Nr. 344/3 Regj.Themeltar                                        Tiranë, më 22.06.2021

SHPALLJE PËR EFEKT NJOFTIMI

Pranë Gjykatës së Lartë, është paraqitur për gjykim kërkesa për revokimin e pezullimit të ekzekutimit të vendimit, që i përket:

KËRKUES: SPIRIDHON GERASIMOS BAMIHA

OBJEKTI: Revokimin e vendimit nr.344 datë 09.08.2018 të Gjykatës së Lartë.

BAZA LIGJORE: Neni 479/6 i K.Pr.Civile.

Gjykata ka vendosur që njoftimi i palës MIREILLE DHIMOILA të bëhet me anë të shpalljes pasi dëftesa e komunikimit është kthyer me shënimin nga shërbimi postar të huaj “I panjohur”.

Një kopje e shpalljes të afishohet pranë ambienteve të Gjykatës së Lartë, si dhe në Portalin Elektronik të Gjykatës së Lartë.

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte