REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E LARTË
ZYRA E SHTYPIT

Tiranë, 19.05.2021

NJOFTIM PËR MEDIAN

Në datën 19.05.2021 u zhvillua mbledhja e Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë.

Në bazë të nenit 31, pika 1 të Ligjit nr. 98/2016, “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”, kryetar i këtij kolegji u zgjodh gjyqtari Ilir Panda.

 

Zyra e Shtypit
Tel/Fax:04227806
http://www.gjykataelarte.gov.al

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte