Nr. 136 Regj.Themeltar                                           Tiranë, më 31.08.2021

SHPALLJE PËR EFEKT NJOFTIMI

Pranë Gjykatës së Lartë, është paraqitur për gjykim kërkesa për pezullimin e ekzekutimit të vendimit të Gjykatës së Apelit Durrës, nr.250, datë 14.04.2021 që i përket:

KËRKUES: MIHAL JANKU, ARDIAN JANKU

OBJEKTI: Pezullimin e ekzekutimit të vendimit të Gjykatës së Apelit Durrës, nr.250, datë 14.04.2021.

BAZA LIGJORE: Neni 479 i K.Pr.Civile.

Gjykata ka vendosur që njoftimi i palës SHOQËRIA “IL FIADONE DURRSAKU” SH.P.K të bëhet me anë të shpalljes pasi dëftesa e komunikimit është kthyer e pakomunikuar me shënimin nga shërbimi postar “Larguar”.

Një kopje e shpalljes të afishohet pranë ambienteve të Gjykatës së Lartë, si dhe në Portalin Elektronik të Gjykatës së Lartë.

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte