Nr.582/1 Regj.Themeltar                                         Tiranë, më 28.07.2021

SHPALLJE PËR EFEKT NJOFTIMI

Pranë Gjykatës së Lartë, është paraqitur për gjykim kërkesa për revokimin e pezullimit të ekzekutimit të vendimit, që i përket:

KËRKUES: SHYQYRI CJAPI

OBJEKTI: Revokimin e vendimit nr.582 datë 14.11.2018 të Gjykatës së Lartë.

BAZA LIGJORE: Neni 479/6 i K.Pr.Civile.

Gjykata ka vendosur që njoftimi i palës SHOQËRIA “TRANSATLANTIC ALBANIA” LTD të bëhet me anë të shpalljes pasi dëftesa e komunikimit është kthyer me shënimin e shërbimit postar “Larguar”.

Një kopje e shpalljes të afishohet pranë ambienteve të Gjykatës së Lartë, si dhe në Portalin Elektronik të Gjykatës së Lartë.

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte