Nr. 199/4 Regj.Themeltar                                        Tiranë, më 15.09.2021

SHPALLJE PËR EFEKT NJOFTIMI

Pranë Gjykatës së Lartë, është paraqitur për gjykim kërkesa për revokimin e pezullimit të ekzekutimit të vendimit, që i përket:

KËRKUES: DASARA SHEQERI, HYRIJE SHEQERI, RINOLA SHEQERI, MAJLINDA RUÇO (SULÇE),ALBANA NANO (SULÇE), FLAMUR SHEQERI, QERIM PLUMBI, BRIKENA VORPSI, FATIME RELI, ELSA LAÇI (PLUMBI), JURGEN PLUMBI PËRFAQËSUAR NGA DRITAN NANO

OBJEKTI: Revokimin e vendimit nr.199 datë 14.05.2018 të Gjykatës së Lartë.

BAZA LIGJORE: Neni 479/6 i K.Pr.Civile.

Gjykata ka vendosur që njoftimi i palëve KIMETE BRARI, FERIDE KILJA (BRARI), XHEJE BRARI, SULLTANE BRARI, FADIL BRARI, BEQIR BRARI, XHEJE BRARI, LAJE BRARI të bëhet me anë të shpalljes pasi dëftesa e komunikimit është kthyer e pakomunikuar me shënimin e postës “adresë e pamjaftueshme”.

Një kopje e shpalljes të afishohet pranë ambienteve të Gjykatës së Lartë, si dhe në Portalin Elektronik të Gjykatës së Lartë.

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte