NJOFTIM

ÇESHTJET ADMINISTRATIVE SIPAS LISTES SE MEPOSHTME TE SHPALLURA PËR TU SHQYRTUAR NE SEANCE GJYQESORE SOT ME DATE 17.07.2018 SHTYHEN PËR TU SHQYRTUAR NE NJE DATE TJETER ME SHPALLJE

 

LISTA E ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE PËR GJYKIM

( NË SEANCË GJYQËSORE ME PRANI TË PALËVE )

KOLEGJI ADMINISTRATIV

DATË 17 KORRIK 2018

NR.

RRETHI

NR. AKT

PALËT NDËRGJYQËSE

ORA

RELATORI

1

GJYKATA KUSHTETUESE

00130/15

Kërkues/ Paditës: HANEM MOHAMED, ABDELAZIZ IBRAHIM - I PADITUR: DREJTORIA E POLICISË SË SHTETIT, MINISTRIA E BRENDSHME

09.00

XH.ZAGANJORI

2

TIRANË

01312/15

JULIANA KALE - INSTITUTI I NDËRTIMIT TIRANË

09.15

3

TIRANË

02086/14

NIKOLLA ZHUPA - MINISTRIA E MBROJTJES - KOMANDA E DOKTRINËS DHE STËRVITJES

09.30

4

DURRËS

02317/15

EVANTHI PANDO - AVOKATURA E SHTETIT, ZYRA VENDORE DURRËS, PROKURORIA E RRETHIT GJYQËSOR DURRËS

09.45

5

TIRANË

00941/14

“ VLLAZNIMI DEDA” SH.P.K - INSPEKTORIATI NDËRTIMOR E URBANISTIK KOMBËTAR TIRANË, AVOKATURA E SHTETIT - EDMOND BECI

10.00

A.DVORANI

6

TIRANË

01681/14

NEVRUS NANA (HASANAJ) - ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TË PASURIVE TË PALUAJTSHME SARANDË, ZYRA QENDRORE E REGJISTRIMIT TË PASURIVE TË PALUAJTSHME TIRANË

10.15

SHPALLUR MË DATË 02.07.2018

 

 

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte