Shënim:Brenda tre ditëve nga arsyetimi, vendimi u komunikohet palëve, nëpërmjet shpalljes në faqen e internetit të Gjykatës së Lartë dhe me njoftim individual kur palët ose përfaqësuesit e tyre kanë lënë të dhënat elektronike të kontaktit.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE PËR SHQYRTIM

NE DHOME KESHILLIMI

KOLEGJI ADMINISTRATIV

TRUPI GJYKUES:

SOKOL SADUSHI

ASIM VOKSH

ARBENA AHMETI

DATË 14 KORRIK 2022

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Objekti

Relatori


Dispozitivi

TIRANË

31001-00990-00-2015

SHOQERIA "THANA PESHKIM" SH.P.K Kundër. SHOQERIA "THANA AKUAKULTURE" SH.P.K, MINISTRIA E BUJQËSISË DHE ZHVILLIMIT RURAL

Anullim i Aktit administrativ vendimit nr.4958/4, date 13.08.2012.

S.SADUSHI

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga pala e paditur Thana Akuakulture shpk, dhe Avokatura e Shtetit, ndaj vendimit nr.4178, date 13.11.2014, te Gjykates Administrative te Apelit Tirane.

TIRANË

31003-00185-00-2021

FILIP BUSHGJOKAJ Kundër. INSPEKTORIATI KOMBETAR I MBROJTJES SE TERRITORIT, MINISTRIA E FINANCAVE DHE EKONOMISE, MINISTRIA E INFRASTRUKTURES DHE ENERGJISE

Kerkese per shperblim demi te shkaktuar nga mosekzekutimi ne kohe i detyrimit, kamatat, humbjet e pesuara nga pakesimi i pasurise si dhe fitimi i munguar si dhe cdo dem tjeter duke filluar qe nga data e dhenies se vendimit nr.2283 te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane deri ne daten e ngritjes se padise si dhe shperblim demi te shkaktuar nga mosekzekutimi ne kohe i detyrimit, kamatat, humbjet e pesuara nga pakesimi i pasurise, fitimi i munguar si dhe cdo dem tjeter etj.


Mospranimin e rekursit të paraqitura nga Avokatura e Shtetit kundër vendimit nr. 36 (86-2021-46) datë 25.01.2021 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

TIRANË

31003-00676-00-2020

FATMIRA ALLA, NAIME ALLA, SUZANA ALLA (ALLMUÇA), MAJLINDA DAIZI, BESNIK ALLA, ADNAND ALLA Kundër. KESHILLI I MINISTRAVE, MINISTRIA E BRENDSHME, BASHKIA TIRANE, AVOKATURA E SHTETIT

Kundershtimin e aktit adm., vendimit nr.752, dt.05/09/2013 te K.M."Per shpronesimin per interes publik te pronareve te pasurive te paluajtshme prone private qe preken nga zbatimi i projektit "Bulev. Verior e Rehabilitimi Lumit te Tiranes,faza 1, ne Bashkine Tirane sa i perket procedures se vleres se shpronesimit ne funksion te te drejtave te mia legjitime per shperblim te drejte e ne....

Prishjen e vendimit nr. 289 (86-2020-465) datë 20.02.2020 të Gjykatës Administrative të Apelit dhe lënien në fuqi e vendimit nr. 5680, datë 30.11.2016 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë.

TIRANË

31003-00250-00-2016

GENC TAFAJ Kundër. KOMISIONERI PER MBIKQYRJEN E SHERBIMIT CIVIL

Marrja e mases se sigurimit te padise duke vendosur pezullimin e konkurimeve te pozicioneve te nivelit te larte dhe te mesem drejtues sipas struktures se miratuar per Komisionin per Mbikqyrjen e Sherbimit Civil etj.

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse Genc Tafaj kundër vendimit nr. 50 datë 30.10.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

VLORË

31003-00975-00-2020

SHOQERIA "ALGAN" SH.P.K. Kundër. AGJENCIA SHTETERORE E KADASTRES, DREJTORIA VENDORE VLORE, AVOKATURA E SHTETIT

Shfuqizmi i vendimit nr.7173, dt.22/02/2016 te pales se paditur. Detyrimi i pales se padituri te na pajise me leje legalizimi per objektin 12 kate

Prishjen e vendimit nr. 154 (86-2020-185) datë 30.01.2020 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe lënien në fuqi të vendimin nr. 1162, datë 06.07.2016 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Vlorë.

TIRANË

31001-00047-00-2022

DRITAN XHIXHA Kundër. DREJTORIA E PERGJITHSHME E POLICISE SE SHTETIT

Shfuqizimi teresisht i aktit administrativ urdherit nr. 2363, date 14.06.2018 te Drejtorise se Pergjithshme te Policise se Shtetit, vendimit nr. 110, date 08.06.2018 te Komisionit Qendror te Apelimit qe ka lene ne fuqi vendimin nr. 173, date 26.03.218 te Departamentit per Sigurine Publike, prane Drejtorise se Pergjithshme te Policise se Shtetit. Caktimin e demshperblimit, si dhe rikthimin e paditesit ne strukturat e policise se shtetit.

Prishjen e vendimit nr. 552 (86-2021-636) datë 18.10.2021 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe lënien në fuqi të vendimit nr. 3729 datë 22.10.2018 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë.

TIRANË

31003-00914-00-2019

NAIM RRAFMANI Kundër. DREJTORIA RAJONALE E ALUIZNI-T TIRANA JUG, INSPEKTORIATI KOMBETAR I MBROJTJES SE TERRITORIT, AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR, AVOKATURA E SHTETIT, ZYRA VENDORE TIRANE

Paligjshmeria e aktit administrativ Vendim Nr. 2822, dt. 31.08.2017 te Drejtorit te Drejtorise se ALUIZNI-t Tirana Jug "Per kualifikimin e ndertimit informal". Paligjshmeria e aktit administrativ Vendim "Per prishjen e objektit te kunderligjshem" nr. 16, dt.15.09.2017 i IKMT, pasi eshte ne kundershtim me ligjin dhe faktet. Paligjshmeria e aktit administrativ Vendim "Per denim me gjobe" nr. 10, dt. 15.09.2017 i IKMT, pasi eshte ne kundershtim me ligjin dhe faktet.

Mospranimin e rekurseve të paraqitura nga pala e paditur Agjencia Shtetërore e Kadastrës, Drejtoria Vendore Tiranë, Inspektoriati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit dhe Avokatura e Shtetit kundër vendimit nr. 258 (86-2019-286) datë 01.02.2019 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë për pikën e tretë të objektit të padisë që lidhet me aktin administrativ vendim nr. 10 datë 16.09.2017 “Për dënimin me gjobë“.

Ndryshimin e vendimit nr. 861, datë 09.03.2018 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë dhe vendimit nr. 258 (86-2019-286) datë 01.02.2019 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe rrëzimin e padisë për kërkimet e tjera.

TIRANË

31003-02635-00-2018

KLEVES MUJA, MIRSADA MUJA, RENIS MUJA, ROAN MUJA, SANIJE MUJA, REZART MUJA, FATJON MUJA, BRUNILDA REXHEPI (MUJA) Kundër. DREJTORIA E PERGJITHSHME E BURGJEVE, IEVP SHËNKOLL, LEZHË

Detyrimin e pales se paditur per te paguar ne favor te paditesave shperblimin per demin e plote pasuror dhe jopasuror si dhe shpenzimet e tjera te arsyeshme dhe te nevojshme, te shkaktuara nga ngjarja e ndodhur me date 04/06/2012 ne Institucionin e Ekzekutimit te Vendimeve Penale, Shenkoll Lezhe si pasoje e te cilit mbeti i plagosur rende Kleves Muja.

Mospranimin e rekursit të paraqitura nga pala e paditur IEVP Lezhë, Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve dhe Avokatura e Shtetit kundër vendimit nr. 2826 datë 06.07.2018 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

TIRANË

31003-00199-00-2022

GEZIM ISUFAJ – PROKURORIA PRANE GJYKATES SE SHKALLES SE PARE SHKODER, DREJTORIA E PERGJITHSHME E BURGJEVE

Konstatimin e rehabilitimit duke e quajtur te padenuar kerkuesin shtetasin Gezim Isufaj i biri i Gjok dhe i Mri, i datelindjes 10.09.1970, ne lidhje me denimin e dhene me vendimin nr. 347, date 08.10.2013 te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Shkoder i denuar per vepren peale te "Fallsifikimit te dokumentave" parashikuar nga neni 186/3 i K.Penal. Konstatimin e rehabilitimit duke e quajtur te padenuar kerkuesin shtetasin Gezim Isufaj i biri i Gjok dhe i Mri, i datelindjes 10.09.1970, ne lidhje me denimin e dhene, me vendimin nr. 433, date 12.12.2013 te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Shkoder i denuar per vepren penale te "Fallsifikimit te dokumentave" parashikuar nga neni 186/3 i K.Penal. Te urdherohet Zyra e Gjendjes Civile, Drejtoria e Pergjithshme te beje shenimet perkatese ne Rregjistrin e Gjendjes Gjyqesore.

Rregullimin e kompetences lendore te gjykatave ne mosmarreveshje, duke percaktuar Gjykaten e Rrethit Gjyqesor Shkoder si gjykate kompetente.

Prishjen e vendimit nr.297 (2869), date 18.05.2021, te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Shkoder

TIRANË

31003-00227-00-2019

ORKIDA JICA Kundër. AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE

Detyrimin e pales se paditur t'i paguaje paditeses si demshperblim pagen e 1 (nje) viti per zgjidhje te menjehershme dhe te pajustifikuar te marredhenieve te punes. Detyrimin e pales se paditur ti paguaje paditeses si demshperblim pagen e 2 muajve per mosrespektimin e afatit te njoftimit. Detyrimin e pales se paditur ti paguaje paditeses si demshperblim pagen e 2 muajve per mosrespektimin te procedures se largimit.

Mospranimin e rekursit te pales se paditur Agjensia e Trajtimit te Pronave kunder vendimit nr.3751, date 23.10.2018 te Gjykates se Administrative Tirane.

TIRANE

31003-01158-00-2019

VERGJINUSH NEZO Kundër. AVOKATI I SHTETIT M.I.E. dhe, A.RR.SH.,

Anullimin e pjesshem te VKM nr.122, dt.05/03/2014. Detyrimin e te paditurit per nje ndryshim ne piken 64 te VKM nr.122/2014 "Per shpronësimin ne interes publik te pronareve te pasurive te paluajtshme qe preken nga ndertimi i segmentit rrugor Unaza e madhe e Tiranes, ku emri i pronarit qe perfiton shperblimin nga familja Kruja te behet Vergjinush Nezo etj.

A. VOKSHI

Ndryshimin e vendimit nr. 1086 (80-2017-1116), datë 20.03.2017 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë dhe vendimit nr. 790 datë 16.04.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit dhe rrëzimin e padisë.

TIRANE

31003-02125-00-2015

LILJANA RAMASACO Kundër. MINISTRIA E SHENDETESISE dhe AUTORITETI SHENDETESOR RAJONAL,

Detyrimin e palës se paditur ARSH Tirane te dëmshpërblej paditësin per zgjidhjen e menjëhershme e pa shkaqe te justifikuara te marrëdhënies se punës.

‘’

Mospranimin e rekurseve të paraqitura nga pala e paditur Autoriteti i Shëndetësor Rajonal Tiranë dhe Ministria e Shëndetësisë kundër vendimit nr. 790 datë 16.04.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

TIRANE

31003-00773-00-2019

ARMOND ZHUBI Kundër. AGJENCIA E INTELIGJENCES DHE SIGURISE SE MBROJTJES dhe MINISTRIA E MBROJTJES

Detyrimin e te paditurit te me dëmshpërbleje me 12 paga mujore për shkak te zgjidhjes se pajustifikuar te marrëdhënies se punës; 2 muaj page për shkak te mosrespektimit te afateve te njoftimit; 2 muaj page per shkak te mosrespektimit te procedurës se zgjidhjes se kontratës se punës, 2 muaj page shpërblim per vjetërsi ne pune.

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitura nga pala e paditur Agjencia e Inteligjencës dhe Sigurisë së Mbrojtjes kundër vendimit nr. 4454 datë 06.12.2018 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

TIRANE

31003-00976-00-2015

VALTER ALIU Kundër. BASHKIA TIRANE

detyrimi i pales se paditur te dëmshpërbleje paditësin me 3 paga mujore per zgjidhje te kontratës se punës pa respektuar afatet e njoftimit.

‘’

Mospranimin e rekurseve të paraqitura nga pala e paditur Bashkia Tiranë dhe pala paditëse Valter Aliu kundër vendimit nr. 4358 datë 01.12.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

ADM APEL

31003-02806-00-2018

RIZA BAJRAMI

Sigurimin e padisë. Pezullimin e veprimeve juridike dhe vendosjen e kufizimeve si dhe shënimeve përkatëse ne kartelat e pasurive te paluajtshme pranë ZVRPP Tirane mbi pasuritë nr. 4/249, 4/241 dhe pasurinë nr. 4/656.

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga kërkuesi Riza Bajrami kundër vendimit nr. 136 datë 25.09.2018 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë

DIBER

31003-02265-00-2015

ISNI KALIA Kundër. DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE DIBER dhe ISSH

Anullimi i vendimit Nr.44/1, dt.04/11/2009 te DRSSH Dibër. Detyrimi i te paditurve për rilidhjen e trajtimit te veçante nga momenti i ndërprerjes e ne vazhdim.

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga DRSSH kundër vendimit nr. 1871 datë 14.09.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë

TIRANE

31001-01660-00-2015

QATIP ALIAJ Kundër. INSTITUTI I SIGURIMEVE SHPQERORE TIRANE dhe DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Shfuqizim i vendimit per caktim pensioni te parakohshëm per vjetërsi sherbimi miratuar nga DRSSH Tirane i cili ka filluar te zbatohet me date 01.09.2006. Detyrimin e DRSSH Tirane te beje rillogaritjen e pension t te parakohshëm.

‘’

Seanca gjyqesore (dhome keshillimi) shtyhet per ne nje date tjeter me shpallje per shkak te doreheqjes se kryesuesit te trupit gjykues nga gjykimi i kesaj cështje.

DURRES

31003-02076-00-2015

NDRICIM AHMETI Kundër. DREJTORIA E PERGJITHSHME E BURGJEVE dhe IEVP PEQIN

Marrja e mases se pezullimit te aktit administrativ urdherit nr. 7852/4 dt 20.8.2014 nxjerre nga Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve. Marrja e masës se pezullimit te aktit administrativ akt i nxjerre nga Drejtoria e IEVP Peqin, dt. 29.8.2014, nr prot 2660. Revokim i urdherit 7852/4 dt 20.8.2014 , revokim i aktit administrativ urdherit nr prot 2660 ,dt 29.8.2014 nxjerre nga Drejtoria IEVP Peqin. Rregullimin e pasojave juridike te akteve te sipërcituara. Rikthimin ne pune dhe dëmshpërblim page.

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga IEVP Peqin kundër vendimit nr. 1871 datë 14.09.2015 ë Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë

DURRES

31001-01629-00-2015

IXHLOLA DOCI Kundër. ASHK ZYRA VENDORE DURRES, ASHK TIRANE (ISH ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME DURRES dhe ZYRA QENDRORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME TIRANE)

Konstatimin e pavlefshmërisë se aktit administrative, urdhër te Zyrës Qendrore te Regjistrimit te Pasurive te Paluajtshme Tirane.

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga ASHK kundër vendimit nr. 1871 datë 14.09.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë

DURRES

31003-02234-00-2015

HENKEL QERIMI Kundër. ASHK ZYRA VENDORE DURRES, ASHK TIRANE (ISH ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME DURRES dhe ZYRA QENDRORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME TIRANE)

Detyrimin e te paditurit te me dëmshpërbleje me pagën e nje viti për zgjidhje te menjëhershme, te pajustifikuar te kontratës se punës. Detyrimin e te paditurit te me dëmshpërbleje me pagën e 3 muajve per mosrespektim te afateve te njoftimit te zgjidhjes se kontratës se punës etj.

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga ASHK kundër vendimit nr. 1831 datë 09.09.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë

TIRANE

31003-02521-00-2018

GUXIMTAR BOCI Kundër. KESHILLI I LARTE I DREJTESISE

Marrjen e masave te tjera te përshtatshme dhe konkretisht, duke vendosur: Detyrimin e palës se paditur ti paguaje paditësit pagën e një viti, si gjyqtar nga momenti i ndërprerjes se pagës deri ne datën e shpalljes se vendimit përfundimtar te çështjes

‘’

Mospranimin e rekursit të palës së kërkuese (paditëse), Guximtar Boçi kundër vendimit nr. 98, datë 11.06.2018 të Gjykatës Administrative të Apelit.

GJ. AP ADM.

TIRANE

35005-00179-00-2022

LIMAN KENGA

Kërkohet sigurimi i padisë, marrjen e masës se sigurimit: Pezullimin e ndërtimeve dhe i legalizimit prane ASHK Diber mbi pronat. Vendosja e sekuestros konservative deri ne perfundim te gjykimit administrativ ne Gjykaten Administrative te Shkalles se Pare Tirane dhe Gjykates se Apelit Administrativ Tirane.

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse Liman Kenga kundër vendimit nr. 14, datë 04.05.2022 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

23

TIRANË

31003-00738-00-2015

MAJLINDA CECA Kundër. SHERBIMI SOCIAL SHTETEROR

Demshperblim prej nje viti per zgjidhje te menjehershme te pajustifikuar te kontrates se punes.


A.AHMETI

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Sherbimi Social Shteteror kundër vendimit nr.4231, dt.18.11.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë

24

TIRANË

31001-01276-00-2015

PJETER PERGJEGJAJ Kundër. DREJTORIA E E POLICISE SE SHTETIT

Kthim leje per drejtimin e makines.

Prishjen e vendimit Nr.139, date 29.01.2015 te Gjykates Administrative te Apelit dhe dergimin e çeshtjes per gjykim prane kesaj gjykate me tjeter trup gjykues

25

DURRËS

31001-01268-00-2015

MIHAL KOJA Kundër. KESHILLI I QARKUT DURRES

Zgjidhjen e mosmarreveshjes se punes ndermjet paditesit dhe pales se paditur duke e detyruar palen e paditur demshperblimin me pagen e nje viti per shkak te zgjidhjes se menjehershme te kontrates se punes pa shkaqe te arsyeshme.

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Keshilli i Qarkut Durres kundër vendimit nr.305, dt.19.02.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit

26

TIRANË

31001-00779-00-2015

VALMIR VANTASI Kundër. DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE TIRANE

Anullimin e vendimit nr.19, date 29.05.2013 te KSHC.

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve kundër vendimit nr.129, dt.04.02.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit

27

TIRANË

31001-01286-00-2015

ALTIN PASKO Kundër. MINISTRIA E SHENDETSISE, SPITALI UNIVERSITAR OBSTETRIK GJINEKOLOGJIK “MBRETERESHA GERALDINE”

Shfuqizimin e aktit administrativ te Ministrit te Shendetsise.

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Spitali Universitar Obstetrik Gjinekologjik “Mbreteresha Geraldine” Tirane kundër vendimit nr.3088, dt.15.07.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë

28

DURRËS

31003-00511-00-2016

SHOQERIA "A.E.O.T" SH.A. Kundër. DREJTORIA E PERGJITHSHME E DOGANAVE, DEGA E DOGANES DURRES

Shfuqizimin tersisht te aktit administrativ, vendim i Drejtorise se Pergjithshme te Doganave, Shfuqizimin teresisht te akteve administrative, marrjen e mases se sigurimit te padise etj.

Prishjen e vendimit Nr.304, date 18.02.2016 te Gjykates Administrative te Apelit dhe kthimin e ceshtjes per rishqyrtim ne kete gjykate me tjeter trup gjykues

29

TIRANË

32

BANKA E SHQIPERISE Kundër. NERITAN VITO, KOMISIONERI PER MBROJTJEN NGA DISKRIMINIMI

Pezullimi i ekzekutimit te vendimit Nr.1908 (80-2017-1949), date 08.05.2017 i Gjykates Administrative te Shkalles se Pare Tirane, ndryshuar me vendimin nr.83, date 25.02.2022 te Gjykates Administrative te Apelit Tirane

Mospranimin e kerkeses se kërkuesit Banka e Shqiperise, perfaqesuar nga Avokatura e Shtetit per pezullimin e ekzekutimit te vendimit nr.1908 (80-2017-1949), dt.08.05.2017 te Gjykates Administrative te Shkalles se Pare Tirane ndryshuar me vendimin nr.83, date 25.02.2022 te Gjykates Administrative te Apelit

30

TIRANË

31003-00489-00-2016

BLEDAR LIKAJ Kundër. AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE TIRANE (ISH-AGJENCIA E KTHIMIT DHE KOMPENSIMIT TE PRONAVE)

Deklarimin e pavlefshem te zgjidhjes se kontrates se punes me te paditurit dhe detyrimin e te paditurit te me paguaje 1 vit page, 3 muaj per mosrespektim te afateve te njoftimit si dhe shperblimin per zgjidhje te kontrates se punes pa shkaqe te arsyeshme.

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit te Pronave Tirane kundër vendimit nr.2593, dt.03.12.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë

31

TIRANË

31003-02542-00-2015

KUJTIM DOKU Kundër. DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Pagim mase pensioni te parakohshem.

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Drjetoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore Tirane dhe pala paditese Kujtim Doku, kundër vendimit nr.1842, dt.09.09.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë

32

KORÇË

31003-02285-00-2015

ALFRED BULLI Kundër. DREJTORIA E PERGJITHSHME E DOGANAVE

Detyrimin e pales se paditur per demshperblimin me pagen e nje viti pune si pasoje e zgjidhjes se kontrates se punes pa shkaqe te justifikuara. Detyrimin e pales se paditur per demshperblim per mosrespektim te procedurave te largimin ne masen e dy muajve etj.

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Drejtoria e Përgjithshme e Doganave kundër vendimit nr.1505, dt.24.06.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë

33

TIRANË

31003-01810-00-2015

RAMAZAN KALOSHI Kundër. DREJTORIA E PERGJITHSHME E DOGANAVE

Kundershtim i aktit administrativ nr. 21233/13 Prot, date 26.12.2013 te Drejtorit te Pergjithshem te Doganave per largimin e paditesit nga puna. Demshperblim page per shkak te zgjidhjes se kontrates se punes ne menyre te menjehershme e te pajustifikuar.

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Drejtoria e Përgjithshme e Doganave kundër vendimit nr.1998, dt.21.05.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë

34

GJIROKASTËR

31003-02501-00-2015

LUAN HYSENI Kundër. DREJTORIA E POLICISE SE QARKUT GJIROKASTER

Detyrimin e pales se paditur te me demshperbleje per shkak te paligjshmerise te aktit administrativ, urdherit nr.299/b, dt.31/03/2014 ne masen e 12 pagave mujore.

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditese Luan Hyseni kundër vendimit nr.2195, dt.21.10.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë

35

TIRANË

31003-00767-00-2016

ATALVIN NICO Kundër. AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE TIRANE (ISH-AGJENCIA E KTHIMIT DHE KOMPENSIMIT TE PRONAVE)

Rikthimin ne vendin e punes. Detyrimi i pales se paditur te me paguaje pagen e nje viti pune si pasoje e zgjidhjes se menjehershme dhe pa shkaqe te arayeshme te marredhenies se punes etj.

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Agjencia e Trajtimit te Pronave Tirane kundër vendimit nr.120, dt.28.01.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë

36

TIRANË

31003-02227-00-2016

OLIZANA PEMATI Kundër. AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE TIRANE (ISH-AGJENCIA E KTHIMIT DHE KOMPENSIMIT TE PRONAVE)

Konstatimin e pavlefshmerise absolute te aktit administrativ. Detyrimin e pales se paditur te me demshperbleje per shkak te zgjidhjes se menjehershme dhe pa shkaqe te arsyeshme te kontrates se punes ne masen e 16 pagave mujore etj.

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Agjencia e Trajtimit te Pronave Tirane kundër vendimit nr.2770, dt.22.09.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë

37

TIRANË

31003-02431-00-2016

FOTAQ CALI Kundër. AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE

Demshperblim page per shkak te zgjidhjes se kontrates se punes.

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Agjencia e Trajtimit te Pronave Tirane kundër vendimit nr.2771, dt.22.09.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë

38

TIRANË

31003-02019-00-2016

FATBARDHA TERNOVA Kundër. AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE

Demshperblim page.

Mospranimin e rekursit të pales se paditur Agjencia e Trajtimit te Pronave kundër vendimit nr.1939, dt.30.06.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë

39

TIRANË

35008-00141-00-2022

ANESTI LUBONJA, EDJOLA ARGJIRI

Kunder vendimit nr. 4320 (80-2018-4403), dt. 26.11.2018, te Gjykates Administrative te Shkalles se Pare Tirane, me pale: Padites Anesti Lubonja, Edjola Argjiri, I paditur: Agjencia e Prokurimit Publik, Tirane. Person i trete: Ministria e Bujqesise dhe Zhvillimit Rural. Objekti: 1. Konstaimin e pavlefshmerise absolute te vendimit nr. 35, dt. 04.05.2018 "Hetim Administrativ" te Agjencise se Prokurimit Publik. 2. Anullimin teresisht te pasojave te sjella nga ky akt administrativ. 3. Detyrimin e pales se paditur per pagimin e shpenzimeve gjyqesore, avokatore si dhe permbarimore.

Mospranimin e rekursit te veçante te pales paditese Anesti Lubonja dhe Edjola Argjiri kunder vendimit Nr.16 (86-2022-70), date 16.02.2022 te Gjykates Administrative Tirane

TRUPI GJYKUES

ASIM VOKSHI

ARBENA AHMETI

GENTIAN MEDJA

DATË 14 KORRIK 2022

RRETHI

NR.AKTIT

PALËT NDËRGJYQËSE

OBJEKTI

RELATORI


DISPOZITIVI

40

TIRANE

31003-02348-00-2015

VJOLLCA VASJARI (MERKAJ) Kundër. MINISTRIA E ARSIMIT DHE SPORTIT-DEPARTAMENTI I ADMINISTRATES PUBLIKE

Anullimin e vendimit nr.126, dt.25/11/2010, te Komisionit te Shërbimit Civil si nje akt i paligjshëm. Anullimin e vendimit nr.980/3, dt. 01/03/2010 te Sekretarit te Përgjithshëm te Ministrit te Arsimit dhe te Shkences per dhenien e mases disiplinore "Largim nga shërbimi civil" ndaj paditëses etj.

A. VOKSHI

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur, Ministria e Arsimit dhe Sportit kundër vendimit nr. 1560, datë 26.06.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit.

41

TIRANE

NR. AKTI 4

Date: 29.12.2021

BARDHYL IBRO

Konstatim i shkeljes se afatit te arsyeshëm per kërkusen nr. 18 date 11.12.2019 per konstatimin e shkeljes se afatit te arsyeshëm te Gjykatës Administrative te Apelit

‘’

Seanca gjyqesore (dhome keshillimi) shtyhet per ne nje date tjeter me shpallje per shkak te doreheqjes nga gjykimi i kesaj cështje te dy nga anetareve te trupit gjykues te ndodhur ne kushtet e pengeses ligjore per shqyrtimin e cështjes.

KOLEGJI ADMINISTRATIV

TRUPI GJYKUES:

ARBENA AHMETI

ASIM VOKSHI

GENTIAN MEDJA

DATË 14 KORRIK 2022

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Objekti

Relatori


Dispozitivi

42

ELBASAN

31001-00524-00-2015

SOKOL LULGJURAJ Kundër. MINISTRIA E PUNEVE PUBLIKE DHE TRANSPORTIT, BASHKIA ELBASAN, AGJENCIA SHTETERORE E KADASTRES, ASHK ELBASAN (ISH-DREJTORIA QENDRORE E ALUIZNIT, DREJTORIA RAJONALE ELBASAN E ALUIZNIT), BURBUQE KOCANI, SHEGUSH NISHKU (KOÇANI), ARIF KOÇANI, ALEMSHA BIÇOKU (KOÇANI), MIMOZA BIBA (KOÇANI), MIGENA ZYMA (KOÇANI), PETRIT KOÇANI

Anullimin e lejes se ndertimit te ish Keshillit te Rregullimit te Territorit te Bashkise Elbasan , ne lidhje me pjesen qe ka disponuar ne dobi te te paditurve Kocani.

A.AHMETI


Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditese Sokol Lulgjuraj kundër vendimit nr.2730, dt.02.07.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë

KOLEGJI ADMINISTRATIV

TRUPI GJYKUES:

SOKOL SADUSHI

ARBENA AHMETI

GENTIAN MEDJA

DATË 14 KORRIK 2022

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Objekti

Relatori


Dispozitivi

43

TIRANE

35005-00128-00-2022

LILJANA DUKA, INGRID DUKA, AIVA DUKA

Kerkohet sigurimi i padise me pale ndergjyqese paditese: Liljana Duka, Ingrid Duka, Aiva Duka, e paditur: Agjencia Shteterore e Kadastres, Drejtoria Vendore Vlore, me pjesmarrejn e Avokatures se Shtetit, Zyra Vendore Vlore, Objekti: Shfuqizimin e mosveprimeve te Agjencise Shteterore te Kadastres Zyra Vendore Vlore si pasoje e shkresave nr. 141311/1 prot, date 07.10.2019, shkresa nr. 3766/1 prot, date 26.02.2020 dhe shkreses nr. 3766/3 prot, date 04.05.2020 te Agjencise Shteterore te Kadastres, etj.

A.AHMETI


Shtyre per nje date tjeter

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte