Shënim: Brenda tre ditëve nga arsyetimi, vendimi u komunikohet palëve, nëpërmjet shpalljes në faqen e internetit të Gjykatës së Lartë dhe me njoftim individual kur palët ose përfaqësuesit e tyre kanë lënë të dhënat elektronike të kontaktit.

SHËNIM: ÇËSHTJET E SHPALLURA KANË VENDIM “PEZULLIMI”, VENDIM “PUSHIMI” DHE VENDIM “PRISHJE KTHIM PËR RIGJYKIM” DHE VENDIM “REVOKIM I VENDIMIT TE KALIMIT NE SEANCE GJYQESORE”

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE PËR SHQYRTIM

NE DHOME KESHILLIMI

KOLEGJI ADMINISTRATIV

TRUPI GJYKUES:

SOKOL SADUSHI

ASIM VOKSH

GENTIAN MEDJA

DATË 18 KORRIK 2022

Nr.

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Objekti

Relatori

Dispozitivi

1.

KORCE

31003-02790-00-2018

PREFEKTI I QARKUT KORCE Kundër. YLLSON PETRITI

Konstatimin e pavlefshmerise absolute te AMTP-se nr. 128, date date 29.09.2000 te ish NB Korca leshuar ne emer te Z.Yllson Petriti per pasurine me nr. kadastral 66/1811 sipas AMTP-se dhe me nr. pasurie 10/96, zk 8561, sipas Z.V.R.P Korce me siperfaqe totale 1500 m2. Kalimin e kesaj siperfaqe ne pronesi te shtetit.
(prishje – kthim rigjykim)

S.SADUSHI

Mospranimin e rekursit të Avokaturës së Shtetit , kunder vendimit nr.2943, date 13.07.2018, te Gjykates Administrative te Apelit Tirane.

2.

GJIROKASTER

31003-02843-00-2018

SHOQERIA "VEKO/GJ" SH.P.K. Kundër. DEGA DOGANORE KAKAVIJE, DREJTORIA E PERGJITHSHME E DOGANAVE

Shfuqizimin e vendimit nr.213, dt.10/10/2014 te Doganes Kakavije
(prishje - pushim)

Mospranimin e rekursit te pales paditese Shoqeria VekoGj shpk, dhe pales se paditur Dega e Doganes Kakavije Gjirokaster, kunder vendimit nr.3341 (80-2018-3737), date 27.09.2018, te Gjykates Administrative te Apelit Tirane.

3.

TIRANË

31003-02885-00-2018

SHOQERIA E SIGURIMEVE "ANSIG" SH.A. Kundër. AUTORITETI I MBIKQYRJES FINANCIARE

Shfuqizimin e aktit administrativ vendimi nr.117, dt.19/07/2016 "Per marrjen e masave ndaj Shoqerise se sigurimit "Ansig" sh.a. nga analiza e vitit 2015 dhe tremujorit te pare te vitit 2016.
(prishje - pushim)

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga pala e paditur Autoriteti i Mbikqyrjes Financiare, kunder vendimit nr.3564, date 11.10.2018, te Gjykates Administrative te Apelit Tirane.

4.

SHKODËR

31003-00600-00-2019

MARTINA JAKAJ (NIKOLLI) Kundër. BASHKIA LEZHE

Deklarimin e pavlefshmerise absolute te aktit administrativ "Njoftim per nderprerje te marredhenieve te punes nr.5309/2012 prot.,, dt.02/11/2015 te Kryetarit te Bashkise Lezhe. Rikthimin ne vendin e meparshem te punes ose ne nje vend te barasvlefsheme me pozicionin e meparshem. Detyrimin e pales se paditur qe te paguaje pagen nga dt.31/12/2015 deri ne momentin e rikthimit ne pune etj.

(pezullim)

Prishjen e vendimit nr.4660, date 20.12.2018, te Gjykates Administrative te Apelit dhe lenien ne fuqi te vendimit nr.545(64), date 07.02.2017, te Gjykates Administrative te Shkalles se Pare Shkoder.

5.

TIRANE

31003-01172-00-2019

PAMELA HYKA Kundër. FADIL DURAKU, AGJENSIA SHTETËRORE E KADASTRËS TIRANË (ish ZQRPP, ZVRPP)

Detyrimin e organit administrativ te kryeje veprimin administrativ. Konstatimin e pavlefshmerise absolute te urdherit nr.3296, dt.10/12/2014. Konstatimin si te pavlefshem te urdherit nr.3296, dt.10/12/2014 "Per ndarje dhe bashkim pasurie te ZVRPP Tirane. Detyrimin e pales se paditur ZVRPP Tirane te pajise paditesen me karterle pasurie dhe harte treguese per pasurine etj.
(pezullim)

Shtyre per date tjeter

6.

TIRANE

31001-01229-00-2015

NAKE MULLAJ Kundër. AGJENSIA SHTETERORE E KADASTRES DREJTORIA E PËRGJITHSHME TIRANE , AGJENSIA SHTETERORE E KADASTRES DREJTORIA VENDORE TIRANE

Anullim urdhri.

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga pala paditëse, Nake Mullaj kunder vendimit nr.342, date 25.02.2015, te Gjykates Administrative te Apelit.

7.

MAT

31001-00334-00-2015

ISUF KADIU Kundër. AGJENSIA E SIGURIMEVE SHOQERORE MAT, DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQËRORE DIBËR

Anullimin e vendimit nr.407/1, date 29.07.2009 te pales se paditur me cilin eshte mbyllur trajtimi i vecante dhe moskthimin e shumes si akt i nxjerre ne kundershtim me ligjin.

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga pala e paditur Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore Diber, kunder vendimit nr.4154, date 12.11.2014, te Gjykates Administrative te Apelit.

8.

TIRANE

31003-02329-00-2019

A.K, A.K, J.M , V.K, F.M, E.M, O.M, D.M– SPITALI UNIVERSITAR OBSTRETIK GJINEKOLOGJIK “MBRETERESHA GERALDINE

Detyrimin e pales se paditur per te shperblyer paditesit per demin pasuror dhe jo pasuror demtimi i shendetit, ardhur gjate lindjes se foshnjes A.K, me date 26.01.2012, si me poshte: A.K te demshperblehet per demin jo pasuror ne vleren 3 940 948 leke. A.K te demshperblehet per demin pasuror ne vleren 7 881 896 leke, etj.

1) Lënien në fuqi të vendimit nr.2859 (80-2016-2978), datë: 06.06.2016 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë dhe vendimit nr.2590, datë: 02.10.2019 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë, përsa i përket disponimeve të mëposhtme:

“1. Paditësi  A.K të dëmshpërblehet për:

- Dëmin pasuror në vlerën 3,856, 298 lekë.

- Dëmin jopasuror: dëm biologjik në vlerë 3,856,298lekë; dëm moral në vlerën 1.928.149 lekë dhe dëm ekzistencial në vlerën 1 928 149 lekë.

2.Paditësi A.K të dëmshpërblehet për:

- Dëm jopasuror: dëm moral në vlerën 1,928,149 lekë dhe dëm ekzistencial në vlerën 1,928,149 lekë.

Dëm pasuror për shpenzimeve spitalore në vlerën 1,478,452lekë.

3.Paditësia J.M të dëmshpërblehet për:

Dëm jopasuror: dëm moral në vlerën 1,928,149 lekë dhe dëm ekzistencial në vlerën 1,928,149 lekë.

Dëm pasuror për shpenzimeve spitalore në vlerën 1,478,452lekë.”

2) Prishjen e vendimit nr.2590, datë: 02.10.2019 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe kthimin për rigjykim në atë gjykatë sa i përket disponimeve për kërkimet e pranuara nga gjykata administrative e shkallës së parë dhe të lëna në fuqi nga gjykata administrative e apelit, si vijon:

a. Disponimi për paditësin A.K për “Dëm pasuror për shpenzime përpërkujdesje në vlerën 10,032,000lekë, shpenzime për këshillime psikologjikenë vlerën 4, 680,000lekë,shpenzimet për fizioterapi në vlerën 41,610,000 lekë dhe shpenzime për pajisje ortopedie në vlerën 5,520,000 lekë.”

b. Disponimi për paditësen J.M për “Dëm pasuror për shpenzime për përkujdesje në vlerën 10, 032, 000 leke,shpenzime për këshillime psikologjikenë vlerën 4,680,000 leke,shpenzimet për fizioterapi në vlerën 41,610,000 lekë dhe shpenzime për pajisje ortopedie në vlerën 5,520,000lekë.”

c. Disponimet për kërkimet e paditësve V.K, E.M, F.M, O.M dhe D.M .

9.

TIRANË

31003-02370-00-2016

ARDIT NERGUTI Kundër. AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE TIRANE (ISH-AGJENCIA E KTHIMIT DHE KOMPENSIMIT TE PRONAVE)

Demshperblimin me 2 muaj page per moszbatim te procedures se zgjidhjes se kontrates se punes, me pagen e nje muaji per moszbatim te afatit te njoftimit per zgjidhjen e marredhenieve te punes, pagen e nje viti pune per zgjidhjen e marredhenieve te punes ne menyre te menjehershme dhe te pajustifikuar.

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga pala e paditur Agjensia e Trajtimit te Pronave, ndaj vendimit nr.2652, date 15.09.2016, te Gjykates Administrative të Apelit Tirane.

10.

TIRANË

31003-00032-00-2021

FLORESHA GUDA Kundër. DEGA E THESARIT, TIRANE, PROKURORIA E RRETHIT GJYQESOR TIRANE

Detyrimin e paleve te paditura te kompensojne paditesen per burgim te padrejte, gjithsej ne shumen 262.000 leke, per ditet arrest ne burg dhe per ditet arrest ne shtepi ose 3000 leke ne dite per 22 dite paraburgim ose arrest ne burg ne shumen 66 000 leke dhe 1000 leke ne dite per 196 dite arrest ne shtepi ose burgim, ne shumen 196 000 leke.

Mospranimin e rekursit te pales se paditur Dega e Thesarit Tirane kunder vendimit nr.956, date 23.11.2020, te Gjykates Administrative Tirane.

11.

TIRANË

31003-01053-00-2020

BASHKIMI I OPERATOREVE EKONOMIKE "YAKUPOGLU TEKSTIL VE DERI" SAN.TIC.A.S, "MARSI & AL" SH.P.K Kundër. DREJTORIA E POLICISE SE SHTETIT

Detyrimin e pales se paditur per te permbushur detyrimet e marra persiper me kontraten nr.49/1 date 12.01.2016 duke i paguar pales paditese vleren prej 88.251.000 leke e cila perfaqeson vleren e faturave te papaguara me nr.1 date 05.02.2016 dhe nr.29 date 05.02.2016 per mallrat e marra ne zbatim te kesaj kontrate.Detyrimin e pales se paditur per te shperblyer demin e shkaktuar ndaj pales paditese,si pasoje e voneses ne pagesen e faturave sipas kontrates nr.49/1 date 12.01.2016.

Prishjen e vendimit nr.740, date 16.07.2020 te Gjykates Administrative te Apelit dhe lenien ne fuqi te vendimit nr.1266 (80-2019-1300) , date 15.04.2019, te Gjykates Administrative te Shkalles se Pare Tirane.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJES ADMINISTRATIVE PËR SHQYRTIM

NË DHOMË KËSHILLIMI

KOLEGJI ADMINISTRATIV

(Revokim vendimi)

TRUPI GJYKUES

SOKOL SADUSHI

GENTIAN MEDJA

ASIM VOKSHI

DATË: 18 KORRIK 2022

NR

RRETHI

NR. AKT

PALËT NDËRGJYQËSE

OBJEKTI

RELATORI

PËRFUNDIMI

1.

TIRANË

31001-00516-00-2015

TRASHËGIMTARËT E HAXHI SHURDHI:

DRITA SHURDHI

RAIMONDA GAXIRI,

MIRVETE SHURDHI,

BUJAR SHURDHI Kundër.

AGJENCIA SHTETËRORE E KADASTRËS (ISH ZYRA QENDRORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME TIRANE),

AGJENCIA SHTETËRORE E KADASTRËS, DREJTORIA VENDORE, VLORË (ISH ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME VLORE)

Anullimin e urdherit te Kryeregjistruesit , detyrimin e pales se paditutr Zyra e Regjistrimit te Pasurive te Paluajtshme Vlore te regjistroje pasurine e paluajtshme ne emer te paditesit Haxhi Shudhi".

G.MEDJA

Shtyhet për një datë tjetër.

2.

DURRËS

31003-02317-00-2015

EVANTHI PANDO Kundër. AVOKATURA E SHTETIT, ZYRA VENDORE DURRES, PROKURORIA E RRETHIT GJYQESOR, DURRES

Anullimin e vendimit te Prokurorise se Rrethit Gjyqesor Durres nr.62 prot., dt.30/07/2014 "Per zgjidhjen e kontrates se punes", si te pabazuar dhe rikthimin e paditeses ne vendin e punes. Demshperblimin me 12 muaj page per shkak te zgjidhjes se pajustifikuar te kontrates se punes etj.

‘’

Mospranimin e rekursit, të paraqitur nga pala e paditur Prokuroria e Rrethit Gjyqësor, Durrës, kundër vendimit nr. 1891, datë 17.09.2015, të Gjykatës Administrative të Apelit, Tiranë.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJES ADMINISTRATIVE PËR SHQYRTIM

NË DHOMË KËSHILLIMI

KOLEGJI ADMINISTRATIV

TRUPI GJYKUES

SOKOL SADUSHI

GENTIAN MEDJA

ASIM VOKSHI

DATË: 18 KORRIK 2022

NR

RRETHI

NR. AKT

PALËT NDËRGJYQËSE

OBJEKTI

RELATORI

PËRFUNDIMI

1.

TIRANË

31003-01900-00-2016

ERJON SYZIU Kundër.

AGJENSIA E KTHIMIT DHE KOMPENSIMIT TE PRONAVE TIRANE

Deklarimin e paligjshem te urdherit Nr.48, dt.19/02.2014. Detyrimin e pales se paditur te me demshperbleje me 12 muaj page per shkak te zgjidhjes se menjehershme dhe te pajustifikuar te kontrates se punes, demshperblimin me 2 muaj page per mosrespektim te afatit te njoftimit etj.

G.MEDJA

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur, Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit të Pronave, Tiranë, kundër vendimit nr. 1721, datë 16.06.2016, të Gjykatës Administrative të Apelit, Tiranë.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJES ADMINISTRATIVE PËR SHQYRTIM

NË DHOMË KËSHILLIMI

KOLEGJI ADMINISTRATIV

(DISPONIM ANKIMI)


TRUPI GJYKUES:

SOKOL SADUSHI

ASIM VOKSHI

GENTIAN MEDJA

DATË 18 KORRIK 2022

NR

RRETHI

NR.AKT

PALËT NDËRGJYQËSE

OBJEKTI

RELATOR

PËRFUNDIMI

1.

TIRANË

35008-00160-00-2022

DREJTORIA E PERGJITHSHME E BURGJEVE

Ndryshimin e vendimit nr. 3989, dt. 05.09.2016, te Gjykates Administrative te Shkalles se Pare Tirane dhe rrezimin e padise.

G.MEDJA

Mospranimin e rekursit të veçantë, të palës së paditur Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve, dhe Avokatura e Shtetit, kundër vendimit nr. 23, datë 23.02.2022, të Gjykatës Administrative të Apelit, Tiranë.

KOLEGJI ADMINISTRATIV

TRUPI GJYKUES:

SOKOL SADUSHI

ASIM VOKSH

MEDI BICI

DATË 18 KORRIK 2022

Nr.

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Objekti

Relatori

Dispozitivi

1.

TIRANE

31

RESTORE REDUCE RECYCLE ALBANIA SHPK - INSPEKTORIATI SHTETEROR I MJEDISIT PYJEVE UJRAVE DHE TURIZMIT TIRANE, DEGA RAJONALE TIRANE, AVOKATURA E SHTETIT , SHOQ TREGTARE “BAILIFF SERVICE E.HOXHA”SHPK

Konstatim i shkeljes se afatit te aryeshem te gjykimit dhe pershpejtimi i procedurave te gjykimit te ceshtjes.

S.SADUSHI

Rrezimin e kerkeses se kerkuesit Restore Reduce Recycle Albania shpk

2.

TIRANE

30

EDMONDA BEJLERI, VJOLLCA PUPA – BASHKIA TIRANE, MINISTRIA E PUNEVE TE BRENDSHME, KESHILLI I MINISTRAVE

Konstatim i shkeljes se afatit te aryeshem te gjykimit dhe pershpejtimi i procedurave te gjykimit te ceshtjes.

Rrezimin e kerkeses se kerkuesve Edmond Bejleri dhe Vjollca Pupa.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI

(Çështje për të cilat ka vendim pezullim si dhe vendim pranimi te kërkesës për përshpejtim, ceshtje me revokim dhe heqje dore nga rekursi)

KOLEGJI ADMINISTRATIV

TRUPI GJYKUES

SOKOL SADUSHI

ASIM VOKSHI

GENTIAN MEDJA

DATË 18 KORRIK 2022

Nr.

RRETHI

NR.AKTIT

PALËT NDËRGJYQËSE

OBJEKTI

RELATORI

DISPOZITIVI

1.

TIRANE

31001-00036-00-2019

AVDULLA ALIAJ Kundër. DREJTORIA E POLICISE SE SHTETIT

Shfuqizimin e aktit administrativ Urdhrit "Per lirimin nga detyra te nje punonjësi ne funksionet ndihmës te Policisë se Shtetit te z. Avdulla Haki Aliaj", nr. 3852, date 12.04.2016, te Drejtorit te Policisë se Shtetit dhe zgjidhjen e pasojave qe kane ardhur nga ky akt e veprim i paligjshëm. Kthimin dhe sistemimin e paditësit ne nje pozicion te rregullt te shërbimit civil ne funksionet ndihmese te Policisë se Shtetit. Pagim page.

A.VOKSHI

 

Prishjen e vendimit nr. 760, datë 22.02.2018 të Gjykatës Administrative të Apelit dhe dërgimin e çështjet për gjykim pranë kësaj gjykate me tjetër trup gjykues

2.

DIBER

31003-02120-00-2018

SHOQERIA "RA KROM TIRANA" SH.P.K. Kundër. DREJTORIA E APELIMIT TATIMOR TIRANE dhe DREJTORIA RAJONALE E TATIMEVE DIBER, AVOKATURA SHTETIT

Shfuqizim e akteve administrative, vendimit nr.8444, dt.30/07/2010 te Drejtorise se Apelimit Tatimor dhe njoftim vleresimit per detyrimet me nr.368 prot., dt.14/01/2010 te DRT Diber. Pezullimin e aktit adminsitrativ per detyrimet me nr.368 prot., dt.14/01/2010 te DRT Diber

‘’

Ndryshimin e vendimit nr. 2570 date 21.06.2018 te Gjykates Apelit Administrativ Tirane dhe te vendimin nr. 328 date 9.05.2011 te Gjykates se Rrethit Gjyqesore Diber dhe rrezimin e padise

3.

TIRANE

31003-00476-00-2019

HAFZA STRAZIMIRI , BASHKIM VRANICI, LERIAN LEKA, HAJRIE BISHA (REKA), EMINE NDROQI (REKA), BARDHYL REKA, MERITA REKA Kundër. MINISTRIA E ZHVILLIMIT EKONOMIK, TREGTISE, TURIZMIT DHE QENDRA KOMBETARE E PANAIREVE, AVOKATURA SHTETIT,

Detryimin e palës se paditur te paguaje shpërblimin për përdorimin e truallit per periudhën 1999 e ne vijim ne vlerën 12.000.000 leke

‘’

Shtyrjen e seances gjyqesore (dhome keshillimi) per ne nje date tjeter per shkak se nje nga anetaret e trupit gjykues ka pengese ligjore ne shqyrtimin e saj.

4.

31003-00752-00-2019

ILJAZ MURRANI Kundër. MINISTRIA E INFRASTRUKTURES DHE ENERGJISE dhe AVOKATURA E SHTETIT,DREJTORIA E PERGJITHSHME E UJESJELLES KANALIZIMEVE,KESHILLI I MINISTRAVE I REPUBLIKES SE SHQIPERISE

Ndryshimin pjeserisht te VKM nr.772, dt. 16.09.2015 "Per shpronesim per interes publik te pronareve te pasurive te paluajtshme prone private qe preken nga ndertim i projektit "Permiresimin e sistemit te Kanalizimit te Tiranes se Madhe" duke shfuqizuar piken 2 dhe piken 3 te listes se pronareve qe shpronesohen" Detyrimin e pales se paditur te demshperbleje paditesin ne masen e 136.000 euro, ose te barabarte me cmimin e blerjes se kesaj prone.

‘’

Mospranimin e rekursi te paraqitur nga e paditur AKU kunder vendimit nr. 1097 date 11.05.2016 te Gjykates Administrative te Apelit.

5.

TIRANE

31003-02983-2017

NATASHA NANO (RISTA), GRIGOR RISTA, ANESTI RISTA dhe ROBERT RISTA Kundër. AGJENSIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE

Shfuqizimin e vleresimit te njëanshëm financiar te publikuar ne faqen zyrtare te te paditurit per vlerësimin e vendimeve te vitit 1996 te nje sipërfaqe trualli prej 2400 m2 te ndodhur ne lagjen "Isa Boletini" te qytetit te Vlores qe lidhet me vendimin nr.84, dt.27/07/1995 te KKKP, Bashkia Vlore

‘’

Prishjen e vendimit nr. 42, datë 10.07.2017 të Gjykatës Administrative të Apelit dhe dërgimin e çështjet për gjykim pranë kësaj gjykate me tjetër trup gjykues.

6.

TIRANE

31003-01021-00-2020

FLAMUR LAZE Kundër. MINISTRIA E BUJQESISE DHE ZHVILLIMIT RURAL, DEPARTAMENTI I ADMINISTRATES PUBLIKE

Shfuqizimi i vendimit nr.6231/1, dt. 27/10/2017 te DAP "Lirim nga pozicioni i rregullt Drejtor i Përgjithshëm i Shërbimeve Bujqësore ne ish Ministrinë e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit te Ujërave" te paditësit Flamur Laze si akt administrativ i paligjshëm. Detyrimin e DAP te emëroje paditësin Flamur Laze ne detyrën e tij te mëparshme ose ne një pozicion tjetër etj.

‘’

Prishjen e vendimit nr. 6 datë 16.01.2020 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe lënien ne në fuqi të vendimit nr. 1378 (80-2018-1400), datë 16.04.2018 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë.

7.

TIRANE

31001-04598-00-2014

DIANA VESHAJ (AGA), JONIDA AGA, TRASHIGIMTARET E ERMIR SHEHU: BAFTISHA SHEHU, ENADA SHEHU, BRIKENA SHEHU, REZARTA SHEHU) BUJAR SHEHU – IKMT (ISH INSPEKTORIATI NDERTIMOR E URBANISTIK PRANE BASHKISE TIRANE), KRRT-JA PRANE BASHKISE ‘'TIRANE, BASHKIA TIRANE, SHOQERIA “ DEA STUDIO” SH.P.K - TRASHIGIMTARET E IBRAHIM DONA: ESMA DONA, IRENA QORLAZE, GENTIAN DONA, ALKETA VEIZAJ. QERIME DONA, HAXHI DONA, MIRELA ALIMEHMETI, (DONA), ARBEN DONA, XHAVIT HAXHIU, ILIR HAXHIU, SHPETIM HAXHIU

Shfuqizimi i vendimit nr.6231/1, dt. 27/10/2017 te DAP "Lirim nga pozicioni i rregullt Drejtor i Përgjithshëm i Shërbimeve Bujqësore ne ish Ministrinë e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit te Ujërave" te paditësit Flamur Laze si akt administrativ i paligjshëm. Detyrimin e DAP te emëroje paditësin Flamur Laze ne detyrën e tij te mëparshme ose ne një pozicion tjetër etj.

‘’

Mospranimin e rekurseve të paraqitur nga palët e paditura Shoqëria “Dea Studio” shpk. dhe Bashkia Tiranë, si dhe palët e treta Esma Dona, Irena Qorlaze, Gentian Dona, Alketa Veizaj, Qerime Dona, Haxhi Dona, Mirela Alimehmeti (Dona), Arben Dona, Ilir Haxhiu, Shpëtim Haxhiu. kundër vendimit nr. 2349, datë 10.06.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

8.

TIRANE

31003-01505-00-2018

BUKURIE KOKOSHI Kundër. ATP (ISH AGJENCIA E KTHIMIT DHE KOMPENSIMIT TE PRONAVE TIRANE)

Detyrimin e palës se paditur qe te me paguaje dëmshpërblimin prej 12 muajsh page, për shkak te zgjidhjes se menjëhershme e te pajustifikuar te kontratës se punës. Detyrimin e palës se paditur qe te me paguaje shpërblimin ditor te punës se datës 29.10.2015, te me paguaje një shpërblim prej 3 muajsh page për shkak te mosrespektimit te afatit te njoftimit.

‘’

Mospranimin e rekursi te paraqitur nga e paditur ATP kunder vendimit nr. 1325 date 29.03.2018 te Gjykates Administrative te Apelit.

9.

TIRANE

31003-01416-00-2016

GERTA DOKO Kundër. ATP (ISH AGJENCIA E KTHIMIT DHE KOMPENSIMIT TE PRONAVE TIRANE)

Dëmshpërblim page.

‘’

Mospranimin e rekursi te paraqitur nga e paditur ATP kunder vendimit nr. 1097 date 11.05.2016 te Gjykates Administrative te Apelit.

10.

TIRANE

31003-02195-00-2016

LOENA PLAKU Kundër. ATP (ISH AGJENCIA E KTHIMIT DHE KOMPENSIMIT TE PRONAVE TIRANE)

Deklarimin e paligjshem te urdherit nr. 53, dt. 21.02.2014. Demshperblim page.

‘’

Mospranimin e rekursi te paraqitur nga e paditur ATP kunder vendimit nr. 2651 date 15.09.2016 te Gjykates Administrative te Apelit.

11.

TIRANE

31001-02165-00-2018

PERPARIM ALIA Kundër. ASHK TIRANE (ISH ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME TIRANE), BLENDI FEVZIU, ABDON YPI, HELGA TOPI, NEVIS BREGASI, SUHBI AJLANI , MONA AJLANI, RANDA AL AZEM, HANA AJLANI

Shfuqizimi pjesërisht i urdhrit nr.4817, date 18/12/2012 i njoftuar paditësit ne date 12/12/2013, i akt i marre ne kundërshtim me ligjin per ndarjen e pasurisë 85/2, vol.5, fq.94, ZK1669, me sipërfaqe 12000 m2. Detyrimin e ZVRPP Tirane te beje korrigjimin ne kartelën e pasurisë për pasurinë 241/3 duke bere fshirjen per sipërfaqen 3200 m2 dhe regjistrimin ne nje pasuri te vetme sipërfaqen 12000 m2.

‘’

Prishjen e vendimit nr. 2005, datë 16.05.2018 të Gjykatës Administrative të Apelit dhe dërgimin e çështjet për gjykim pranë kësaj gjykate me tjetër trup gjykues

12.

TIRANE

31001-00679-00-2018

ERMONELA XHAFA Kundër. MINISTRIA E DREJTESISE dhe AVOKATURA E SHTETIT,DEPARTAMENTI I ADMINISTRATES PUBLIKE

Shfuqizim i vendimit me nr. 1335/2, date 06.04.2016 me lende "Lirimin nga nje pozicion i rregullt anëtar te TND" te DAP-it. Detyrimi i DAP te emëroje ne nje pozicion te rregullt TND te njejte apo te ngjashëm me te mëparshmin palen paditëse. Dhënien e pagës nga momenti i ndërprerjes se marrëdhënieve financiare deri ne rifillimin e detyrës ne një pozicion te njëjte apo te ngjashëm me te mëparshmin.’

‘’

Mospranimin e rekursi te paraqitur nga e paditur Avokatura e Shtetit kunder vendimit nr. 4631 date 08.11.2017 te Gjykates Administrative te Apelit.

13.

31003-00524-00-2018

ASHK TIRANE (ISH PREFEKTI I QARKUT TIRANE) Kundër. EGERT HAXHIU , BUKURIJE HAXHIU, MUSTAFA HAXHIIU, IKBALE LILA, AFERDITA KURTI, AGRON HAXHIU, SABRIJE SELIMJA (HAXHIU), ELMAZ HAXHIU, XHEMAL HAXHIU, VAHIDIJE HAXHIU, EGERT HAXHIU- ASHK VENDORE TIRANE (ISH ZVRPP TIRANE)

Deklarimin dhe shfuqizimin e pjesshëm te Aktit te Marrjes se Tokës Bujqësore ne pronësi, numër 108, dt.25/06/2001 ne emër te Hysni Haxhiu per 2 200 m2 ne parcelën me nr.3 rendor me emërtimin popullor "Fusha ne stacion" me sipërfaqe 9 400 m2 etj. Kthimin ne pronësi te shtetit te një sipërfaqeje prej 2200 m2 ne parcelën me nr.3 rendor me emërtimin popullor "Fusha ne stacion" me sipërfaqe 9 400 m2 etj.

‘’

Prishjen e vendimit nr. 5225, datë 12.12.2017 të Gjykatës Administrative të Apelit dhe dërgimin e çështjet për gjykim pranë kësaj gjykate me tjetër trup gjykues

 

PERFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI

KOLEGJI ADMINISTRATIV

TRUPI GJYKUES

SOKOL SADUSHI

ASIM VOKSHI

MEDI BICI

DATË 18 KORRIK 2022

NR

RRETHI

NR. AKT

PALËT NDËRGJYQËSE

OBJEKTI

RELATORI

PERFUNDIMI

1.

TIRANE

31001-3141-00-2017

ARBAN TUTULANI Kundër. KOMISIONI I SHOQERISE CIVILE PRANE AVOKATIT TE POPULLIT, AVOKATURA E SHTETIT

Shfuqizimin tërësisht te vendimit te Komisionit te Shoqërisë Civile pranë Avokatit te Popullit date 11.05.2017.

A. VOKSHI

Mospranimin e rekursi te paraqitur nga pala paditese Arban Tutulani kunder vendimit nr. 56 date 24.07.2017 te Gjykates Administrative te Apelit.

TIRANE ME 18.07.2022

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte