Nr.120 Regj.Themeltar                                            Tiranë, më 01.07.2021

SHPALLJE PËR EFEKT NJOFTIMI

Pranë Gjykatës së Lartë, është paraqitur për gjykim kërkesa për pezullimin e ekzekutimit të vendimit të Gjykatës së Apelit Vlorë, nr.1777 (807), datë 19.11.2013 që i përket:

KËRKUES: SHOQËRIA TREGTARE “ROMANO PORT” SH.A

OBJEKTI: Pezullimin e ekzekutimit të vendimit të Gjykatës së Apelit Vlorë, nr.1777 (807), datë 19.11.2013.

BAZA LIGJORE: Neni 479 i KPC.

Gjykata ka vendosur që njoftimi i palës SHOQËRIA “MARE OIL” SH.A të bëhet me anë të shpalljes pasi dëftesa e komunikimit është kthyer e pakomunikuar me shënimin e shërbimit postar “Larguar”.

Një kopje e shpalljes të afishohet pranë ambienteve të Gjykatës së Lartë, si dhe në Portalin Elektronik të Gjykatës së Lartë.

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte