Nr.57/1 Regj.Themeltar                                           Tiranë, më 22.06.2021

SHPALLJE PËR EFEKT NJOFTIMI

Pranë Gjykatës së Lartë, është paraqitur për gjykim kërkesa për revokimin e pezullimit të ekzekutimit të vendimit, që i përket:

KËRKUES: KLODIAN KOÇI

OBJEKTI: Revokimin e vendimit nr.57 datë 01.04.2021 të Gjykatës së Lartë.

BAZA LIGJORE: Neni 479/6 i K.Pr.Civile.

Gjykata ka vendosur që njoftimi i palës VANGJEL MICI të bëhet me anë të shpalljes pasi dëftesa e komunikimit është kthyer me shënimin e shërbimit postar “Larguar”.

Një kopje e shpalljes të afishohet pranë ambienteve të Gjykatës së Lartë, si dhe në Portalin Elektronik të Gjykatës së Lartë.

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte