REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E LARTË
ZYRA E SHTYPIT

Tiranë, 26.03.2018

NJOFTIM PËR MEDIAN

ÇESHTJET ADMINISTRATIVE SIPAS LISTES SE MEPOSHTME TE SHPALLUARA PËR TU SHQYRTUAR ME DATE 27.03.2018 ME RELATOR Z. ARDIAN DVOR A NI SHTYHEN PËR ME DATE 10.04.2018 ORA NE VARESI TE LISTES.

  LISTA E ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE PËR GJYKIM

( NË SEANCË GJYQËSORE ME PRANI TË PALËVE )

KOLEGJI ADMINISTRATIV

DATË 27 MARS 2018

NR.

RRETHI

NR. AKT

PALËT NDËRGJYQËSE

ORA

RELATORI

1

TIRANË

02313/14

PREFEKTI I QARKUT TIRANË - ABDULLA XHAMETA - ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TË PASURIVE TË PALUAJTSHME - SHAZIVAR DERVISHI, AVOKATURA E SHTETIT

09.30

A.DVORANI

2

TIRANË

02840/14

AGIM MATRAKU - REPARTI USHTARAK NR. 3300 RINAS, TIRANË

09.40

  SHPALLUR MË DATË 12.03.2018

 

Zyra e Shtypit
Tel/Fax:04227806
http://www.gjykataelarte.gov.al

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte