Shënim: Brenda tre ditëve nga arsyetimi, vendimi u komunikohet palëve, nëpërmjet shpalljes në faqen e internetit të Gjykatës së Lartë dhe me njoftim individual kur palët ose përfaqësuesit e tyre kanë lënë të dhënat elektronike të kontaktit.

PERFUNDIMI ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI

KOLEGJI ADMINISTRATIV

TRUPI GJYKUES:

ASIM VOKSHI

ARTUR KALAJA

GENTIAN MEDJA

DATË 15 QERSHOR 2022

NR.

RRETHI

NR. AKT

PALËT NDËRGJYQËSE

OBJEKTI

RELATORI

PERFUNDIMI

1

TIRANE

31001-01518-2015

SHOQERIA "ABISNET" SHA KUNDËR. BASHKIA TIRANË,DREJTORIA E TAKSAVE DHE TATIMEVE

Anullimin e pjesshem te njoftim vleresimit tatimor te Drejtorise se Pergjithshme te Taksave dhe Tarifave Vendore prane Bashkise Tirane ne lidhje me takes reklame per vitin 2012.

A.VOKSHI

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga palet ndergjyqese ndaj vendimit nr. 2651, datë 01.07.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

2

TIRANE

31003-00461-2015

ISMAIL BALLA KUNDËR. KESHILLI I MINISTRAVE , MINISTRIA E FINANCAVE, AUTORITETI RRUGOR

Ndryshimin pjeserisht te aktit administrativ, vendimit te Këshillit te Ministrave "Për shpronësimin për interes publik te pronareve te pasurive te paluajtshme, prone private.

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga palet ndergjyqese ndaj vendimit nr. 3226, datë 21.07.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

PERFUNDIMI ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI

KOLEGJI ADMINISTRATIV

TRUPI GJYKUES:

ASIM VOKSHI

ARTUR KALAJA

MEDI BICI

DATË 15 QERSHOR 2022

NR.

RRETHI

NR. AKT

PALËT NDËRGJYQËSE

OBJEKTI

RELATORI

PERFUNDIMI

1

TIRANE

31001-00899-2015

MEREM PICARI, KUNDËR. DRSSH TIRANË, ISSH TIRANË

Shfuqizimi i aktit administrativ nr. 24, date 27.09.2012 te Komisionit te Ankimit te DRSSH Tirane.

Detyrimin e palës se paditur qe te njohe vjetërsinë ne pune.

A.VOKSHI

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur DRSSH Tirane ndaj vendimit nr. 4197, datë 14.11.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

2

VLORE

31001-00272-2015

ARBEN BASHA, XHUVI SHARXHI , EDUART DUROLLI, ERINDA BALLANCA, GERTI CALLAKU, ILONKA HANXHARI, MIHALLAQ HANXHARI, KLIMA KAPIDANI, XHAFER ISUFI,.. KUNDËR. KESHILLI I MINISTRAVE AVOKATURA E SHTETIT, BASHKIA VLORE, - MINISTRIA E FINANCAVE, MINISTRIA E INFRASTRUKTURËS DHE ENERGJISË ( ISH MINISTRIA E ZHVILLIMIT URBAN DHE TURIZMIT)

Ndryshim i pjesshem i VKM -se nr.1015, date 27.11.2013, vetem te pjesen qe ka disponuar per vleren e mases se kompesimit ne leke te pronareve te shpronesuar si edhe ne pjesen e percaktimit te siperfaqes se prones se shpronesuar per secilin pronar, per shkak se eshte nxjerre si rrjedhoje e nje shpronesimi ne flagrant me ligjin.

‘’

Prishjen e vendimit nr.269, date 06.03.2014 te Gjykates Administrative te Shkalles se Pare Vlore, dhe vendimit nr. 3916 date 23.10.2014 te Gjykates Administrative te Apelit dhe pushimin e gjykimit te cështjes per paditesat: 1) Xhuvi Sharxhi, 2) Xhafer Isufi, 3) Ilonka Hanxhari, 4) Mihallaq Hanxhari, 5) Klima Kapidani, 6) Arben Basha, 7) Teri Pojani, 8) Gerti Calliku, 9) Valbona Calliku,10) Mimoza Meçaj, 11) Etnik Sopoti, 12) Dorina Ylli, 13) Giuliano Schenetti, 14) Vulnnet Kaçorii, 15) Eduart Durolli, 16) Baki Rakipi, 17) Pano Rakipi, 18) Abdul Deromemaj, 19) Erinda Ballanca.

2. Lenien ne fuqi te vendimit nr. 3916 date 23.10.2014 te Gjykates Administrative te Apelit per pjesen e disponimit ne favor te paditesve Jonuz Ismailaj dhe Sadik Ismailaj.

PERFUNDIMI ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI

KOLEGJI ADMINISTRATIV

TRUPI GJYKUES:

ASIM VOKSHI

ARTUR KALAJA

SOKOL BINAJ

DATË 15 QERSHOR 2022

NR.

RRETHI

NR. AKT

PALËT NDËRGJYQËSE

OBJEKTI

RELATORI

PERFUNDIMI

1

TIRANE

31001-00302-2015

RAZIE MUÇA, KUNDËR. UKT TIRANË

Shfuqizimin e urdherit nr.724, dagte 31.08.2011 dhe kthimin e saj ne punen e meparshme si "faturiste" ne sektorin e faturimit, prane Njesise Bashkiake nr.4 Tirane.

A.VOKSHI

Kalimin e cështjes per gjykim Kolegjit Civil te Gjykates se Lartë si kolegji kompetent nga pikpamja lendore per shqyrtimin e kesaj cështje

2

TIRANE

31003-00493-2015

ELTON META KUNDËR. DREJTORIA E PUNËTORËVE TË QYTETIT

Detyrimi i peles se paditur te paguaje nje demshperblim sa paga e je viti per shkak te zgjidhjes se menjehershme te pajustifikuar te marredhenies s epunes.

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur ndaj vendimit nr. 2649, datë 01.07.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

 

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte