Statistika 2017

18.01.2018

STATISTIKA 2017

Gjykata e Lartë e Republikës së Shqipërisë, gjatë vitit 2017, në përmbushje të detyrimeve kushtetuese e ligjore, është përpjekur që nëpërmjet vendimeve gjyqësore të realizojë misionin bazë të saj që është konsolidimi dhe unifikimi i praktikës gjyqësore, gjë që ndikon drejtpërsëdrejti në forcimin e parimeve të shtetit të së drejtës dhe garantimin sa më mirë të të drejtave dhe lirive themelore të individit.

Nga analiza e të dhënave statistikore, rezultoi se në Gjykatën e Lartë në vitin 2017 janë trajtuar gjithsej 4713 çështje, prej të cilave 1507 çështje nga Kolegji Civil , 2060 çështje nga Kolegji Administrativ, 1128 çështje nga Kolegji Penal si dhe 18 çështje Juridiksion Fillestar.

Aktualisht pranë kësaj gjykate mbeten për tu trajtuar nga trupa e gjyqtarëve 22500 çështje, të prapambetura.

Numri i madh i çështjeve të grumbulluar ndër vite mbetet një problem shqetësues për veprimtarinë e Gjykatës së Lartë, i cili ndikon drejtpërdrejtë në ecurinë e administrimit të shpejtë dhe efektiv të drejtësisë. Gjykata e Lartë duke qenë e ndërgjegjshme për rendësinë që ka ky problem është angazhuar në mënyrë serioze për zgjidhjen e tij.

PËRMBLEDHJA E VENDIM-MARRJES SIPAS KOLEGJEVE PËRKATËSE VITI 2017

KOLEGJET MOSPRANIME
GJYQE

PEZULLIME,
KOLEGJI GUSHT
KALIME
PËR GJYQ

TOTALI
PËR KOLEGJ

Kolegji Administrativ

756

897

239

48 PENALE

120

2060

Kolegji Civil

922

171

372

42

1507

Kolegji Penal

855

153

-

120

1128

TOTALI

2533

1221

659

282

4695

(+18 juridiksione fillestare)

TOTALI 4713

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte