N J O F T I M

ÇËSHTJA PENALE ME NR.AKTI 00482/21 E SHPALLUR PËR GJYKIM NË DATËN 21.09.2021, ME RELATOR GJYQTAR SOKOL BINAJ, SHTYHET DHE DO TË GJYKOHET NË DATËN 05.10.2021, ORA 09.00, SIPAS LISTËS BASHKËNGJITUR.


LISTA E ÇËSHTJEVE PENALE PËR GJYKIM

KOLEGJI PENAL

ILIR PANDA

SOKOL BINAJ

SANDER SIMONI

KLODIAN KURUSHI

ALBANA BOKSI

DATË 21 SHTATOR 2021

NR.

RRETHI

NR. AKT

PALËT NDËRGJYQËSE

ORA

RELATOR

1.

TIRANË

00482/21

DRITA HOXHA

N.88, 274/3, 274, 275/1, 276 KPP

09.00

S.BINAJ

SHPALLUR MË DATË 23.07.2021

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte