REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E LARTË
ZYRA E SHTYPIT

Tiranë, 23.11.2017

NJOFTIM PËR MEDIAN

NJOFTIM PER SAKTESIM RELATORI:

ÇESHTEJA PENALE ME NR. RENDOR 5 NE LISTEN E MEPOSHTME ME TE GJYKUAR: GAZMEND SALLAKU, akuzuar per vepren penale te parashikuar nga neni 259 i K.Penal e shpallur per tu shqyrtuar me date 06 dhjetor 2017 ora 10.20 SAKTESOHET SI RELATOR GJYQTARI ADMIR THANZA dhe jo gjyqtar Artan ZENELI

LISTA E CESHTJEVE PENALE PER GJYKIM

KOLEGJI PENAL

DATE 06 DHETOR 2017

NR

RRETHI

NR.AKT

PALET NDERGJYQESE

ORA

RELATORI

1.

DIBER

02186/15

ILIR RAJTA ERGYS BUCI , ARBEN VLADI

Nenet 76, 88/1, 278/2/4, 301 dhe 302/1 te K. Penal

09.00

E.ISLAMAJ

2.

GJ.K.R.T

00202/16

ERGEST PRIFTI, EZMIR JAURI, FADIL DEMAJ, NAIM MALOKU

N. 283/a-2, 300 K.P

09.20

‘’

3.

SHKODER

00339/16

EDER PLISI

Neni 78 e 22, 278/5 i K. Penal.

09.40

‘’

4.

FIER

01984/15

ENDRI SULO, ERVIS SULO, GEZIM LULAJ

Neni 78/2 - 25, 278/2 K. Penal.

10.00

A.ZENELI

5.

TIRANE

02085/16

GAZMEND SALLAKU

Neni 259 i K.Penal.

10.20

‘’

6.

SHKODER

00177/16

ERMOND GUSHA

Neni 248 i K. Penal.

10.40

T.NDRECA

7.

KORÇE

00462/16

LEDION SELIMI

Neni 283/1 i K. Penal.

11.00

‘’

8

LUSHNJE

00995/17

SHOQERIA "BP-2014"

Neni 274 i K.Pr.Penale.

(Sekuestro)

11.20

‘’

SHPALLUR ME DATE 02.11.2017

 

Zyra e Shtypit
Tel/Fax:04227806
http://www.gjykataelarte.gov.al

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte