Shënim: Brenda 3 (tre) ditëve nga arsyetimi, vendimi u komunikohet palëve nëpërmjet shpalljes në faqen e internetit të Gjykatës së Lartë, dhe me njoftim individual kur palët ose përfaqësuesit e tyre kanë lënë të dhënat elektronike të kontaktit.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJES CIVILE PËR SHQYRTIM

NË DHOMË KËSHILLIMI

KOLEGJI ADMINISTRATIV

TRUPI GJYKUES

SOKOL SADUSHI

GENTIAN MEDJA

ASIM VOKSHI

DATË: 16 QERSHOR 2022

NR

RRETHI

NR. AKT

PALËT NDËRGJYQËSE

OBJEKTI

RELATORI

PËRFUNDIMI

1.

TIRANË

21

MARSELA (MEZINI) KËRËKU

Konstatimi i shkeljes së gjykimit brenda afatit të arsyeshëm (e drejta për proçes të rregullt ligjor dhe e drejta e aksesit në gjykatë) dhe përshpejtimi i gjykimit të çështjes në Gjykatën Administrative të Apelit, Tiranë.

G.MEDJA

Rrëzimin e kërkesës së kërkueses, Marçela Mezini (Kërëku).

2.

TIRANË

20

MARJAN (LEKË) RASHKADOLI

Konstatimin e shkeljes së afatit të arsyeshëm përpshpejtimin e proçedurave për gjykimin e çështjes administrative me paditës Lekë Rashkadoli, palë e paditur Dega e Thesarit, Ministria e Financave, palë e interesuar Prokuroria Shkodër, dhe me objekt, kompensimin e burgimit të padrejtë.

‘’

Rrëzimin e kërkesës së kërkuesit, Marjan (Lekë) Rashkadoli.

3.

DURRËS

31003-00773-00-2017

ABDULLA DELIALLISI

KUNDËR

MINISTRIA E TRANSPORTIT DHE INFRASTRUKTURES

AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR

Palë e Tretë

KESHILLI I MINISTRAVE ASLLAN ZDRAVA

AGRON ZDRAVA

FATOS ZDRAVA

SHPRESA ZDRAVA (AGAJ) ENGJELLUSHE FANI

HILMI DELIALLISI

Kundershtim i mases se shperblimit per shpronesim per interes publik te pasurise mesiperfaqe 1048 m2, prone e familjes Deliallisi dhe Zdrava percaktuar me VKM Nr.416, dt.19/06/2003

‘’

Mospranimin e rekursit.

4.

TIRANË

21

DIANA TOÇE (ZIU)

Konstatimi i shkekjeve të afateve të arsyeshme të gjykimit, gjykimin e çështjes me procedurë të përshpejtuar.

‘’

Pushimin e gjykimit të kërkesës së kërkueses, Diana Toçe (Ziu).

5.

VLORË

31003-02267-00-2015

SANIJE SHERIFI Kundër.

DREJTORIA E SPITALIT PSIKIATRIK “ALI MIHALI” VLORE

Detyrimin e punedhenesit per shperblimin e demit te shkaktuar nga nderprerja e marredhenies se punesimit.

‘’

Mospranimin e rekursit të palës së paditur Drejtoria e Spitalit Psikiatrik, Vlorë, kundër vendimit nr. 1625, datë 02.07.2015, të Gjykatës Administrative të Apelit, Tiranë.

6.

TIRANË

31001-01499-00-2015

XHEVAHIRE MARKAJ

Kundër.

DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE

Shfuqizimin e aktit administrative te Drejtorise Rajonale te Sigurimeve Shoqerore Tirane per njohjen e kontributeve te derdhura nga paditesja.

‘’

Mospranimin e rekursit të palës së paditur Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore, Tiranë, kundër vendimit nr. 616, datë 01.04.2015, të Gjykatës Administrative të Apelit, Tiranë.

7.

TIRANË

31003-02271-00-2015

ADRIATIK BELULI Kundër.

QENDRA SPITALORE UNIVERSITARE “NENE TEREZA” TIRANE

Detyrimin e pales se paditur te demshperblej paditesin per shkak te zgjidhjes se kontrates se punes.

‘’

Mospranimin e rekursit të palës së paditur Qendra Spitalore Universitare “Nënë Tereza”, kundër vendimit nr. 1902, datë 18.09.2015, të Gjykatës Administrative të Apelit, Tiranë.

8.

TIRANË

31001-01622-00-2015

SKENDER MALAJ Kundër.

INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Detyrimin e pales se paditur tí rillogarise dhe paguaje masen e pensionit paditeses Skender Malaj.

‘’

Mospranimin e rekursit të palës paditëse Skënder Malaj, dhe palës së paditur Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore, Tiranë, kundër vendimit nr. 839, datë 22.04.2015, të Gjykatës Administrative të Apelit.

9.

TIRANË

31001-01533-00-2015

LAVDIE CIKU Kundër.

DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Kundershtim I aktit administrative, vendimit te Drejtorise Rajonale te Sigurimeve Shoqerore Tirane si dhe kundershtim I aktit administrative, vendimit te Komisionit Qendror te ankimit.

‘’

Mospranimin e rekursit të palës së paditur Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore, Tiranë, kundër vendimit nr. 615, datë 01.04.2015, të Gjykatës Administrative të Apelit.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJES ADMINISTRATIVE PËR SHQYRTIM

NË DHOMË KËSHILLIMI

(Pezullim ekzekutim vendimi)

KOLEGJI ADMINISTRATIV

TRUPI GJYKUES

SOKOL SADUSHI

GENTIAN MEDJA

ASIM VOKSHI

DATË: 16 QERSHOR 2022

NR

RRETHI

NR. AKT

PALËT NDËRGJYQËSE

OBJEKTI

RELATORI

PËRFUNDIMI

1.

GJYKATA E LARTË, TIRANË

29

AVOKATURA E SHTETIT

Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 1757 (554) dt. 21.11.2019, të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë, Korçë, lënë në fuqi me vendimin nr.7, datë 31.01.2022 të Gjykatës Administrative të Apelit.

G.MEDJA

- Pranimi i kërkesës së paraqitur nga gjyqtari Sokol Sadushi, për heqje dorë nga gjykimi i çështjes administrative me nr. 29 Akti, datë 29.04.2022 regjistrimi.

- Rishortimi i çështjes administrative me nr. 29 Akti, datë 29.04.2022 regjistrimi, nëpërmjet shortit manual të datës 09.06.2022, për zëvendësimin e gjyqtarit anëtar Sokol Sadushi, me gjyqtaren anëtare Arbena Ahmeti.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE PËR SHQYRTIM

NE DHOME KESHILLIMI

KOLEGJI ADMINISTRATIV

TRUPI GJYKUES:

SOKOL SADUSHI

ASIM VOKSHI

GENTIAN MEDJA

DATË 16 QERSHOR 2022

Nr.

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Objekti

Relatori

Dispozitivi

1

TIRANË

31001-00352-00-2017

SOKOL GASHI Kundër. DREJTORIA E PERGJITHSHME E DOGANAVE

Shfuqizimin pjeserisht te aktit administrativ nr. 9923/1, dt. 28.04.2014 pika 3 si dhe teresisht aktin administrativ nr. 17473, dt. 14.10.2013. Rikthimin ne detyre dhe demshperblim page per shkak te zgjidhjes se kontrates se punes.

S.SADUSHI

Mospranimin e rekursit të palës së paditur Drejtoria e Përgjithshme e Doganave kundër vendimit nr.3143, datë 10.10.2016, të Gjykatës Administrative të Apelit.

2.

LEZHE

31003-02453-00-2018

NDUE DEDA, PRENA DEDA, ZEF DEDA, AGE DEDA, PASHKE DEDA, LULE DEDA , LEK DEDA, MAROI DEDA, GJYSTE DEDA – BEDRIE ZENELI, BAJRAM LLESHI, AGJENSIA SHTETËRORE E KADASTRËS LEZHË – BASHKIA LEZHË

Pavlefshmerine e titullit te pronesise qe i perket pasurise se paluajtshme nr.366/1, vol.13, fq.142, zk.1986 e ndodhur ne Ishull-Lezhe dhe e regjistruar ne emer te te paditures Bedrije Zeneli, pavlefshmerine e titullit te pronesise qe i perket pasurise se paluajtshme nr.366/3, vol.13, fq.140, zk.1986 e ndodhur ne Ishull-Lezhe dhe e regjistruar ne emer te te paditurit Bajram Zeneli etj.

Prishjen e vendimit nr.3026, datë 24.07.2018 të Gjykatës Administrative të Apelit dhe dërgimin e cështjes për rigjykim pranë kësaj gjykate me trup tjetër gjykues.

3.

TIRANË

31003-00238-00-2018

PREFEKTI I QARKUT TIRANE Kundër. FAIK BRARI, NAZMIE BRARI, ALBA BRARI, XHULJANA BRARI, - AGJENSIA SHTETËRORE E KADASTRËS TIRANË FADIL BRARI, EURON-SHPK

Deklarim i pavlefshmerise absolute dhe shfuqizim i plote i Aktit te Marrjes se Tokes ne Pronesi numer 122, dt.30/07/1996 ne emer te Z.Faik Brari per parcelen me nr.157 (Kallmi) me sip/1 750 m2 e llojit "ullishte" ne ngastren me nr.146 (Linaja) me sip.900 m2 e llojit are ne ngastren me nr.157 (Lycka) me sip.9.740 m2 e llojit ullishte etj.

Mospranimin e rekursit të personit të tretë Fadil Brari kundër vendimit nr.3138, datë 04.07.2017, të Gjykatës Administrative të Apelit .

4.

TIRANË

31003-01477-00-2018

VALBONA BERISHA Kundër. MINISTRIA E MBROJTJES

Detyrimin e te paditurit ti paguaje paditeses pagen nga dt.16/07/2016 deri me dt.15/07/2017 si page qe do te kishte fituar nese marredheniet e punes do te kishin perfunduar ne perfundim te kontrates me afat te caktuar. Detyrimin e te paditurit te paguaje ne favor te paditeses pagen e 3.5 muajve vjetersi ne pune etj.

Mospranimin e rekursit të pales së paditur ministria e Mbrojtjes kundër vendimit nr.5430, datë 20.12.2017, të Gjykatës Administrative të Apelit.

5.

TIRANË

31003-00749-00-2018

ESMERALDA SEFAJ Kundër. NDERMARRJA "MEICO", KËSHILLI I MINISTRAVE, MINISTRIA E MBROJTJES, SHOQËRIA ALBADEMIL-SHPK

Shperblimin e demit pasuror dhe jopasuror (biologjik, moral dhe ekzistencial) per palgosjen e rrende te paditeses, si pasoje e shperthimit te Gerdecit me date 15.03.2008.

Prishjen e vendimit nr.5038, datë 30.11.2017, të Gjykatës Administrative të Apelit dhe vendimit nr.1535 (80-2016-1547), datë 31.03.2016, të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë dhe dërgimin e cështjes për rigjykim pranë Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë.

6.

GJIROKASTËR

31003-00953-00-2018

MITRO MANTHO Kundër. INSPEKTORIATI NDERTIMOR URBANISTIK, DEGA SARANDE

Anullimin e aktit administrative vendimit Denim me gjobe nr. 03, date 6.2.2015 me nr. serie 000366 i Kryeinspektorit te Inspektoriatit Ndertimor Urbanisitik Kombetar. Marrja e mases provizore duke urdheruar pezullimin e aktit vendimit denim me gjobe" nr. 03, date 06.02.2015 me nr. serie 000366 i Kryeinspektorit te Inspektoriatit Ndertimor Urbanisitik Kombetar.

Prishjen e vendimit nr.764, datë 22.02.2018, të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe dërgimin e cështjes për rishqyrtim pranë kësaj gjykate për vijimin e gjykimit.

7.

TIRANË

31003-02940-00-2018

ANILA HOXHA Kundër. MINISTRIA E BRENDSHME - DREJTORIA E POLICIA E SHTETIT - AVOKATURA E SHTETIT

Detyrimin e paleve te paditura te nxjerrin urdherin per nxjerrjen ne lirim te paditeses. Detyrimin e paleve te paditura te trajtojne paditesen me pagese kalimtare ne urdherin perkates te nxjerrjes se saj ne lirim, detyrimin e DPSH te kryeje pagesat e percaktuara ne urdherat e permbaruesit gjyqesor nr.1955 dhe 1578 regj.,dt.12/06/2015, nr.81 prot., e nr.1578 regj., dt.12/01/2016 etj.

Prishjen e vendimit nr.3604, datë 12.10.2018, të Gjykatës Administrative të Apelit dhe lënien në fuqi të vendimit nr.4846, datë 17.09.2014, të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë

8.

TIRANË

31003-02645-00-2018

HAMIT KOXHA Kundër. MINISTRIA E MBROJTJES

Konstatimin e pavlefshmerise absolute te aktit administrativ, urdheri nr.203, dt.06/02/2015 i Ministrit te Mbrojtjes "Per dalje ne lirim oficeri aktiv" Majori Hamit Koxha. Kthimin ne vendin e punes se mepareshme ose ne nje detyre tjeter te te njejtit nivel me ate te meparshme dhe sirrjedhoje njohjen e te gjitha te drejtave financiare dhe jofinanciare njelloj sikur te kishte qene ne marredhenie pune etj.

Ndryshimin e vendimit nr.3242, datë 17.10.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe vendimin nr.4759, datë 17.10.2016 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë dhe rrëzimin e padise.

9.

TIRANË

31003-00211-00-2018

ZEF MATAJ Kundër. BASHKIA TIRANE

Shfuqizimin e urdherit nr. 12493, date 27.04.2006 "Per liriimn nga detyra" te Kryetarit te Bashkise. Detyrimin e pales se paditur te me riktheje ne detyren e merparshme. Pagimin e pages nga data 28.04.2016 deri ne momentin e kthimit nepune. Demshperblim me 12 paga mujore per shkak te zgjidhjes se menjehershme dhe te pajustifikuar te kontrates se punes, etj.

Lënien në fuqi të vendimit nr.4348 (86-2017-4609), datë 25.10.2017, të Gjykatës Administrative të Apelit me ndryshimin: Detyrimin e palës së paditur të shpërblejë paditësin me 4 (katër) paga mujore për vjetërsi në punë.

10.

TIRANË

35005-00094-00-2022

SHOQERIA "KOTICA" SH.P.K - INSPEKTORIATI KOMBETAR I MBROJTJES SE TERRITORIT, PËRMBARUES GJYQËSOR EMILJANO GJOZA

Sigurimin e padise, duke pezulluar ekzekutimin e vendimit nr. 213, date 06.07.2020 me numer serie 0000343 te Kryeinspektorit te IKMT "per denimin e Kundravajtesit "Kotica - 2007" me gjobe 2.000.000 leke deri ne perfundimin e shqyrtimit gjyqesor te ceshtjes se themelit me vendim gjyqesor te formes se prere.

Mospranimin e rekursit të palës kërkuese Shoqëria Tregtare “Kotica”shpk, kunder vendimit nr.2, datë 31.01.2022, të Gjykatës Administrative të Apelit

11.

TIRANË

31003-00471-00-2018

NDOC GJONAJ Kundër. KËSHILLI I MINISTRAVE, MINISTRIA E TRANSPORTIT DHE INFRASTRUKTURËS, AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR

Ndryshimi i vendimit te KM nr. 658, date 08.10.2014 lidhur me masen e shperblimit te caktuar ne kete vendim per pronen e paditesit Ndoc Bafti Gjonaj.

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur , Autoriteti Rrugor Shqiptar dhe Avokaturës së Shtetit, kundër vendimit nr.3574 (3737), datë 24.07.2017, të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

12.

BERAT

31003-00664-00-2018

AUREL SINJARI, ELI HYSA (SINJARI), THEMISTOKLI SINJARI, VASIL SINJARI, SOFIJE PRIFTI , VILI SINJARI, LOLA HAXHILLARI, RINA KAZAZI , KOLI SINJARI, ZHANETA MACI, RAJMONDA SHQEVI - DREJTORIA RAJONALE E ENTIT KOMBETAR TË BANESAVE BERAT, AGJENSIA SHTETËRORE E KADASTRËS BERAT – BASHKIA BERAT KËSHILLI I BASHKISË BERAT, AFIFE MEMLIKA, LAURETA MEMLIKA, SABRIJE MEMLIKA, MYZEJEN MEMLIKA, LIRI FETIU , NIKOLA KACELI, VIOLETA BUMBLI, ADRIANA SENKA, GILBERTA TELHAJ, SHYQYRI TELHAJ, FATIME TELHAJ, NOVA TELHAJ, ENKELEDA SHAHOLLI, FATMIR SHAHOLLI, NIKO ZIU(BESNIK MEMLIKA), JEMIN DOKO, GENTIANA MEMLIKA, HATIXHE DOKAJ, FERDI SENKA, ARSEN TELHAJ, RENATO MINGU, SHOQËRIA “NDB”SHPK, ADRIATIK BRAMI.

Konstatimi absolutisht i pavlefshem dhe anullimi i aktit administrativ te privatizimit te pallatit Nr.54 i ndodhur ne lagjen "30 vjetori" qytetit Berat pasi origjina e pronesise nuk eshte shteti dhe i eshte kthyer ish pronareve me vendimin nr.355, dt.28/02/1996 te KKKP Bashkia Berat. Zgjidhjen e pasojave te kesaj pavlefshmerie, çregjistrimin dhe fshirjen e pasurive te fituara nga privatizimi i ketij pallati etj.

Prishjen e dy vendimeve dhe kthim per rigjykim ne Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Vlorë.

13.

ADM KORCË

31003-01489-00-2018

SHOQERIA "MEROLLI OIL" SH.P.K Kundër. DREJTORIA E PERGJITHSHME E METROLOGJISE, TIRANE

Anullimin e vendimit nr. 100680, dt. 22.11.2013 te vendosur nga Inspektoret e DPM.

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse Shoqëria “Merolli-Oil”shpk kundër vendimit nr.160, datë 24.01.2018 të Gjykatës Administrative të Apelit.

14.

TIRANË

31003-02311-00-2018

SHOQERIA "BAYERISCHER BRAUERBUND E.V" Kundër. DREJTORIA E PERGJITHSHME E MARKAVE DHE PATENTAVE (DPPM) – SHOQËRIA “BAVARIA N.V”

Kundershtim vendimi nr. 9/5 te Bordit Apelimit te DPPM-se duke e shpallur si vendim te pavlefshem. Regjistrimin e markes tregtare "Bavaria Beer" me numer aplikimi nr. 1166669 depozituar ne date 11.06.2013 dhe publikuar ne Buletinin Nderkombetar te Markave nr. 27/2013, date 25.07.2014 te ËIPO.

Prishjen e vendimit nr.1536, 12.04.2018, të Gjykatës Administrative të Apelit dhe dërgimin e cështjes për rishqyrtim pranë kësaj gjykate me tjetër trup gjykues.

TRUPI GJYKUES:

SOKOL SADUSHI

ASIM VOKSHI

GENTIAN MEDJA

ARBENA AHMETI

ERVIN PUPE

DATË 16 QERSHOR 2022

Nr.

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Objekti

Relatori

Dispozitivi

1.

TIRANË

31003-01830-00-2018

SHOQERIA "ALBTELECOM" SH.A. Kundër. KESHILLI BASHKIAK KRUJE

Shfuqizimin e vendimit nr.74, dt.06/01/2017 te Keshillit Bashkiak Kruje

S.SADUSHI

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse “Albtelecom”sha, kundër vendimit nr.21, datë 27.02.2018, të Gjykatës Administrative të Apelit.

2.

DURRËS

31003-01156-00-2020

SHOQERIA "ALBTELECOM" SH.A. Kundër. BASHKIA LIBRAZHD, KESHILLI BASHKIAK LIBRAZHD AVOKATURA E SHTETIT

Shpalljen relativisht te pavlefshme te vendimit nr.126 date 26.11.2018 te Keshillit te Bashkise Librazhd pasi pika ku percaktohet "taksa e perkohshme per infrastrukturen arsimore" eshte absolutisht e pavlefshme.

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse “Albtelecom”sha, kundër vendimit nr.81, datë 15.10.2020, të Gjykatës Administrative të Apelit.

3.

DURRËS

31003-00193-00-2018

SHOQERIA "ALBTELECOM" SH.A. Kundër. KESHILLI BASHKIAK ELBASAN KESHILLI BASHKIAK ELBASAN

Shpalljen te pavlefshem te vendimit nr.88, dt.26/10/2012 te Keshillit te Bashkise Elbasan per shkak te pavlefshmerise relative

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse “Albtelecom”sha, kundër vendimit nr.122, datë 14.12.2017, të Gjykatës Administrative të Apelit.

4.

DURRËS

31003-00663-00-2018

SHOQERIA "ALBTELECOM" SH.A. Kundër. KESHILLI BASHKIAK GRAMSH BASHKIA GRAMSH

Shpalljen absolutisht te pavlefshem te vendimit nr. 72, date 01.02.2017 te Keshillit Bashkiak Gramsh per pjesen e tarifes per linja ajrore nentokesore.

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse “Albtelecom”sha, kundër vendimit nr.3, datë 25.01.2018, të Gjykatës Administrative të Apelit.

TRUPI GJYKUES:

SOKOL SADUSHI

ASIM VOKSHI

ARBENA AHMETI

GENTIAN MEDJA

ERVIN PUPE

DATË 16 QERSHOR 2022

Nr.

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Objekti

Relatori

Dispozitivi

1.

GJIROKASTËR

31003-00861-00-2016

SHOQERIA TREGTARE "ALBTELECOM" SH.A. Kundër. KESHILLI I BASHKISE DELVINE

Shfuqizim i vendimit te Keshillit te Bashkise Delvine per pjesen e takses se zenies se hapesires publike pika 4 e paketes fiskale etj.

A.AHMETI

Mospranimin e rekursit te pales paditese, Albtelecom sh.a. kunder vendimit Nr.14, dt.22.04.2016 te Gjykates Administrative te Apelit Tiranë

KOLEGJI ADMINISTRATIV

TRUPI GJYKUES:

SOKOL SADUSHI

ASIM VOKSHI

ARBENA AHMETI

DATË 16 QERSHOR 2022

Nr.

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Objekti

Relatori

Dispozitivi

1.

SHKODËR

31003-00166-00-2022

INSPEKTORIATI KOMBETAR I MBROJTJES SE TERRITORIT Kundër. KRRT E RRETHIT LEZHE, AVOKATURA E SHTETIT, ZYRA VENDORE SHKODER

Pavlefshmerine absolute te akteve administrative si me poshte: Leje Shesh Ndertimi dhe Lejen e Ndertimit, me objekt Pontil ne det, Bar Restorant, Trampolin dhe Pike Vrojtimi te miratuara me vendimin e KRRT Rrethit Lezhe nr. 1, date 08.02.2001 dhene subjektit Fredi Ujka. Leje ndertimi e rinovuar me objekt Pontil ne det. Bar Restorant, Trampolin dhe Pike Vrojtimi e miratuar me vendimin e KRRT Rrethit Lezhe nr. 88, date 15.12.2006 dhene subjektit Fred Ujka dhe me subjekt ndertues SHNPSH sh.p.k. Leje ndertimi e miratuar me vendimin e KRRT Rrethi Lezhe nr. 2, date 20.04.2001 dhene subjektit Uke Osmani dhe me subjekt ndertues Kalaja sh.p.k.

A.AHMETI

Rregullimin e kompetences lendore te gjykatave ne mosmarrëveshje, duke përcaktuar si gjykate kompetente Gjykaten Administrative te Shkalles se Pare Tirane.

Prishjen e vendimit Nr.1090, date 19.06.2020 te Gjykates Administrative te Shkalles se Pare Tirane dhe dergimin e çeshtjes per vazhdimin e gjykimit ne ate gjykate dhe me te njëjtin trup gjykues.

Nje kopje e këtij vendimi ti komunikohet Gjykates Administrative te Shkalles se Pare Shkoder, Gjykates Administrative te Shkalles se Pare Tirane, si dhe paleve ndergjyqese

PERFUNDIMI ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI

KOLEGJI ADMINISTRATIV

TRUPI GJYKUES

SOKOL SADUSHI

ASIM VOKSHI

GENTIAN MEDJA

DATË 16 QERSHOR 2022

NR

RRETHI

NR. AKT

PALËT NDËRGJYQËSE

OBJEKTI

RELATORI

PERFUNDIMI

1.

TIRANE

31003-01933-00-2018

ADELINA CANI Kundër. KESHILLI I MINISTRAVE dhe MINISTRIA E MBROJTJES, NDERMARRJA MEICO,SHOQERIA "ALBADEMIL" SH.P.KAVOKATURA E SHTETIT

Shpërblimin e demit pasuror dhe jopasuror (biologjik moral, ekzistencial) për plagosjen e rende te paditëses si pasoje e shpërthimit te Gërdecit me date 15.03.2008.

A. VOKSHI

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala së paditur Ministria e Mbrojtjes, Ndërmarrja “Meico” sh.p.k dhe Avokatura e Shtetit kundër vendimit nr. 2141, datë 24.05.2018 të Gjykatës Administrative të Apelit.

2.

TIRANE

31003-01880-00-2015

EQEREM SHABA Kundër. DREJTORIA ARSIMORE RAJONALE E QARKUT TIRANE

Detyrimin e pales se paditur te dëmshpërblej paditësin per shkak te zgjidhjes se kontratës se punës ne mënyre te menjëhershme e te pajustifikuar.

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Drejtoria Arsimore Rajonale e Qarkut Tiranë, kundër vendimit nr.1210, datë 28.05.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit.

3.

TIRANE

31003-02335-00-2015

SOKOL PRECI Kundër. INSTITUTI I MJEKESISE LIGJORE

Detyrimin e palës se paditur te dëmshpërblej paditësin për shkak te zgjidhjes se kontratës se punës ne mënyre te menjëhershme e te pajustifikuar.

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Institutit të Mjekësisë Ligjore, kundër vendimit nr.3905, datë 23.10.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit.

4.

VLORE

31003-01772-00-2018

ILIR HYSENAJ Kundër. FETI MUSKAJ dhe ASHK FIER (ISH PREFEKTI I QARKUT FIER, KOMISIONI I VERIFIKIMIT TE TITUTJVE TE PRONESISE), ZYRA VENDORE E AVOKATIT TE SHTETIT VLORE

Konstatimin si absolutisht te pavlefshëm te aktit te marrjes se tokës ne pronësi me nr. 20852, date 20/09/ 1996 ne emër te paditurit Feti Muskaj, për një sipërfaqe prej 15985 m2. Fshirjen nga regjistri hipotekor te pasurive me nr. Pas. 537/6, vol 8, fq 152, Are me sip 5700 m2, Pas. 545/26, vol 8, fq 153 are me sip 2718 m2 Pas 469/30, v. 26, fq 57, Are me sip 4120 m2.

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala së paditur Feti Muskaj kundër vendimit nr. 4789, datë 15.11.2017 të Gjykatës Administrative të Apelit.

5.

TIRANE

31003-01966-00-2019

XHAHRIJE RAMA, BULENT RAMA, FATBARDH RAMA , FATMIR RANA, MANUSHQE RAMA, HAMIDE PERA, ISLAM RAMA, FATMIR RAMA, SABRI RAMA, MUHARREM ELEZI, HASAN ADEMI, Kundër. - KESHILLI I MINISTRAVE, MINISTRIA E INFRASTRUKTURES DHE ENERGJITIKES, MINISTRIA E FINANCAVE dhe Të Tjerë

Detyrimin e te paditurve te na dëmshpërbleje me lidhje me shpronësimet e bëra për ndërtimin e ujëmbledhësit te Bovilles Tirane duke llogaritur edhe vlerën e demit te shkaktuar nga moskompensimi ne kohe.

‘’

Prishjen e vendimit nr. 2253, datë 11.07.2019, të Gjykatës Administrative të Apelit dhe dërgimin e çështjet për rigjykim pranë kësaj gjykate, me tjetër trup gjykues.

PERFUNDIMI ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE

KOLEGJI ADMINISTRATIV

TRUPI GJYKUES

SOKOL SADUSHI

ASIM VOKSHI

GENTIAN MEDJA

DATË 16 QERSHOR 2022

NR

RRETHI

NR. AKT

PALËT NDËRGJYQËSE

OBJEKTI

RELATORI

PERFUNDIMI

1.

TIRANE

31003-00161-00-2018

BASHKESIA FETARE PROVINCA FRANCESKANE "ZONJA NUNCIATE" Kundër. DREJTORIA E DREJTIMIT TE PRONES PUBLIKE, MINISTRIA E FINANCAVE-MINISTRIA E BRENDSHME

Detyrimin e organit publik, Drejtoria e Drejtimit te Prones Publike pranë Ministrisë se Financave për nxjerrjen e aktit administrativ te vazhdimit te procedurës se shitjes se pronave per te cilat është likujduar 20 % sipa ligjit dhe pagimin e pjeses tjeter te detyrimit te mbetur prej 80 % te objekteve me letra me vlere dhe bono privatizimi per pronat e pretenduara etj.

A. VOKSHI

Prishjen e vendimit nr.7596 date 22.12.2014 te Gjykates Administrative te Shkalles se Pare Tirane dhe te vendimit nr. 4171 date 06.10.2017 te Gjykates Administrative te Apelit Tirane per pjesen e lene ne fuqi nga kjo gjykate dhe pushimin e gjykimit

2.

TIRANE

31003-00567-00-2018

SHOQERIA "NDREKAJ" SH.P.K Kundër. AUTORITETI RRUGOR SHQIPTARAVOKATURA E SHTETIT-

SHOQERIA "ING. CLAUDIO SALINI GRANDI LAVORI S.P.A SALVATORE MATARRESE S.P.A"

Permbushje e detyrimit kontraktor. Detyrimi i pales se padihir te ktheje shumen prej 244.182 Euro sipas kushteve te marra persiper ne kontraten me nr.2621 Rep dhe Nr. 1483/1 Kol, date 22.11.2012.Pagimin e interesit mujor deri ne momentin e ekzekutimit te detyrimit.

‘’

Ndryshimin e vendimit nr. 5136 date 07.12.2017 te Gjykates Administrative te Apelit Tirane I cili ka lene ne fuqi vendimin nr. 2990 date 13.06.2016 vendime dhe rrezimin e padise

 

PERFUNDIMI ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI

KOLEGJI ADMINISTRATIV

TRUPI GJYKUES

SOKOL SADUSHI

ASIM VOKSHI

GENTIAN MEDJA

DATË 16 QERSHOR 2022

NR

RRETHI

NR. AKT

PALËT NDËRGJYQËSE

OBJEKTI

RELATORI

PERFUNDIMI

1.

TIRANE

31003-00415-00-2018

SHOQERIA "NELSA" SH.P.K Kundër. KORPORATA ELEKTROENERGJITIKE SHQIPTARE (KESH) DREJTORIA E PERGJITHSHME E REZERVAVE MATERIALE TE SHTETIT-PREFEKTURA E QARKUT SHKODER,

Detyrimin e te paditurve te shperblejne demin e shkaktuar paditesit, si pasoje e mosekzekutimit ne kohe te detyrimit qe rrjedh nga zbatimi i kontrates nr. 841/14 prot, date 23.12.2010 dhe kontrates nr. 841/15 prot, date 28.0.2010, ne vleren 109.001.514 leke.

A. VOKSHI

Prishjen e vendimit te Gjykates Administrative te Apelit nr.4485 date 31.10.2017 dhe lenien ne fuqi te vendimit nr. 6792 date 24.11.2014 te Gjykates Administrative te Shkalles se Pare Tirane

2.

TIRANE

31003-00675-00-2018

ARDIT GEGA Kundër. DREJTORIA E PERGJITHSHME E SHERBIMEVE TE TRANSPORTIT RRUGOR

Shperblim demi ne shumen 6000 euro.

‘’

Prishjen e vendimit te Gjykates Administrative te Apelit nr.4904 date 21.11.2017 dhe lenien ne fuqi te vendimit nr. 740 date 22.02.2016 te Gjykates Administrative te Shkalles se Pare Tirane

3.

TIRANE

31003-02393-00-2018

PERPARIM BUSHI Kundër. AVOKATURA E SHTETIT dhe KESHILLI I MINISTRAVE,MINISTRIA E INFRASTRUKTURES DHE ENERGJISE, AUTORITETI RRUGOR

Ndryshimi i pjesshem i VKM nr.656, dt.28/09/2011 persa i perket vleres se shpronesimit te bera per interes publik nga ana e pales se paditur ne favorin e paditesin per pasurine e paluajtshme me nr.pasurie 87/21 me sip.1860 m2 dhe siperfaqe ndertimi 116 m2 e ndodhur ne aksin rrugor Fushe-Kruje - Milot. Detyrimin e pales se paditur te beje shpronesim te pasurise se paluajtshme sipas vleres se tregut

‘’

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga pala Avokatura e Shtetit kunder vendimit nr. 2464 date 19.06.2018 te Gjykates Administrative te Apelit

PERFUDNIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE

(AKTE NORMATIVE, ME KERKESE PER HEQJE DORE NGA REKURSI)

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI

KOLEGJI ADMINISTRATIV

TRUPI GJYKUES

SOKOL SADUSHI

ASIM VOKSHI

GENTIAN MEDJA

ARBENA AHMETI

ERVIN PUPE

DATË 16 QERSHOR 2022

NR

RRETHI

NR. AKT

PALËT NDËRGJYQËSE

OBJEKTI

RELATORI

PERFUNDIMI

1.

TIRANE

31003-02810-00-2018

SHOQERIA "ALBTELECOM" SH.A Kundër. KESHILLI BASHKIAK CERRIK dheBASHKIA CERRIK, AVOKATI I SHTETIT

Shpalljen relativisht te pavlefshëm te Vendimit Nr. 248, dt. 19.12.2017 te Keshillit te Bashkise Cërrik, pasi pika ku përcaktohet "tarifa për përhapjen e linjave" eshte absolutisht i pavlefshëm.

A. VOKSHI

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga pala Albtelekom sha kunder vendimit nr. 171 date 23.10.2018 te Gjykates Administrative te Apelit

2.

TIRANE

31003-00164-00-2019

SHOQERIA "ALBTELECOM" SH.A. Kundër. AVOKATURA E SHTETIT dhe KESHILLI BASHKIAK KONISPOL

Shfuqizimin e pjesshëm te vendimit te Këshillit Bashkiak Konispol Nr.40, dt. 13/12/2017 per piken 3 germa c

‘’

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga pala Albtelekom sha kunder vendimit nr. 177 date 06.11.2018 te Gjykates Administrative te Apelit

3.

TIRANE

31003-00254-00-2020

SHOQERIA "ALBTELECOM" SH.A Kundër. KESHILLI BASHKIAK KAMEZ

Shfuqizimin e pjesshëm te Vendimit te Këshillit te Bashkise Kamez nr. 149, date 19.12.2018 , pika B 1 dhe pika C 5.1.

‘’

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga pala Albtelekom sha kunder vendimit nr. 13 date 04.02.2020 te Gjykates Administrative te Apelit

4.

TIRANE

31003-00299-00-2018

SHOQERIA "ALBTELECOM" SH.A Kundër. KESHILLI I BASHKISE ELBASAN

Shpalljen pjesërisht te pavlefshëm te vendimit nr. 44, date 25.10.2011 dhe vendimit nr. 88, date 26.10.2012 te Këshillit te Bashkise Elbasan.

‘’

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga pala Albtelekom sha kunder vendimit nr. 111 date 23.11.2017 te Gjykates Administrative te Apelit

5.

TIRANE

31003-00699-00-2020

SHOQERIA "ALBTELECOM" SH.A. Kundër. BASHKIA KAVAJE dhe KESHILLI BASHKIAK KAVAJE

Shfuqizimin e pjesshem te vendimit nr.119, dt.22/11/2018 i Keshillit te Bashkise Kavaje pika ku përcaktohet "tarife e përkohshme per linja ajrore dhe

nëntokësore"

‘’

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga pala Albtelekom sha kunder vendimit nr. --- date -- te Gjykates Administrative te Apelit

6

TIRANË

31003-00338-00-2021

SHOQERIA "ALBTELECOM" SH.A. Kundër. BASHKIA ELBASAN, KESHILLI BASHKIAK ELBASAN

Shpalljen relativisht te pavlefshem te vendimit nr.129, dt.20/11/2017 te Keshillit te Bashkise Elbasan, pasi pika qe perkon me tabelen L2 ku percaktohet "tarifa vendore per shfrytezimin e truallit publik per tubacionet, kabllot telefonike, fiber optike" ne masen 20 leke/vit per nje periudhe 1 vjecare, eshte absolutisht e pavlefshme

A.VOKSHI

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga pala Albtelekom sha kunder vendimit nr. 21 date 18.03.2021 te Gjykates Administrative te Apelit

KONSTATIM I SHKELJES SE AFATI TE ARSYESHËM

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI

KOLEGJI ADMINISTRATIV

TRUPI GJYKUES

SOKOL SADUSHI

ASIM VOKSHI

GENTIAN MEDJA

DATË 16 QERSHOR 2022

NR

RRETHI

NR. AKT

PALËT NDËRGJYQËSE

OBJEKTI

RELATORI

PERFUNDIMI

1.

Tirane

Nr. 4

date 29.12.2021

BARDHYL IBRO

Konstatim i shkeljes se afati te arsyeshëm per kërkesën me nr 18 date 11.12.2019 per konstatimin e afatit te arsyeshëm per Gjykatën Administrative te Apelit .

A VOKSHI

Shtyrjen e seances gjyqesore (dhome keshillimi) per ne nje date tjeter per arsye te doreheqjes se relatorit te cështjes .

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte