REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E LARTË
ZYRA E SHTYPIT

Tiranë, 07.03.2018

NJOFTIM PËR MEDIAN

NJOFTIM

ÇESHTJET PENALE TE PLANIFIKUARA PER TU SHQYRTUAR SOT ME DATE 07 MARS 2018 SIPAS LISTES SE ME POSHTME, DO TE SHTYHET PER ME DATE

04 PRILL 2018 NE TE NJEJTIN ORAR

NR

RRETHI

NR.AKT

PALET NDERGJYQESE

ORA

RELATORI

1.

GJ.K.R.T

56250-00202-00-2016

ERGEST PRIFTI

EZMIR JAURI

FADIL DEMAJ

NAIM MALOKU

Neni 283/a-2, 300 i K. Penal

09.00

E.ISLAMAJ

2.

VLORE

59403-00882-00-2016

EUGEN RAMA

Neni 512 K.Pr.Penal

09.20

3.

GJ.K.R.T

59403-00403-00-2017

ZABIT FISNIKU

Neni 480, 512 e vijues te K.Pr.Penale, neni 6, 10 i K.Penal, neni 34 i Kushtetutes se RSH, Konventa e Ekstradimit.

09.40

A.ZENELI

4.

VLORE

59403-00952-00-2017

MARIGLEN DOGA

Neni 512 e vijues te K.Pr.Penale.

10.00

5.

KORÇE

56250-00462-00-2016

LEDION SELIMI

Neni 283/1 i K. Penal.

10.20

T.NDRECA

6.

VLORE

53601-01176-00-2017

ANDI GJIKNURI

SHOQERIA "ANDI" SH.P.K

Neni 180/1 i K.Penal

10.40

7

DURRES

59403-01347-00-2017

ADRIATIK MATRANXHI (SPAHIA)

Neni 512 e vijues te K.Pr.P.

11.00

 

Zyra e Shtypit
Tel/Fax:04227806
http://www.gjykataelarte.gov.al

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte