REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E LARTË
ZYRA E SHTYPIT

Tiranë, 03.09.2019

NJOFTIM PËR MEDIAN

Në mbështetje të pikës 1 të nenit 125 dhe pikës 1 të nenit 149/d të Kushtetutës, të nenit 229, pikës 1 të nenit 234, 235 e vijues të ligjit nr. 115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, nisur nga vendimi nr. 201 datë 22.08.2019 i Gjykatës Administrative të Apelit që ka disponuar shfuqizimin e vendimit nr. 108 datë 02.08.2019 dhe vendimit nr. 109 datë 02.08.2019 të Këshillit të Emërimeve në Drejtësi,


KED vendosi, thirrjen e mbledhjes së radhës së Këshillit në datën 04.09.2019 në orën 14.00 me këtë rend dite:


1. Pyetje dhe sqarime drejtuar ekspertit, lidhur me mendimet e dhëna në aktin e ekspertimit për rastin e verifikimit të kandidaturës së Znj. Zhaklina Peto.

 

Zyra e Shtypit
Tel/Fax:04227806
http://www.gjykataelarte.gov.al

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte