NJOFTIM

ÇËSHTJET ADMINISTRATIVE TË SHPALLURA PËR GJYKIM NË SEANCË GJYQËSORE, NË DATË 18.07.2018, SIPAS LISTËS SË POSHTË - SHËNUAR , SHTYHEN DHE DO TË GJYKOHEN PËR NJË DATË TJETËR ME SHPALLJE.

Nr.

RRETHI

NR.AKT

PALET NDERGJYQESE

ORA

RELATORI

1

MAT

00334/15

ISUF KADIU - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQ ËRORE DIBËR, AGJENSIA E SIGURIMEVE SHOQËRORE MAT

09.00

XH.ZAGANJORI

2

TIRANË

00390/15

MALIQ MALIQI - KOMITETI SHQIPTAR I BIRËSIMIT

09.15

3

VLORË

02444/15

ARMAND MUSARAJ - DREJTORIA E PËRGJITHSHME E TATIMEVE TIRANË

09.30

4

TIRANË

02244/15

LINDITA CENOLLI - QËNDRA EKONOMIKE E ZHVILLIMIT DHE EDUKIMIT TË FËMIJËVE TIRANË

09.45

5

APEL TIRANË

00606/14

GJOLEK VELIU - DREJTORIA E PËRGJITHSHME E TATIMEVE

10.00

A.DVORANI

6

SARANDË

00623/14

VENETIK SELIMI - ZYRA QËNDRORE E RREGJISTRIMIT TË PASURIVE TE PALUAJTSHME TIRANË, ZYRA VENDORE E RREGJISTRIMIT TË PASURIVE TË PALUAJTSHME SARANDË- BASHKIA DELVINE, PETRIT BALLACI, TATJANA ( MATJANE) BALLACI, ROZETA BALLACI, LULJETA BALLACI, ALTIN BALLACI

10.15

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte