NJ O F T I M

ÇESHTJET PENALE TE PLANIFIKUARA PER TU SHQYRTUAR SOT ME DATE 23 MAJ 2018 SIPAS LISTES SE ME POSHTME, DO TE SHTYHET PER ME DATE 27 QERSOR 2018.

KJO SHTYRJE BEHET PER SHKAK TE MOS FORMIMIT TE TRUPIT GJYKUES

NR

RRETHI

NR.AKT

PALET NDERGJYQESE

ORA

RELATORI

1.

GJ.K.R.T

56250

00202/16

ERGEST PRIFTI

EZMIR JAURI

FADIL DEMAJ

NAIM MALOKU

Neni 283/a-2, 300 i K. Penal

09.00

E.ISLAMAJ

2.

VLORE

59403

00882/16

EUGEN RAMA

Neni 512 K.Pr.Penal

09.20

3.

VLORE

59403

00952/17

MARIGLEN DOGA

Neni 512 e vijues te K.Pr.Penale.

09.40

A.ZENELI

4.

KORÇE

56250

00462/16

LEDION SELIMI

Neni 283/1 i K. Penal.

10.00

T.NDRECA

5.

VLORE

53601

01176/17

ANDI GJIKNURI

SHOQERIA "ANDI" SH.P.K

Neni 180/1 i K.Penal

10.20

6

GJIROKASTER

70003 00503/18

ELIS COKU

Neni 491, 498 i K.Pr.Penale

10.40

A.ZENELI

SHPALLUR ME DATE 23.05.2018

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte