Njoftim për shtyrje seance, Kolegji Civil

17.03.2021

ÇËSHTJET CIVILE TË PLANIFIKUARA PËR NË DHOMË KËSHILLIMI MË DATË 17.03.2021 sipas listës së poshtë -shënuar, SHTYHEN DHE DO TË RELATOHEN MË DATË 18.03.2021.

NR

RRETHI

NR.AKT

PALET NDERGJYQESE

OBJEKTI

RELATORI

1.

TIRANË

00474/15

SHOQATA “TEQJA BABA SHEH DAUTI” – SHOQATA “TARIKATI ISLAMIK HAVETIAN”, SHOQATA “KOMUNITETI ALEVIAN ISLAMIK SHQIPETAR”, TYRBETARI AFRIM ABAZ SHEHAJ

Njohjen trashegimtar

E. PUPE

2.

SARANDË

00481/15

KASTRIOT HAJDINI – ILIR HAJDINI, A.SH.K DREJTORIA RAJONALE SARANDE (ISH ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME SARANDE)

Detyrimin per njohje trashegimtar

3.

LUSHNJË

00482/15

LILJANA VESHI – GEZIM KOCIU, FETIE KOCIU, AIDA KOCIU, DENIS KOCIU, ARBEN SHEMAJ, SHOQERIA “TOP- TRADING IN OIL & TRANSPORT” SH.A, A.SH.K DREJTORIA RAJONALE LUSHNJE (ISH ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME LUSHNJE), HURMA DEDEJ, MARJANA QOSJA, AISHE MURRIZI, ESMA KARCARI, ELTON KOCIU, ARTAN KOCIU, SHOQERIA “TIRANA BANK” SH.A

Njohjen bashkëpronar dhe pavlefshmerine absolute e kontrates se shitjes

4.

TIRANË

00483/15

ERVIN SHERIFAJ – BANKA CREDIT AGRIKOL SH.A, ENEIDA HAXHIALIU

Shuarje dorezanie

5.

SHKODËR

00491/15

VIKTOR LUANI, LILJANA LUANI – FILE BABA, EJLL BABA, A.T.P. (ISH AGJENCIA E KTHIMIT DHE KOMPENSIMIT TE PRONAVE TIRANE), A.SH.K DREJTORIA RAJONALE SHKODER (ISH ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME MALESI E MADHE), AVOKATURA E PERGJITHESHME E SHTETIT

Pavlefshmeri vendimi

6.

SHKODËR

00492/15

LINDITA ÇULAJ - RASIM HASANAJ, A.SH.K DREJTORIA RAJONALE SHKODER (ISH ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME MALESI E MADHE),

Pavlefshmeri absolute e veprimit juridik

7.

TIRANË

00561/15

“QENDRA SPORTIVE” SH.A – LULJETA SELENICA

Rivendosje ne afat

8.

TIRANË

00563/15

JORGJI BINJAKU – ALBTELECOM SH.A

Shperblim demi

9.

TIRANË

00564/15

PETRIT ISAJ - A.T.P. (ISH AGJENCIA E KTHIMIT DHE KOMPENSIMIT TE PRONAVE TIRANE), AVOKATURA E SHTETIT

Ndryshim vendimi

10.

SHKODËR

03330/15

REGJINA NUSHI – ANGJELIN STAKA

Pjestim pasurie

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte