NJOFTIM

ÇESHTJET PENALE TE PLANIFIKUARA PER TU SHQYRTUAR ME DATE 16 MAJ 2018 SIPAS LISTES SE ME POSHTME, DO TE SHTYHEN NE DATE 23 MAJ 2018 NE TE NJEJTIN ORAR

NR

RRETHI

NR.AKT

PALET NDERGJYQESE

ORA

RELATORI

1.

GJ.K.R.T

00202/16

ERGEST PRIFTI

EZMIR JAURI

FADIL DEMAJ

NAIM MALOKU

Neni 283/a-2, 300 i K. Penal

09.00

E.ISLAMAJ

2.

VLORE

00882/16

EUGEN RAMA

Neni 512 K.Pr.Penal

09.20

3.

VLORE

00952/17

MARIGLEN DOGA

Neni 512 e vijues te K.Pr.Penale.

09.40

A.ZENELI

4.

KORÇE

00462/16

LEDION SELIMI

Neni 283/1 i K. Penal.

10.00

T.NDRECA

5.

VLORE

01176/17

ANDI GJIKNURI

SHOQERIA "ANDI" SH.P.K

Neni 180/1 i K.Penal

10.20

6

GJIROKASTER

00503/18

ELIS COKU

Neni 491, 498 i K.Pr.Penale

10.40

A.ZENELI

SHPALLUR ME DATE 02.05.2018

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte