• 1
  Sallë gjyqi
 • 2
  Salla e Mbledhjeve te gjyqtareve
 • 3
  Gjykata e Lartë
 • 4
  Salla e Kolegjeve te Bashkuara

high court

Video mesazh nga Gjykata e Lartë. Realizuar në bashkëpunim me projektin e USAID, Justice for All.
Klikoni këtu për të parë videon.

platforma

NJOFTIM

Çështja administrative e shpallur për shqyrtim në seancë gjyqësorë me datë 20.09.2021 sipas listës me poshtme:

KOLEGJI ADMINISTRATIV

TRUPI GJYKUES:

SOKOL SADUSHI

ILIR PANDA

ERVIN PUPE

KLODIAN KURUSHI

SOKOL BINAJ

DATË 20 SHTATOR 2021

NR.

RRETHI

NR. AKT

PALËT NDËRGJYQËSE

ORA

RELATOR

1.

TIRANË

01542/17

SAIMIR PEKO – SHOQËRIA “UKRO METAL” AGJENSIA E TRAJTIMIT TE PRONËS – KËSHILLI I MINISTRAVE

10.00

S.SADUSHI

do të shqyrtohet nga trupi gjykues i përbëre nga:

SOKOL SADUSHI - kryesues

ILIR PANDA - anëtar

ERVIN PUPE - anëtar

ASIM VOKSHI - anëtar

SOKOL BINAJ - anëtar

pasi gjyqtari Klodian Kurushi, ka paraqitur kërkesë për heqjen dorë nga gjykimi i çështjes dhe trupi gjykues u plotësua me gjyqtarin Asim Vokshi gjyqtar i Kolegjit Administrativ të Gjykatës se Lartë.

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte