Shënim: Brenda tre ditëve nga arsyetimi, vendimi u komunikohet palëve, nëpërmjet shpalljes në faqen e internetit të Gjykatës së Lartë dhe me njoftim individual kur palët ose përfaqësuesit e tyre kanë lënë të dhënat elektronike të kontaktit.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE PËR SHQYRTIM

NE DHOME KESHILLIMI

KOLEGJI ADMINISTRATIV

TRUPI GJYKUES:

SOKOL SADUSHI

ASIM VOKSHI

GENTIAN MEDJA

DATË 19 KORRIK 2022

Nr.

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Objekti

Relatori

Dispozitivi

1.

TIRANE

31003-02529-00-2015

FATMIR NEZAJ Kundër. DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE

Detyrimi i pales se paditur te me demshperbleje per zgjidhjen e kontrates se punes ne menyre te menjehershme, pa shkaqe te arsyeshme per mosrespektim te afateve te njoftimit te largimit nga puna, per mosrespektim te procedurave per zgjidhje te kontrates se punes si dhe shperblimin per vjetersi.

S.SADUSHI

Mospranimi e rekursit te pales paditese Fatmir Nezaj, kunder vendimit nr.2018, date 30.09.2015 te Gjykates Administrative te Apelit Tirane.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJES ADMINISTRATIVE PËR SHQYRTIM

NË DHOMË KËSHILLIMI

KOLEGJI ADMINISTRATIV

(Revokim vendimi)

TRUPI GJYKUES

SOKOL SADUSHI

GENTIAN MEDJA

ASIM VOKSHI

DATË: 19 KORRIK 2022

NR

RRETHI

NR. AKT

PALËT NDËRGJYQËSE

OBJEKTI

RELATORI

PËRFUNDIMI

1.

TIRANË

31001-00516-00-2015

TRASHËGIMTARËT E HAXHI SHURDHI:

DRITA SHURDHI

RAIMONDA GAXIRI,

MIRVETE SHURDHI,

BUJAR SHURDHI Kundër.

AGJENCIA SHTETËRORE E KADASTRËS (ISH ZYRA QENDRORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME TIRANE),

AGJENCIA SHTETËRORE E KADASTRËS, DREJTORIA VENDORE, VLORË (ISH ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME VLORE)

Anullimin e urdherit te Kryeregjistruesit , detyrimin e pales se paditutr Zyra e Regjistrimit te Pasurive te Paluajtshme Vlore te regjistroje pasurine e paluajtshme ne emer te paditesit Haxhi Shudhi".

G.MEDJA

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur, Agjencia Shtetërore e Kadastrës, Drejtoria e Përgjithshme, Tiranë (Ish Zyra Qendrore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme, Tiranë), dhe Agjencia Shtetërore e Kadastrës, Drejtoria Vendore, Vlorë (Ish Zyra Vendore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme, Vlorë), kundër vendimit nr. 2163, datë 03.06.2014, të Gjykatës Administrative të Apelit, Tiranë.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE PËR SHQYRTIM

NË DHOME KËSHILLIMI

KOLEGJI ADMINISTRATIV

TRUPI GJYKUES

SOKOL SADUSHI

ASIM VOKSHI

GENTIAN MEDJA

DATË 19 KORRIK 2022

NR

RRETHI

NR. AKT

PALËT NDËRGJYQËSE

OBJEKTI

RELATORI

PERFUNDIMI

1.

FIER

31003-01959-00-2015

LEON SHPATARAKU Kundër. DREJTORIA E SPITALIT RAJONAL FIER

Kërkim page për periudhën 19/07/2011 - 03/07/2012, si dhe lejen e zakonshme per vitet 2010, 2011 dhe 2012

A VOKSHI

Prishjen e vendimit nr. 1629 date 02.07.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit dhe lënien ne fuqi te vendimit nr. 62-2013-1894 (903) date 16.05.2013 te Gjykatës se Rrethit Gjyqësore Fier.

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte