Njoftim per shtyrje seancash

01.04.2021

ÇËSHTJET CIVILE TË PLANIFIKUARA PËR NË DHOMË KËSHILLIMI MË DATË 01.04.2021 sipas listës së poshtë-shënuar, SHTYHEN DHE DO TË RELATOHEN MË DATË 02.04.2021, PËR MOSFORMIM TË TRUPIT GJYKUES.

NR

RRETHI

NR.AKT

PALET NDERGJYQESE

OBJEKTI

RELATORI

1.

BERAT

03448/14

FAIRE HOXHA - DREJTORIA E ADMINISTRIMIT DHE SHITJES SE PRONES PUBLIKE TIRANE, MINISTRIA E FINANCAVE TIRANE

Detyrim njohje pronar

E. PUPE

2.

DURRËS

00709/15

ARDIAN DERVISHI - ALEKS URUCI

Kthim sendi

3.

VLORË

02580/15

SHOQERIA ''HEAVY INDUSTRIES'' SH.P.K - LEONIDHA DANAJ, ZIADET DANAJ

Marrje mase se sigurimit te padise

4.

GJYKATA

KUSHTETUESE

01729/15

LLUKAN SIMO - ROBERT GRANT, A.T.P. (ISH AGJENCIA E KTHIMIT DHE KOMPENSIMIT TE PRONAVE TIRANE), BASHKIA TIRANE, KESHILLI I RREGULLIMIT TE TERRITORIT PRANE BASHKISE TIRANE, A.SH.K DREJTORIA RAJONALE TIRANË (ISH ZYRA QENDRORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME TIRANE)

Anullim i pjesshem i vendimit te K.K.K.Pronav ish pronareve prane Bashkise Tirane.

(Heqje dore)

5.

TIRANË

00136/16

ZELIHA BIDO, ADRIATIK DUKA, ANILA BRAHIMAJ, HATIXHE BRAHIMAJ, ILIRIANA BRAHIMAJ (NELAJ), SADRIE PECMARKAJ, SHPRESA DUKA, SKENDER DUKA, TEFTA ZAKJA - SAZAN BRAHIMAJ

Konstatim i pavlefshmëris absolute te kontratës se dhurimit.

6.

TIRANË

02993/16

KLITON RUSI - SHOQERIA "T.E.A" SH.P.K

Detyrim pagim demi i shkaktuar

7.

TIRANË

03083/16

ADEM BERLIKU - A.T.P. (ISH AGJENCIA E KTHIMIT DHE KOMPENSIMIT TE PRONAVE TIRANE), LIRIJE KAPERI (ALLA), SHABAN ALLA, XHEJE SINA (ALLA), AVOKATURA E SHTETIT

Anullim vendimi

8.

TIRANË

03151/16

HASIJE MUSTAFA - BYROJA SHQIPTARE E SIGURIMEVE, MISLIM JELLA

Detyrimin e pales se paditur te paguaj demin

9.

TIRANË

03170/16

KRYEGJYSHATA BOTERORE BEKTASHIANE - ROLAND MEKOLLARI, BUJAR NURKA, LULJETA NURKA, SHOQERIA "BANKA CREDINS" SH.A, SHOQERIA "DOLA" SH.P.K

Konstatimi absolutisht i pavlefshem i kontrates se shitblerjes

10.

VLORË

03223/16

SHOQERIA "AL-SAD 007" SH.P.K -SHOQERIA "PVC CENTER" SH.P.K, ARBEN CANOLE, NILS LANGU

Detyrimin e pales se paditur per te kthyer shumat

11.

TIRANË

03234/16

FATMIR LAMAJ - SHOQERIA "SINANI" SH.P.K, FJODOR XHAFERI, SHOQERIA "BJORN" SH.P.K

Detyrimin e te paditurit te liroje banesen

12.

ELBASAN

01696/17

DREJTORIA E POLICISE SE QARKUT ELBASAN - KUJTIM CANKJA, ABDYL TARELLI, AGIM GJIKPALI, ALBIN CALA, ARBEN TAFAJ, EMIN BELSHAKU, ENVER CARCIU, GEZIM MECE, HAZIS MOLI, KADRI CIKJA, KUDRET CERMA, MUHARREM FETAHU, SHERIF RUCI

Shlyerje detyrimi, kthim shume

13.

DIBËR

01919/17

FADIL VRANICI - SHOQERIA "KORPORATA ELEKTRO ENERGJITIKE SHQIPTARE (KESH)" SH.A

Detyrimin e pales se paditur te paguaje demin e shkaktuar

14.

VLORË

03451/17

ROBERT NDREU - SHOQERIA "PORTI DETAR" VLORE SH.A

Demshperblim page per zgjidhje te kontrates se punes

15.

POGRADEC

03941/17

FETI BANUSHI - SHOQERIA "OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE" SH.A.

Pavlefshmeri titulli ekzekutiv

16.

TIRANË

04010/17

ENVER OSMANI

Ndreqja e gabimeve ne vendimin

17.

TIRANË

00693/18

SHOQERIA "ALBTELEKOM" SH.A - QEMAL HOXHA

Detyrimin e te paditurit te paguaje shumen

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte