Nr.127 Regj.Themeltar                                            Tiranë, më 13.07.2021

SHPALLJE PËR EFEKT NJOFTIMI

Pranë Gjykatës së Lartë, është paraqitur për gjykim kërkesa për pezullimin e ekzekutimit të vendimit të Gjykatës së Apelit Vlorë, nr.54, datë 04.02.2020 që i përket:

KËRKUES: SINDIKATA AUTONOME E NAFTËS PATOS

OBJEKTI: Pezullimin e ekzekutimit të vendimit të Gjykatës së Apelit Vlorë, nr.54, datë 04.02.2020.

BAZA LIGJORE: Neni 479 i KPC.

Gjykata ka vendosur që njoftimi i palës SINDIKATA AUTONOME E PUNONJËSVE TË NDËRMARRJES SË NXJERRJES SË NAFTËS PATOS të bëhet me anë të shpalljes pasi dëftesa e komunikimit është kthyer e pakomunikuar me shënimin e shërbimit postar “Adresë e gabuar”.

Një kopje e shpalljes të afishohet pranë ambienteve të Gjykatës së Lartë, si dhe në Portalin Elektronik të Gjykatës së Lartë.

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte