REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E LARTË
ZYRA E SHTYPIT

Tiranë, 01.07.2021

NJOFTIM PËR MEDIAN

Bazuar në Ligjin Nr. 115/2016 “Për organet e Qeverisjes së sistemit të Drejtësisë” dhe “Rregullores së Brendëshme për Funksionimin e Këshillit të Emërimeve në Drejtësi” (e përditësuar), njoftohet thirrja e mbledhjes e K.E.D.-së,


“Ditën e hënë, më 05 Korrik 2021 ora 14 00, pranë Gjykatës së Lartë të Republikës së Shqipërisë, me rend dite:

  1. Miratimi nen për nen i përmbajties së Rregullores “Mbi detyrat e këshilltarëve e personelit administrativ të Gjykatës së lartë në mbështetje të veprimtarisë së K.E.D.” (vijim)
  2. Mbi hapjen e procedurës së aplikimit të kandidatëve për anëtar në Gjykatën Kushtetuese nga organi i emërtesës, Gjykata e Lartë : informacion, detyra.
  3. Te tjera.”

 

Zyra e Shtypit
Tel/Fax:04227806
http://www.gjykataelarte.gov.al

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte