Shënim:Brenda tre ditëve nga arsyetimi, vendimi u komunikohet palëve, nëpërmjet shpalljes në faqen e internetit të Gjykatës së Lartë dhe me njoftim individual kur palët ose përfaqësuesit e tyre kanë lënë të dhënat elektronike të kontaktit.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE (AKT NORMATIV)

PËR SHQYRTIM NË SEANCË GJYQËSORE,

KOLEGJI ADMINISTRATIV

TRUPI GJYKUES:

SOKOL SADUSHI

ASIM VOKSHI

ARBENA AHMETI

GENTIAN MEDJA

SOKOL NGRESI

DATË 15 KORRIK 2022

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Objekti

Relatori


Dispozitivi

1

TIRANË

31001-00806-00-2019

SHOQERIA "OSHEE" SH.A Kundër. KESHILLI BASHKIAK KAMEZ

Shfuqizimin pjeserisht te akteve administrative, Vendimi i Keshillit te Bashkise Kamez nr. 120, dt. 22.11.2017 dhe Vendimit nr. 127, dt. 11.12.2017.

S.SADUSHI

Prishjen e vendimit nr.11, date 31.01.2019, te Gjykates Administrative te Apelit dhe pushimin e gjykimit te ceshtjes.

2

TIRANE

31001-02156-00-2016

SHOQERIA "TOP CHANNEL" SH.A. dhe SHOQERIA ABC NEWS SHA, SHOQERIA TV KLAN SHA, SHOQERIA DIGIT-ALB SHA Kundër. AVOKATURA E SHTETIT dhe AUTORITETI I MEDIAVE AUDIOVIZIVE (AMA),

Shfuqizim i nenit 6.5 te Rregullores se AMA-s miratuar me vendimin e AMA-s nr. 76, dt. 04.04.2016. Marrje e mases se pezullimit te zbatimit te nenit 6.5 te Rregullores se AMA-s.

Seanca gjyqesore shtyhet per ne date 16.09.2022, ora 09.30

3

TIRANE

31003-00860-00-2016

SHOQERIA "TOP CHANNEL" SH.A. dhe SHOQERIA ABC NEWS SHA, SHOQERIA TV KLAN SHA, SHOQERIA DIGIT-ALB SHA Kundër. AVOKATURA E SHTETIT dhe AUTORITETI I MEDIAVE AUDIOVIZIVE (AMA),

Shfuqizimi i nenit 6.5 te Rregullores se AMA-s miratuar me vendimin e AMA-s nr.76, dt.04/04/2016. Marrja e mases se pezullimit te zbatimit te nenit 6.5 te Rregullores se AMA-s miratuar me vendimin e AMA-s nr.76, dt.04/04/2016 deri ne perfundim te gjykimit.

S.NGRESI

Seanca gjyqesore shtyhet per ne date 16.09.2022, ora 10.00

4

TIRANE

31003-01321-00-2016

FABIAN TOPOLLARI Kundër. KESHILLI BASHKIAK TIRANE

Konstatim i pavlefshmërisë absolute te vendimit nr. 58, dt. 30.12.2015 dhe nr. 59, dt. 30.12.2015 te Këshillit Bashkiak Tirane.

Seanca gjyqesore shtyhet per ne date 16.09.2022, ora 10.30,

5

TIRANE

31001-00074-00-2022

INSTITUTI I ÇËSHTJEVE KOMBETARE (INA) Kundër. MINISTRIA E ARSIMIT SPORTEVE DHE RINISE, AVOKATI I SHTETIT

Shfuqizimin e udhëzimit nr. 27, dt. 29.12.2017, te Ministrisë se Arsimit Sporteve dhe Rinise "Për strukturat e brendshme akademike dhe administrative dhe institucionet publike te arsimit te larte".

A.VOKSHI

Lenien ne fuqi te vendimit nr. 74 date 03.11.2021 te Gjykates Administrative te Apelit Tirane

KOLEGJI ADMINISTRATIV

TRUPI GJYKUES

ASIM VOKSHI

ARBENA AHMETI

GENTIAN MEDJA

SOKOL NGRESI

ERVIN PUPE

DATË 15 KORRIK

RRETHI

NR.AKTIT

PALËT NDËRGJYQËSE

OBJEKTI

RELATORI


DISPOZITIVI

6

TIRANE

31001-00251-00-2019

SHOQERI "DELIA GROUP" SH.P.K Kundër. KESHILL BASHKIAK KRUJE

Shfuqizimin e pjesshëm te Vendimit te Këshillit te Komunës Nikel nr. 37, date 26.12.2012 "Për vendosjen e Taksave dhe Tarifave Vendore për vitin 2013 ne Komunën Nikel" pika 9/a, persa i përket tarifës mbi sipërfaqen e pronës qe subjektet përdorin apo vene ne shërbim te biznesit.

A.VOKSHI

Seanca gjyqesore shtyhet per me date 16.09.2022 ora 11.00 per shkak te mungeses objektive te nje nga anetareve te trupit gjykues

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE PËR SHQYRTIM

NE DHOME KESHILLIMI

KOLEGJI ADMINISTRATIV

TRUPI GJYKUES:

SOKOL SADUSHI

ARBENA AHMETI

GENTIAN MEDJA

DATË 15 KORRIK 2022

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Objekti

Relatori


Dispozitivi

19

TIRANE

35005-00128-00-2022

LILJANA DUKA, INGRID DUKA, AIVA DUKA

Kerkohet sigurimi i padise me pale ndergjyqese paditese: Liljana Duka, Ingrid Duka, Aiva Duka, e paditur: Agjencia Shteterore e Kadastres, Drejtoria Vendore Vlore, me pjesmarrejn e Avokatures se Shtetit, Zyra Vendore Vlore, Objekti: Shfuqizimin e mosveprimeve te Agjencise Shteterore te Kadastres Zyra Vendore Vlore si pasoje e shkresave nr. 141311/1 prot, date 07.10.2019, shkresa nr. 3766/1 prot, date 26.02.2020 dhe shkreses nr. 3766/3 prot, date 04.05.2020 te Agjencise Shteterore te Kadastres, etj.

A.AHMETI


Mospranimin e rekursit te paraqitur nga pala paditese Liljana Duka, Ingrid Duka dhe Aiva Duka, ndaj vendimit nr.11, date 01.03.2022 te Gjykates Administrative te Apelit Tirane

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte