Struktura dhe Klasifikimi

Nr.

Funksioni / Pozicioni

Numri

Klasa

Kategoria

I.

KRYETARI I GJYKATES

1

Ligj

II.

Zv/KRYETARI I GJYKATES

1

Ligj

III.

Kabineti i Kryetarit

4

Drejtor

1

I

I-a

Keshilltar

2

II

II-a

Sekretare

1

VKM nr. 446/2009

IV.

TRUPA GJYQESORE

17

Ligj

V.

KANCELARI

1

II

II-a

VI.

NJESIA SHERBIMIT LIGJOR

34

VII.

QENDRA E DOKUMENTACIONIT

3

Ligj

Drejtor

1

II

II-b

1.

Sektori i Publikimit dhe i Statistikave

1

Pergjegjes sektori

1

III

III-a

Specialist

1

III

III-b

2.

Sektori i kerkimit ligjor dhe biblioteka

2

Specialist

2

III

III-b

VIII.

DREJTORIA E ADMINISTRIMIT GJYQESOR

20

Kryesekretar

1

II

II-b

1.

Sekretaria e regjistrimit te ceshtjeve

10

Pergjegjes sektori

1

III

III-a

Sekretare regjistrimi

6

III

III-b

Specialist protokolli

1

III

III-b

Specialist arkive

2

III

III-b

2.

Sekretaria gjyqesore

9

Sekretare gjyqesore

9

III

III-b

IX.

DREJTORIA E MARREDHENIEVE ME PUBLIKUN DHE ME JASHTE

6

Drejtor

1

II

II-b

1.

Sektori i Marredhenieve me Publikun dhe Median

3

Specialist

3

III

III-b

2.

Sektori i Marredhenieve me Jashte

3

Pergjegjes sektori

1

III

III-a

Specialist

2

III

III-b

X.

DREJTORIA BURIMEVE NJEREZORE, FINANCIARE DHE SHERBIMEVE

33

Drejtor

1

II

II-b

1.

Sektori i burimeve njerezore dhe sherbimeve

29

Specialist personeli

1

III

III-b

Specialist sherbimesh

1

III

III-b

Magazinier

1

VII + 20% veshtirsi

Shofer per Kryetarin

2

VII + 13500 leke

Shofere per Gjyqtaret

18

VI + 9500 leke

Shofer per Kancelarin

1

V + 6500 leke

Shofer korrier

1

VI

Punonjes mirembajtje

1

VII + 20% veshtirsi

Punonjes pastrimi

3

III + 20% veshtirsi

2.

Sektori i finances dhe buxhetit

3

Pergjegjes sektori

1

III

III-a

Specialist finance

2

III

III-b

XIV.

DREJTORIA E TEKNOLOGJISE SE INFORMACIONIT DHE SIGURISE

11

Drejtor

1

II

II-b

1.

Sektori IT

3

Specialist IT

3

III

III-b

2.

Sektori i sigurise

7

Pergjegjes sektori

1

III

III-a

Specialist sigurie

3

III

III-b

Punonjes rendi

3

VIII+5340 lek veshtiresi

TOTAL

131

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte