise.

2.

TIRANË

31001-01065-00-2015

GEZIM ALI Kundër. DREJTORIA E PERGJITHSHME E SHERBIMEVE TE TRANSPORTIT RRUGOR TIRANE

Kthimin ne vendin e meparshem te punes pasi pala e paditur e ka zgjidhur kontraten e punes pa shkaqe te arsyeshme, si dhe detyrimin e kesaj pale ta paguaje paditesin per te gjithe kohen e qendruar pa pune per fajin e saj deri ne kthimin ne pune.

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditese Gezim Ali ndaj vendimit nr.4586, dt.23.12.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë

3.

TIRANË

31001-01104-00-2015

MIMOZA KOSOVRASTI Kundër. DREJTORIA E PERGJITHSHME E DOGANAVE TIRANE

Detyrimin e Drejtorise se Pergjithshme te Doganave per te demshperblyer me dy pag per zgjidhje te pajustifikuar te kontrates se punes, neni 155 te K.Punes.

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditese Mimoza Kosovrasti, ndaj vendimit nr.201, dt.09.02.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë

4.

TIRANË

31001-01105-00-2015

ERJON SINANI Kundër. AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR

Detyrimin e pales se paditur Autoriteti Rrugor Shqiptar te demshperbleje paditesin Erion Sinani me 12 paga mujore per zgjidhjen e marrdhenieve te punes ne menyre te menjehershme dhe te pajustifikuar.

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Autoriteti Rrugor Shqiptar, ndaj vendimit nr.3966, dt.29.10.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë

5.

TIRANË

31003-01923-00-2015

KUJTIM DODA Kundër. DEPARTAMENTI I ADMINISTRATES PUBLIKE, MINISTRIA E MIRQENIES SOCIALE DHE RINISE

Pavlefshmeri absolute akti administrative, rikthim ne punen e meparshme etj.

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Ministria e Mirqenies Sociale dhe Rinise dhe Departamenti i Administrates Publike, ndaj vendimit nr.748, dt.14.04.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë

6.

TIRANË

31003-01909-00-2015

VANGJEL KRISTO Kundër. DREJTORIA E PERGJITHSHME NR.1 E QYTETIT, BASHKIA TIRANE

Demshperblim page etj.

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Drejtoria e Pergjithshme Nr.1 e Punetoreve te Qytetit, ndaj vendimit nr.931, dt.29.04.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë

7.

TIRANË

31003-02084-00-2015

LINDITA KLIMI Kundër. DREJTORIA ARSIMORE RAJONALE E QYTETIT, TIRANE, MINISTRIA E ARSIMIT DHE SPORTEVE

Demshperblim page per zgjidhje te kontrates se punes etj.

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Ministria e Arsimit dhe Sporteve, ndaj vendimit nr.1543, dt.25.06.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë

8.

TIRANË

31003-01182-00-2015

EDMIR KAPIDANI Kundër. MINISTRIA E MBROJTJES

Konstatimi i pavlefshmerise se zgjidhjes se kontrates se punes.Detyrimin e pales se paditur te paguaje paditesin me demshperblim ne masen e 3 muaj page per mosrespektim te afatit te njoftimit per zgjidhjen e kontrates.

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Ministria e Mbrojtjes ndaj vendimit nr.3845, dt.20.10.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë

9.

GJIROKASTËR

31003-01113-00-2015

AGIM TAKA Kundër. AGJENCIA SHTETRORE E KADASTRES (ISH-ZYRA QENDRORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUJTSHME TIRANE)

Detyrimin per demshperblim per zgjidhje pa shkaqe te arsyeshme te kontrates se punes prej 12 muaj page.

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Agjencia Shteterore e Kadastres (ish ZQRPP), ndaj vendimit nr.221, dt.11.02.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë

10.

TIRANË

31003-02437-00-2015

ZAMIR PEKA Kundër. FONDI I SIGURIMIT TE DETYRUESHEM TE KUJDESIT SHENDETESOR

Anullimin si te paligjshem te urdherit nr.221, dt.01/04/2014 "Per nderprerjen e marredhenieve te punes" te Drejtorit te Pergjithshem. Detyrimin e FSDKSH per te demshperblyer me 1 vit page per shkak te zgjidhjes se menjehershme e te pajustifikuar te kontrates se punes etj.

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Fondi i Sigurimit te Detyrueshem te Kujdesit Shendetesor, ndaj vendimit nr.2145, dt.01.10.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë

11.

GJIROKASTËR

31003-02309-00-2015

LORENC KUKURECI Kundër. MINISTRIA E MEJDISIT, DREJTORIA E SHERBIMIT PYJOR GJIROKASTER

Zgjidhje e K.Punes ne menyre te menjehershme dhe pa shkaqe te arsyeshme, pa respektuar afatin dhe procedure dhe demshperblimin qe rrjedh nga K.Punes per mosrespektim te ketyre detyrimeve.

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Ministria e Mjedisit, ndaj vendimit nr.1609, dt.02.07.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë

12.

VLORË

31003-02092-00-2015

BEQIR XHIMA Kundër. DREJTORIA E SHERBIMIT PYJOR LUSHNJE, MINISTRIA E MJEDISIT

Demshperblim per zgjidhje te menjehershme te pajustifikuar te kontrates se punes nga punedhenesi, ne vleren e 12 pagave mujore, demshperblim per mosrepsektim te afatit te njoftimit etj.

Lenien ne fuqi te vendimit nr.1030, dt.18.05.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë, me rregullimin se demshperblimi te behet mbi bazen e pages bruto

13.

DURRËS

31003-01848-00-2015

DYLAVER HUSHI Kundër. DREJTORIA E SHERBIMIT PYJOR DURRES, MINISTRIA E MJEDISIT

Pavlefshmeri e zgjidhjes se kontrates se punes. Demshperblim page.

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Ministria e Mjedisit, ndaj vendimit nr.1406, dt.15.06.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë

14.

TIRANË

31001-01111-00-2015

NIKOLLE IMERAJ Kundër. DREJTORIA E PERGJITHSHME E DOGANAVE

Kundershtimin e aktit te pales se paditur, detyrim demshperblimin e paditesit per zgjidhjen e kontrates se punes.

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Drejtoria e Pergjithshme e Doganave ndaj vendimit nr.445, dt.05.03.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë

15.

VLORË

31003-01856-00-2015

ILIR DERIVSHI Kundër. DREJTORIA RAJONALE E MJEDISIT VLORE, MINISTRIA E MJEDISIT

Demshperblim page, kthimin ne punen e meparshme etj.

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Ministria e Mjedisit ndaj vendimit nr.1179 (108), dt.28.05.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë

16.

FIER

31003-01652-00-2015

ALFRED HOXHA Kundër. ASHK (ISH-AGJENSIA E LEGALIZIMIT URBANIZIMIT DHE INTEGRIMIT TE ZONAVE INFORMALE)

Detyrimin e pales se paditur te demshperblej paditesin per shkak te zgjidhjes se kontrates se punes ne menyre te menjehershme dhe te pajustifikuar.

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Agjencia Shteterore e Kadastres (ish ALUIZNI) ndaj vendimit nr.1140, dt.22.05.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë

17.

TIRANË

31003-00949-00-2015

ERVIN AJAZI Kundër. INSTITUTI I SIGURISE USHQIMORE DHE VETERINARISE, TIRANE

Detyrimi i pales se paditur te paguaje paditesin per periudhen e afatit te njoftimit per zgjidhjen e marredhneieve te punes.

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Instituti i Sigurise Ushqimore dhe Veterinarise Tirane, ndaj vendimit nr.3957, dt.28.10.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë

18.

GJIROKASTËR

31001-01432-00-2015

NAIM BAJRAMAJ Kundër. AGJENCIA SHTETERORE E KADASTRES (ISH-ZYRA QENDRORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME)

Kundershtimin e aktit administrative te pales se paditur. Rikthimin ne punen e meparshme.

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Agjencia Shteterore e Kadastres (ish ZQRPP) ndaj vendimit nr.805, dt.17.04.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë

19.

TIRANË

31001-01418-00-2015

PETRIT SPAHO Kundër. MINISTRIA E TRANSPORTIT DHE INFRASTRUKTURES

Konstatimin e pavlefshme te zgjidhjes se kontrates se punes dhe demshperblimin per zgjidhjen e menjehershme e te pajustifikuar te kontrates se punes.

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Drejtoria e Pergjithshme e Sherbimeve te Transportit Rrugor ndaj vendimit nr.568, dt.10.03.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë

KOLEGJI ADMINISTRATIV

TRUPI GJYKUES:

SOKOL SADUSHI

ASIM VOKSHI

ARBENA AHMETI

DATË 20 QERSHOR 2022

RRETHI

NR.AKTIT

PALËT NDËRGJYQËSE

OBJEKTI

RELATORI

DISPOZITIVI

KORÇE

31003-00946-00-2015

KLEVIS MILO Kundër. DREJTORIA E PERGJITHSHME E DOGANAVE, TIRANE

Detyrimin e pales se paditur te dëmshpërbleje me pagën e 12 muajve për zgjidhje te kontratës se punes pa shkaqe te arsyeshme.

A. VOKSHI

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur kundër vendimit nr. 4304 datë 26.11.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë

BERAT

31001-00923-00-2015

SUBJEKTI “IDRIZI” SHPK FATMIR IDRIZI Kundër. DREJTORIA RAJONALE TATIMORE BERAT-KOMPANIA CVK ALBANIA TIRANE

Shfuqizimi i aktit administrative""njoftim vleresimi" per detyrimet tatimore".

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditese dhe personi i trete kundër vendimit nr. 4474 datë 11.12.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë

TIRANE

31001-00977-00-2015

SHOQERIA "APEX-AL" SH.A Kundër. DREJTORIA RAJONALE TATIMORE E TATIMPAGUESVE TE MEDHENJ dheDREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE,DREJTORIA E APELIMIT TATIMOR, AVOKATI I SHTETIT

Anullimin e akteve administrative, vendimit njoftim vlerësimi tatimor per detyrimet te Drejtorisë Rajonale Tatimore.

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditese kundër vendimit nr. 4511 datë 17.12.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë

TIRANE

31003-00864-00-2015

PERPARIM SENJA Kundër. DREJTORIA E POLICISE QARKU TIRANE dhe DREJTORIA E PERGJITHSHME E POLICISE SHTETIT

Anullimi i Urdhrit nr.3539, date 02.12.2013 "Për lirimin nga Policia e Shtetit të një punonjësi policisë".

Detyrimin e palës se paditur ta rivendose ne punën e mëparshme.

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur kundër vendimit nr. 1912 datë 20.05.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë

LUSHNJE

31001-01062-00-2015

BEDRIJE GRECA Kundër. SPITALI "IHSAN CABEJ" LUSHNJE dheMINISTRIA E SHENDETESISE

Detyrimin e palës se paditur te paguaje dëmshpërblim ne masën e 12 muajve pune për zgjidhjen e menjëhershme te kontratës se punës.

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur kundër vendimit nr. 3611 datë 01.10.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë

GJIROKASTER

31001-00375-00-2015

PANDELI PANDAZI Kundër. ASHK SARANDE (ISH ALUIZNI DREJTORIA E AGJENCISE SARANDE)

Pavlefshmëri e aktit administrativ, urdhër te palës se paditur A.L.U.I.Z.N.I.

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur kundër vendimit nr. 2826 datë 04.07.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë

TIRANE

31001-01414-00-2015

SAIMIR BUSHI Kundër. AGJENSIA RAJONALE E MJEDISIT QARKU TIRANE dhe MINISTRIA E MJEDISIT TIRANE

Konstatimin e pavlefshmërisë absolute te urdhrit për largim nga puna, lëshuar nga Ministri i Mjedisit.

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur kundër vendimit nr.793 datë 16.04.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë

TIRANE

31001-01442-00-2015

JALLDYZ DHASKALI Kundër. KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

Detyrimin e te paditurit te dëmshpërbleje ne masën e një viti page si rezultat i zgjidhjes se menjëhershme e te pajustifikuar te kontratës se punës.

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur kundër vendimit nr.273 datë 20.02.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë

DURRES

31001-01173-00-2015

MATI CELA Kundër. DREJTORIA ARSIMORE RAJONALE ELBASAN dheMINISTRIA E ARSIMIT DHE SPORTIT

Pagimin e dëmshpërblimit për zgjidhjen e menjëhershme te pajustifikuar te marrëdhënies se punës.

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur kundër vendimit nr.2869 datë 08.07.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë

KORÇE

31003-00944-00-2015

SHOQERIA "CONTINENTAL" SH.P.K Kundër. DREJTORI RAJONALE TATIMORE KORCE

konstatimin e pavlefshmërisë absolute dhe anullimin e plote te pasojave qe janë shkaktuar prej Njoftim Vlerësimi tatimor.

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditese kundër vendimit nr. 2807 datë 04.07.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë

TIRANE

31001-01405-00-2015

BILIANA NAUMOVA Kundër. DEPARTAMENTI I ADMINISTRATES PUBLIKE dheMINISTRIA E PUNEVE TE JASHTME

Shfuqizimin e vendimit te Sekretarit te Përgjithshëm te ministrisë se Punëve te Jashtme.

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e trete dhe pala e paditur kundër vendimit nr. 80 datë 22.01.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë

GJIROKASTER

31001-01197-00-2015

KLODIAN SHIMKA Kundër. ZYRA QENDRORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME TIRANE

Detyrimin e te paditurit te dëmshpërbleje me 12 paga mujore te pozicionit te punës "Specialist Hartografie prane Zyrës Vendore te Regjistrimit te Pasurive te Paluajtshme Tepelene".

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur kundër vendimit nr. 613 datë 01.04.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë

TIRANE

31001-00948-00-2015

SHOQERIA "MIELL TIRANA" SH.A Kundër DREJTORIA E PERGJITHSHME E DOGANAVE TIRANE, DEGA E DOGANES TIRANE

Shfuqizimin pjesërisht te vendimit te DPD, shfuqizimin pjesërisht te vendimit te Degës Doganës Tirane.

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur kundër vendimit nr. 2915 datë 10.07.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë

TIRANE

31003-02104-00-2015

XHIXHA FACJA Kundër. DREJTORIA E SHERBIMIT TE TRUPIT DIPLOMATIK TIRANE

Dëmshpërblim page për shkak te zgjidhjes se kontratës punës ne mënyre te menjëhershme e te pajustifikuar.

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur kundër vendimit nr. 1397 datë 15.06.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë

VLORE

31003-01858-00-2015

IRMA DHIMITRIADHI Kundër. AVOKATURA E SHTETIT, ZYRA VENDORE TIRANE dheMINISTRIA E DREJTESISE-GJYKATA E RRETHIT GJYQESORE VLORE

Pagim dëmshpërblimi dhe shpërblime te tjera qe rrjedhin nga marrëdhëniet e punës

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Avokati i Shtetit kundër vendimit nr. 821 datë 21.04.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë

KORÇE

31003-02281-00-2015

DRITAN SHELLIRA Kundër. BORDI I KULLIMIT KORCE

Kerkohet demshperblim per zgjidhje kontrate pune te menjehershme e te pajustifikuar ne masen e pages se nje viti pune, per mosrespektim t e procedures se zgjidhjes se kontrates se punes ne masen e dy pagave mujore, per mosrespektim te afatit te njoftimit ne masen e dy muajve page si dhe shperblimin per vjetersi ne pune ne masen e 2 muaj page.

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur kundër vendimit nr. 1524 datë 25.06.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë

TIRANE

31003-01929-00-2015

EQEREM BALLIU Kundër. DREJTORIA E PERGJITHSHME NR.1 QYTETI BASHKIA TIRANE

Dëmshpërblim page etj.

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur kundër vendimit nr. 3704 datë 08.10.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë

DURRES

31003-02523-00-2015

ELVIN ALLIU Kundër. DREJTORIA E PERGJITHSHME E ARKIVAVE TIRANE

Dëmshpërblim sipas kodit te punës ne masën e përfitimit sipas afatit kontrakto

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditese kundër vendimit nr.2268 datë 28.10.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë

DURRES

31003-01849-00-2015

GEZIM TOCILA Kundër. MINISTRIA E DREJTESISE dhe AVOKATI I SHTETIT, ASHK TIRANE (ISHZYRA QENDRORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME)

Dëmshpërblim page për shkak te zgjidhjes se kontrate se punës ne mënyre te menjëhershme e te pajustifikuar.

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur kundër vendimit nr. 1487 datë 24.06.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë

TIRANE

31003-01911-00-2015

PETRIT SMACI Kundër. DREJTORIA RAJONALE E SHERBIMIT PYJOR LEZHE dheMINISTRIA E MJEDISIT

Detyrim dëmshpërblim page per shkak te zgjidhjes se kontratës se punës pa shkaqe te justifikuara.

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur kundër vendimit nr. 952 datë 07.05.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë

VLORE

31003-01675-00-2015

BESNIK ZERA Kundër. ASHK TIRANE, ASHK DREJTORIA VENDORE VLORE (ISH AGJENSIA E LEGALIZIMIT, URBANIZIMIT DHE INTEGRIMIT TE ZONAVE INFORMALE DREJTORIA VENDORE DREJTORI I PERGJITHSHEM I ALUIZNI-T ARTAN LAME)

Konstatimin e pavlefshmërisë se veprimeve juridike te Drejtorit te Përgjithshëm te ALUIZNI-t per ndërprerjen e marrëdhënies ne punës. Detyrimin e palës se paditur te demshperblej paditesin per shkak te zgjidhjes se kontrates se punes ne menyre te menjehershme e te pajustifikuar.

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur kundër vendimit nr. 1168 datë 01.04.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte