NJ O F T I M

ÇESHTJET PENALE TE PLANIFIKUARA PER TU SHQYRTUAR SOT ME DATE 30 MAJ 2018 SIPAS LISTES SE ME POSHTME, DO TE SHTYHET PER ME DATE 20 QERSOR 2018 PER SHKAK TE MOS FORMIMIT TE TRUPIT GJYKUS

NR

RRETHI

NR.AKT

PALET NDERGJYQESE

ORA

RELATORI

1.

VLORE

01741/16

Vasillaq Gerxhi

Neni 7238, 512 e vijues i K.Pr.Penale.

09.00

E.ISLAMAJ

2.

KAVAJE

01141/17

LEONIDHA GJONI

Neni 4 i ligjit 154/2015, neni

17 i K.Penal.

09.20

3

KAVAJE

01142/17

AGRON YMERAJ

Neni 4 i ligjit 154/2015, neni 17 i K.Penal.

09.40

4

VLORE

00129/16

Andre Kamberi

Elton RRushi

Neni 278/2/3, 5 i K. Penal.

10.00

A.ZENELI

5.

TIRANE

00988/17

BLEDAR IMAMI ALIAS BEDINI

Neni 512, 516/4 te K.Pr.Penale, nenet 53, 54 te ligjit 10193, dt. 03.12.2009.

10.20

6.

LUSHNJE

00995/17

Shoqeria BP-2014

Neni 274 i K.Pr.Penale.

10.40

T.NDRECA

7.

GJ.K.R. TIRANE

00059/16

ARMAND BURI, GENC DRITA

Neni 260, 257/a(2) dhe 259 i K. Penal.

11.00

T.NDRECA

8.

GJ.K.R. TIRANE

00403/17

ZABIT FISNIKU

Neni 480, 512 e vijues te K.Pr.Penale, neni 6, 10 i K.Penal, neni 34 i Kushtetutës se RSH, Konventa e Ekstradimit.

12.00

A.ZENELI

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte