NJOFTIM

Bazuar në nenin 13, pikat 1 dhe 4, si dhe nenin 247, pika 1, shkronja d) të ligjit nr.115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, në datë 08.10.2021, ora 11.00, në mjediset e Këshillit të Lartë Gjyqësor do të zhvillohet Mbledhja e Përgjithshme e gjyqtarëve të të gjitha niveleve me këtë rend dite:

1. Zgjedhja e anëtarëve të Këshillit të Lartë Gjyqësor.

2. Zgjedhja e anëtarit të Këshillit Drejtues të Shkollës së Magjistraturës, nga radhët e gjyqtarëve me përvojë.

Për pikën e parë të rendit të ditës Gjykata e Lartë ka bërë njoftimin lidhur me kandidaturat që do të marrin pjesën në garën për anëtarë të Këshillit të Lartë Gjyqësor.

Për pikën e dytë të rendit të ditës Gjykata e Lartë iu bën thirrje gjyqtarëve me përvojë, që kanë kontribuar si ekspertë në programin e trajnimit fillestar dhe vazhdues apo në programe të tjera pranë Shkollës së Magjistraturës të paraqesin kandidaturën e tyre për anëtar të Këshillit Drejtues, duke depozituar aplikimin pranë kësaj gjykate.

Zëvendëskryetari

Sokol Sadushi

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte